F plyny – nízke GWP

All | Easy questions | Medium questions | Difficult questions

1

Medium

Tlak R744 pri teplote nasýtenia 20°C je približne


14 bar g
56 bar g
90 bar g
25 bar g

2

Medium

Chladivo R290 je


Izobután
Propén
Propán
Propylén

3

Medium

Ktorá norma špecifikuje maximálne veľkosti náplne pre chladiace okruhy v rôznych zariadeniach?


EN 60079
EN 378
ISO 817
EN 13313

4

Medium

Počas transkritickej prevádzky pri systéme s chladivom R744, chladivo vstupujúce do regulačného ventilu chladiča plynu je …


Podchladená kvapalina
Superkritická tekutina
Nasýtená para pri strednom tlaku
Dvojfázová zmes pri strednom tlaku

5

Medium

Pri transkritickom systéme s R744, tlakový ventil chladiča plynu reguluje …


Ventilátory chladiča plynu
Teplotu na výstupe z chladiča plynu
Teplotu na vstupe do chladiča plynu
Tlak v chladiči plynu

6

Medium

Chladivo R744 je popísané ako nestále, pokiaľ je použité ako sekundárne chladivo. To znamená …


Čiastočne sa vyparuje pri chladení tepelnej záťaže
R744 sa nevyparuje
Zmena teploty a tlaku je nepredvídateľná
Je to plyn, ktorý sa ľahko mení na kvapalinu

7

Medium

Merný chladiaci výkon chladiva R32 je podobný mernému chladiacemu výkonu ktorého z nasledujúcich chladív?


R290
R134a
R410A
R1234ze

8

Medium

Aký je približne merný chladiaci výkon chladiva R404A v porovnaní s chladivom R1270?


7-krát vyšší
Vyšší o 100%
Približne rovnaký
Vyšší o 200%

9

Medium

Ktoré z týchto zariadení nevznieti únik horľavého chladiva?


Termostat
Vysokotlakový spínač
Zariadenie vyhotovené ako EX „n“
Motor ventilátora výparníka

10

Medium

Ktorý z daných typov systémov má najväčší potenciál úniku chladiva?


Domáca chladnička
Systém s centrálnym zdrojom chladu
Chladiaci box s vlastným zdrojom chladu
Nedeliteľný chladič kvapaliny

11

Medium

Ako často by mal byť kontrolovaný na citlivosť ručný elektronický detektor netesností pre chladivo R32?


Závisí od veľkosti náplne
Po každých 100 hodinách prevádzky
Aspoň raz za rok
Neexistuje žiadna požiadavka na detekciu chladiva R32

12

Medium

Podľa nariadenia o F plynoch 517/2014 platného od 01/01/2015, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 60 ton CO2 ekvivalentu F plynov bez fixného detektora úniku


Raz za rok
Testy na únik nie sú vyžadované
Dvakrát za rok
Štyrikrát za rok

13

Medium

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapnúť vývevu na vákuovanie systému s chladivom R32?


Pripevníme dlhú hadicu na výstup vákuovej pumpy a odsajeme R32 z oblasti servisu
Otvoríme systém pred vákuovaním systému
Pred zapnutím vývevy prepláchneme oblasť servisu dusíkom
Použitím detektora na plyn R32 sa uistíme, že žiadne horľavé chladivo sa nenachádza v oblasti servisu pri zabezpečenom vetraní

14

Medium

Aké dôsledky sú spôsobené rozdielom hustoty (mernej hmotnosti) medzi HC a HFC chladivami?


Systém musí byť napĺňaný veľmi pomaly, aby nedošlo k poškodeniu kompresora
Hmotnosť potrebnej náplne HC chladiva je nižšia
Systém musí byť vákuovaný dlhšie
HC systém musí byť naplnený plynom, nie kvapalinou

15

Medium

Ako sa vypočíta, určí náplň horľavých chladív v miestnostiach


= ATEL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= LFL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= 20% z LFL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN 378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= 20% z ATEL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi

16

Medium

Aká je maximálna náplň chladiva R290, ktorá môže byť použitá v hermetických zariadeniach v akejkoľvek veľkej miestnosti v obchodoch s obsadenosťou ľuďmi kategórie A?


