Konzultačné stredisko
pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta, Katedra tepelnej techniky v rámci spolupráce so Slovenským zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku vytvára podmienky pre konzultácie v oblastiach:

·chladiaca technika,

·klimatizačná technika,
·tepelné čerpadlá,
·tepelné izolácie,
·kogeneračná výroba tepla, chladu a elektrickej energie
.
Služby:

·vzdelávanie,

·poradenská činnosť ,
·publikačná činnosť,
·energetické audity,
·merania laboratórne, prevádzkové,
·výskum a vývoj,
·vyhodnotenie výberových konananí.

 
 
 

Základná literatúra:

·Mečárik, K., Havelský, V., Füri, B.:Tepelné čerpadlá.Alfa / SNTL, Bratislava, 1988

·Havelský, V.: Energetická efektívnosť aplikácií chladiacich obehov. Monografia Strojníckej fakulty STU, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 1999

·Havelský, V., Blaha, M., Tomlein, P., Žiak, Ľ.: Chladivá – Ekologické a technické požiadavky na zber a náhrady chladív. Učebné texty SZ CHKT, Rovinka, 2000

·Pastor, Ľ.., Horák, M. ,Horník, Š.: Efektívne využívanie energie pri prevádzke zariadení a budov. Jaga group, v.o.s., Bratislava 2000

·Havelský, V., Füri, B.: Chladenie (Základy techniky chladenia a tepelných čerpadiel). Skriptá Stavebnej a Strojníckej fakulty STU Bratislava, 1990
 
 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

STROJNÍCKA FAKULTA

organizujú 22. novembra

5. medzinárodnú vedeckú konferenciu

STROJNÉ INŽINIERSTVO´2001

Cieľom konferencie je prezentovať výsledky vedeckovýskumnej práce

v celej oblasti strojného inžinierstva, z ktorých pre náš obor je ustanovená sekcia:

"Tepelná energetika a technika prostredia".

Konferenciu v tomto roku organizuje Katedra tepelnej techniky SjF s prípravným výborom na čele s Prof. Havelským. Príspevok na konferenciu, respektíve účasť môžete prihlásiť na tel. čísle: 07 57296343, faxe: 52961725, e-mail: si2001@sjf.stuba.sk.

Kontaktná osoba a spojenie:

Prof. Ing. Václav Havelský, CSc.
Telefon, záznamník, fax: +421 07 52961725
e- mail: havelsky@sjf.stuba.sk

Adresa:

STU, SjF, Katedra tepelnej techniky


Námestie Slobody 17
812 31 Bratislava