SZ CHKT

Obzrime sa za rokom 2022 – sme kritickou infraštruktúrou štátu

31/1/2023, PT, SZ CHKT

Rok 2022 uplynul, a to je príležitosť sa obzrieť a povedať, čo pre náš Zväz pre nás a našich členov, patriacich do kritickej infraštruktúry štátu, znamenal. Priniesol najmä prudký nárast inštalácií tepelných čerpadiel, tlak na správnu prevádzkovú prax s horľavými chladivami a proces novelizácie o F plynoch. Heslovite za rok 2022 spomeňme aspoň:

  1. Rast množstiev zhodnocovaných chladív.
  2. Zabezpečenie poklesu únikov chladív z chladiacich zariadení.
  3. Úspešné...

Zasadnutie predstavenstva Zväzu

2/12/2022,

Prítomní: Jozef Kováč, V. Orovnický, Peter Kuliaček, Ladislav Nagy,

Rozšírené predstavenstvo: P. Tomlein, Ospravedlnení: Ivan Lobík, Róbert Pallya,  Neprítomný: M. Ilenčík

 

Program:

  1. Príprava 29. valného zhromaždenia SZ CHKT 24.marca 2023 na Inchebe
  2. Účet za polrok 2022 (Košíková ZSVTS, Vassová, Chladenie), prehľad nedoplatkov, plán podujatí rok 2023
  3. Kooptácie 2022, návrhy na cenenia osobností, výrobkov, realizácií 
  4. Realizácia Nariadenia 517/2014/EC, vzdelávanie,...

Z panelovej diskusie s predstavenstvom Zväzu na 28. online valnom zhromaždení

31/5/2022, PT, SZ CHKT

Trendy a očakávania členov novozvoleného predstavenstva Zväzu

            Valné zhromaždenie sa uskutočnilo 25.3. 2022 s viac ako 50 účastníkmi. Okrem povinného programu súvisiaceho s preklopením práce Zväzu z roku 2021 do roku 2022 (pozri Správy 2/2022) sme sa zaoberali trendami v jednotlivých oblastiach chladenia, klimatizácie a tepelných čerpadiel. Členovia predstavenstva uviedli tieto fakty a trendy.