150 g
1.5 kg
Nemôže sa použiť pri týchto podmienkach
Bez limitu

17

Medium

Aká je približná medzná koncentrácia (PL) v praxi pre chladivo R1234ze?


0.06 kg/m³
0.00035 kg/m³
0.008 kg/m³
0.1 kg/m³

18

Medium

Objemový chladiaci výkon chladiva R744 je …


Nižší ako pri R404A
Približne 4-5-krát vyšší ako pri R404A
Približne rovnaký ako pri R404A
Približne 2-krát nižší ako pri R404A

19

Medium

Ktoré parametre sú potrebné pre stanovenie maximálnej náplne horľavých chladív pri komerčnom chladení/vykurovaní?


Horná úroveň horľavosti, objem miestnosti
Použiteľný limit PL, výška, šírka miestnosti,
Spodná úroveň horľavosti LFL, výška miestnosti, boxu, podlahová plocha
Použiteľný limit PL medznej koncentrácie, výška, dĺžka miestnosti,

20

Medium

Uveďte teplotu a tlak trojného bodu chladiva R744


31°C pri 4,2 barg
-35 °C pri 4,2 barg
-52 °C pri 4,2 barg
-55.6 °C pri 4,2 barg

21

Medium

Ku ktorému HFC chladivu sú prevádzkové a kľudové tlaky chladiva R32 podobné?


R410A
R1234ze
R422D
R404A

22

Medium

Aký približne je merný chladiaci výkon chladiva R1234ze v porovnaní s chladivom R134a?


7-krát vyšší
75%
100%
5-krát vyšší

23

Medium

Aká je alarmová hodnota v strojovniach s inštalovaným systémom zisťovania netesností používaným na chladivo R744?


370 ppm
20000 ppm
500 ppm
2000 ppm

24

Medium

Ktorý z daných typov systémov bude mať najväčší potenciál úniku?


Chladiaci box s vlastným zdrojom chladu
Systém s centrálnym zdrojom chladu
Domáca chladnička
Nedeliteľný chiller

25

Medium

Podľa Nariadenia 517/2014 o F plynoch platného od 1.1.2015, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 550 ton CO2 ekvivalentu F plynov s inštalovaným pevným detektorom úniku


Štyrikrát za rok
Testy na únik nie sú vyžadované
Raz za rok
Dvakrát za rok

26

Medium

Ktoré z týchto chladív je ľahšie ako vzduch?


R1270
R744
R717
R1234ze

27

Medium

Aké riziká predstavujú chladivá, ktoré patria do bezpečnostnej skupiny A3?


Vysoká toxicita, žiadne šírenie plameňa
Vysoká horľavosť, nižšia toxicita
Mierna horľavosť, nižšia toxicita
Nižšia toxicita, žiadne šírenie plameňa

28

Medium

Aké je GWP chladiva R32?


3945
6
675
0

29

Medium

Pri teplote okolia 25 °C, kľudový tlak v nízkotlakom stupni kaskádového systému s chladivom R744 by mal zvyčajne byť …


Rovnaký ako je nastavený na vysokotlakom spínači
27.5 bar
Rovnaký ako je nastavený v pretlakovom ventile
Nižší, ako najvyšší povolený tlak v nízkotlakom stupni

30

Medium

Ktorá z nasledujúcich definícií je správna pre kritickú teplotu?


Teplota, pri ktorej látky menia stavy od pary až po pevnú látku
Teplota vyskytujúca sa pri niektorých látkach vyznačujúcich sa nulovým elektrickým odporom
Teplota, pri prekročení ktorej už neexistuje rozlíšená kvapalná a plynová fáza
Teplota, pri ktorej sa nasýtený tlak kvapaliny rovná okolitému tlaku kvapaliny

31

Medium

Pre ktoré z nasledujúcich chladív je zákonná požiadavka, aby sa udržiavali záznamy v prevádzkovom denníku (záznamníku) o chladiacom okruhu podľa Nar. 517/2014/EU?


R717
R32
R290
R744

32

Medium

Aké sú výhody použitia vodíka ako stopového plynu s dusíkom pri tlakových skúškach?


Je ľahko identifikovateľný
Zapácha
Je nehorľavý
Má menšie molekuly a uniká oveľa ľahšie

33

Medium

Prečo by sa nemalo používať zariadenie pre HFC chladivá na retrofit s chladivom R600a?


Zariadenie pre obnovu nedokáže odolávať prevádzkovým tlakom chladiva R600a
Nastavenie nízkotlakého spínača nebude vhodné pre R600a kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Olej v zariadení pre obnovu nie je miešateľný s R600a
Obsahuje zdroje vznietenia

34

Medium

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapáliť spájkovací horák kvôli odspájkovaniu spoja pri systéme s horľavým chladivom?


Preplachom s dusíkom bez obsahu kyslíka
Nesmiete odspájkovať spoje pri systéme s horľavými chladivami, mali by sa odrezať použitím rezača trubiek
Uistite sa, že pracovná oblasť je dobre odvetrávaná a použite detektor na horľavé chladivá
Pracujte len vo vonkajšom prostredí

35

Medium

Prečo je presnosť hmotnosti plnenia viac dôležitá pri kriticky naplnených systémoch s chladivom R1270 v porovnaní s HFC chladivami?


Pretože merná hmotnosť je menšia, tým pádom je menšia aj hmotnosť plnenia v porovnaní s podobným HFC systémom
Pretože tieto systémy nemajú kvapalné zásobníky
Kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Pretože R1270 sa používa iba pri systémoch s hmotnosťou plnenia menšou ako 150 g

36

Medium

Aký je rozdiel medzi podkritickým a nadkritickým chladiacim obehom


Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a podkritický neumožňuje
Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a nadkritický bez dodatočného chladenia skvapalnenie neumožňuje
Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a nadkritický neumožňuje
Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a podkritický neumožňuje

37

Medium

Ktoré chladivo sa používa v nadkritickom, podkritickom chladiacom obehu a tiež ako teplonosná látka


R744
NH3
R1234ze
R290

38

Medium

Ktoré bezpečnostné skupiny sú najnebezpečnejšie


A3, B3
A2L, B2L
A1, B1
A1, A2, A3

39

Medium

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí amoniak NH3


A3
B3
B2L
A2L

40

Medium

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí HFC chladivo R32


A3
A2L
A1
B1

41

Medium

Alternatívnymi syntetickými chladivami za chladivo R404A sú


HFO1234yf, HFO1234ze, HFO1233zd
R407F, R407A, R449A, R452A, ...
R32, HFO1234ze
R32, HFO1234yf

42

Medium

Ktoré z chladív sa vyznačuje silným pachom zistiteľným čuchom od 5 ppm (3.5 mg/m³)


NH3
HFO1234yf
CO2
HFO1234ze

43

Medium

Ktoré z chladív je ľahšie ako vzduch


R744
R1234ze
NH3
R290

44

Medium

Čo z nasledujúceho nie je nebezpečenstvom pri vypúšťaní R744 zo systému?


Dusivosť
Teplotný šok spôsobujúci prasknutie rúrky
Šľahanie vypúšťacej hadice
Blokovanie vypúšťacej hadice suchým ľadom

45

Medium

Pri vonkajšej teplote 25OC, tlak pri nečinnosti, odstávke v nižšom stupni kaskády s R744 bude zvyčajne …


Rovnaký ako nastavenie spínacieho zariadenia na obmedzenie tlaku
Rovnaký ako tlak poistného ventilu
Väčší ako PS (maximálny dovolený tlak) na nižšom stupni
Menší

46

Medium

Aké označenie zaplnenosti majú podľa EN 378-1 napríklad hotelové izby, nemocničné izby a podobne


D
C
A
B

47

Medium

Aká je to K65 rúrka?


Mäkká medená rúrka s hrúbkou steny väčšou ako 1 mm
Nerezová rúrka
Oceľová rúrka
Medená rúrka s nízkym obsahom železa s PS najmenej 80 bar g

48

Medium

Aký tlak označuje skratka PS


Minimálny prevádzkový tlak
Tlak skúšky pevnosti
Tlak nastavenia vysokotlakého presostatu
Maximálny dovolený pracovný, návrhový tlak

49

Medium

Ak detektor na R744 je umiestnený v strojovni, čo musí aktivovať v prípade úniku?


Alarm a núdzové vetranie
Vetranie so 4 násobnou výmenou vzduchu za minútu
Alarm
Výstražné svetlo a zvukový alarm

50

Medium

Prečo sa má vyvákuovaný systém plniť parami R744?


Aby sa predišlo k expanzii kvapaliny v systéme
Aby sa predišlo formovaniu suchého ľadu v plniacej hadici alebo v systéme
Aby sa predišlo teplotnému šoku v systéme
Aby sa predišlo expanzii kvapaliny v plniacom zariadení

51

Medium

Podľa akého parametra sa navrhne pre dané chladivo maximálny pracovný tlak PS


Typu chladiaceho okruhu
Podľa vonkajších teplôt považované za minimálne, ktoré sa vyskytnú počas činnosti zariadenia s daným chladivom
Typu chladiva
Podľa vonkajších teplôt považované za maximálne, ktoré sa vyskytnú počas činnosti zariadenia s daným chladivom

52

Medium

Prečo je praktický limit  R744 nižší ako pre HFC chladivá?


Má veľmi vysoko trojný bod
Má menšiu hustotu ako HFCs
Je vysoko toxický
Pretože telo tiež produkuje CO2

53

Medium

Kritický tlak chladiva R744 je …


45 bar g
4,2 bar g
130 bar g
72,8 bar g

54

Medium

Aký bude približný tlak v nádobe s chladivom R744 ak jeho teplota je 10OC?


4,2 bar g
22 bar g
72 bar g
44 bar g

55

Medium

Ak kvapalné CO2 pri  0OC sa uzavrie v kvapalinovom potrubí a jeho teplota narastie na 10OC, potom tlak narastie z 33 bar g na približne …


72 bar g
4,2 bar g
133 bar g
45 bar g

56

Medium

Prečo sú K65 rúrky použité v R744 systémoch?


Pretože sa dá ľahko ohýbať
Pretože má PS najmenej 80 bar g
Pretože nekoroduje s CO2
Pretože sa dá ľahko tvarovať a nie sú potrebné fitingy (tvarovky)

57

Medium

Trojný bod chladiva R744 je …


4,2 bar g a 31°C
45 bar g a 20°C
72 bar g a 31°C
4.2 bar g a -56.5°C

58

Medium

Ktorý z nasledujúcich komponentov nie je zdrojom zapálenia?


Otvorený mechanický tlakový spínač
Motor ventilátora v prevedení Ex
Elektrická zásuvka
Vypínač svetla

59

Medium

Čo je R290?


Propán
Propén
Propylén
Bután

60

Medium

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť  R290 do zbernej nádoby, ktorá je určená na bezpečné plnenie 10 kg R404A


rovnaká
4,5 kg
6 kg
8 kg

61

Medium

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapáliť horák a od spájkovať spoj na systéme s horľavým chladivom?


Zaistí sa, že priestor je dobre vetraný a použite detektor na monitorovanie prítomnosti horľavých chladív v priestore
Spojenia sa nesmú od spájkovať na systéme s horľavými chladivami, rúrky musia byť rezané pomocou rezačky rúrok
Prefúknutím kyslíkom bez dusíka
Ak sa pracuje vo vonkajšom prostredí

62

Medium

Ako sa odoberie chladivo zo systému s náplňou 800 g R1270 tak, aby bolo pripravené na od spájkovanie komponentu?


Odoberie sa R1270 zo systému tak, aby systém ostal pod vákuom
Vypustí sa R1270 a systém sa vákuuje
Vypustí sa R1270 von; systém sa naplní kyslíkom bez dusíka na mierny pretlak, uvoľní sa tlak a vákuuje sa druhý krát, naplní sa systém dusíkom na mierny pretlak a tlak sa uvoľni
R1270 sa odoberie zo systému tak, aby ostal pod vákuom, naplní sa na tlak 0.1 bar g s dusíkom bez obsahu kyslíka

63

Medium

Ktorá z metód zisťovania úniku nie je vhodná na zisťovanie úniku R290?


Detektor úniku na horľavé chladivá
Fluorescenčné adiditíva a UV lampa
Použitie detektora na HFC
Sprej na zisťovanie únikov

64

Medium

Prečo sa nemá použiť odberové zariadenie na HFC chladivá aj pre chladivo R600a?


Nastavenie nízkotlakého presostatu nie je vhodné pre chladivo R600a
Obsahuje zdroje iskrenia
Odberové zariadenie nie je stavané na prevádzkové tlaky s 600a
Olej v odberovom zariadení nie je miešateľný s R600a

65

Medium

Akého typu je chladivo R32?


Fluorovaný uhľovodík
Hydro fluoro olefin
Oxid uhličitý
Uhľovodík

66

Medium

Aké GWP má chladivo R32?


675
1
3
150

67

Medium

Prečo na niektorých systémoch s R1270 ventilátor kondenzátora beží bez prerušenia?


Aby sa chladivo v prípade úniku rýchlo rozptýlilo
Aby sa vyhlo nárastu znečistenia kondenzátora
Aby sa zaistilo, že prevádzkový tlak nebude nadmerný
Aby sa znížila spotreba energie

68

Medium

Aké doplňujúce bezpečnostné zariadenia použijete pri spájkovaní na systémoch s horľavými HC chladivami?


Tónované bezpečnostné okuliare
Detektor na horľavé chladivá
Požiarnu prikrývku
Dobre viditeľné oblečenie

69

Medium

Prečo sa nesmie vymeniť hermetický bezpečnostný tlakový istič vysokého tlaku za štandardný mechanický typ na systéme s horľavým chladivom?


Môžu vniknúť prach vlhkosť
Je to potencionálny zdroj zapálenia
Bude to nový potenciál zdroja úniku
Nastavenie vypnutia nebude správne

70

Medium

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť chladiva R32 do zbernej nádoby, ktorej bezpečná plniaca hmotnosť chladiva R410A je 20 kg?


20 kg
6 kg
9 kg
12 kg

71

Medium

Podľa EN 378, aká je max. náplň chladiva A3, ktoré  môže byť v integrovanej zostave v supermarkete na prízemí?


1 kg
1,5 kg
150 g
2 kg

72

Medium

Čo je R1270?


Propán
Propén
Dusík
Izobután

73

Medium

Ktorá z uvedených metód detekcie úniku sa nesmie použiť na zisťovanie miesta úniku HC chladív?


Elektronický detektor na horľavé chladivá
HFC elektronický detektor
Mydlová voda
Detekčný sprej

74

Medium

Aká látka vzniká pri horení R32 ?


Fluorouhľovodík
Fosgén
Chlorovodíková kyselina
Oxid uhoľnatý

75

Medium

Akým typom chladiva je R1234ze?


HCFC Hydro chloro fluoro carbon
CFC Chloro fluoro carbon
HC Hydrocarbon
HFO Hydro fluoro olefin

76

Medium

Aké nebezpečenstvá vytvárajú A3 chladivá?


Nízku toxicitu, vysokú horľavosť
Vysokú toxicitu, nízku horľavosť
Nízku toxicitu, nízku horľavosť
Vysokú toxicitu, vysokú horľavosť

77

Medium

Podľa EN 378 aká je max. náplň R290 v chladiarni s rozmermi 5 m x 3 m x 2.5 m ak LFL – dolný limit horľavosti  R290 je 0.038 kg/m3?


1,5 kg
1 kg
5 kg
0,285 kg

78

Medium

Aký je výkon R32 v porovnaní s R410A?


150 %
75 %
100 %
120 %

79

Medium

Prečo na niektorých chladiacich systémoch používajú motory  ventilátorov s označením Ex?


Pretože sú energeticky efektívnejšie
Pretože bežia nepretržite, aby rozptýlili prípadný únik
Aby sa nestali zdrojom zapálenia v prípade úniku horľavého chladiva
Pretože sú spoľahlivejšie

80

Medium

Prečo je rozdiel v hustote medzi chladivami HC a HFC dôležitý?


Pretože zvyšuje prevádzkové tlaky
Pretože ovplyvňuje energetickú efektívnosť
Pretože ovplyvňuje hmotnosť náplne chladiva
Pretože ovplyvňuje rýchlosť plnenia

81

Medium

Aké GWP má chladivo R290


150
3
0
675

82

Medium

O koľko sa zvýši tlak v parách (bez kvapaliny) v tlakovej nádobe s chladivom R744 pri 0°C  pri náraste okolitej teploty z 0 na 30°C:        


5
7,7
15
10

83

Medium

O koľko sa zvýši tlak mokrých pár chladiva R744 pri odstavení podkritického okruhu pri náraste teploty z 0 na 30°C


35 barov
15 barov
25 barov
45 barov

84

Medium

Booster nadkritický systém s chladivom CO2 umožňuje


chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody,
chladenie, mrazenie, klimatizáciu
chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu
chladenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu

85

Medium

Ventilátor a pevne inštalovaný detektor úniku v strojovniach s chladivom R744 sa umiestňujú


vždy ventilátor i detektor pod stropom
vždy na vertikále, detektor dole, ventilátor hore
ventilátor dole, detektor na saní ventilátora na jeho nižšej úrovni a/alebo v mieste naj pravdepodobnejšieho úniku,
vždy ventilátor pod stropom a detektor v strede

86

Medium

Pri akej typickej koncentrácii detektor na únik R744 vyvolá alarm v priestore s voľným pohybom osôb?


1000 ppm
5000 ppm
10000 ppm
500 ppm

87

Medium

Aká je správna definícia pre kritický bod?


Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na plynnú
Teplota a tlak, nad ktorými už rozlíšenie kvapalnej a plynnej fáze neexistuje
Podmienky, pri ktorých tlak pár kvapalného chladiva sa rovná tlaku okolia
Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na kvapalnú

88

Medium

Praktický limit pre R744 je …


0.1 kg/m3
0.031 kg/m3
0.008 kg/m3
0.00035 kg/m3

89

Medium

Aký bude približný tlak vo fľaši s chladivom R744 ak jeho teplota je 20 stupňov C?


56 bar g
4,2 bar g
31 bar g
72 bar g

90

Medium

Aké umiestnenie pevného detektora úniku R744 v chladiarni je správne ?


V prietoku odvádzaného vzduchu do ventilátora na jeho nižšej úrovni
Pri dverách
Na úrovni stropu
V prietoku vzduchu každého výparníka

91

Medium

Aký je približný tlakový nárast ak teplota uzavretého kvapalného chladiva R744 stúpne z 1O stupňov C na 11O stupňov C?


Brz nárastu tlaku
10 bar
100 bar
1 bar