F plyny – nízke GWP

Všetky | Ľahké otázky | Stredne ťažké otázky | Ťažké otázky

1

Ľahká

Ktoré z nasledujúcich chladív ma kritickú teplotu 31°C?


R744
R290
R717
R32

2

Ľahká

Aký typ chladiva je R1234ze?


Uhľovodík
HFO, ktorý obsahuje nenasýtený uhlík
Oxid uhličitý
HFC, ktorý obsahuje nasýtený uhlík

3

Ľahká

Do ktorej bezpečnostnej triedy patrí chladivo R744?


A3
A2
A1
B2L

4

Ľahká

Aké riziká predstavujú chladivá, ktoré patria do triedy A2L?


Vysoká toxicita, nižšia horľavosť
Nízka toxicita, nižšia horľavosť
Vysoká toxicita, vysoká horľavosť
Nízka toxicita, vysoká horľavosť

5

Ľahká

Ktoré z tvrdení je správne, pokiaľ ide o inštaláciu Schraderovho ventilu?


Všetky Schraderove ventilové jadrá vyhovujú všetkým chladivám
HC chladivá unikajú zo Schraderových ventilov
Schraderov ventil nesmie byť použitý pri R744 systémoch
Jadro musí byť odstránené pokiaľ je telo ventilu pripájané do systému a následne vložené a utiahnuté predpísaným momentom

6

Ľahká

Únik ktorého z nasledovných chladív je možne indikovať pomocou fenolftaleínového papiera?


R1270
R744
R1234ze
R717

7

Ľahká

Aký vplyv má nedostatok chladiva na vysokotlakej strane chladiaceho okruhu


Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude vyšší
Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude nižší
Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude nižší
Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude vyšší

8

Ľahká

Aké sú výhody použitia hélia ako stopového plynu s dusíkom pri tlakových skúškach?


Ma menšie molekuly a uniká oveľa ľahšie aj malými rýskami
Má vyšší tlak ako čistý dusík
Zapácha
Je horľavý

9

Ľahká

Prečo by malo byť napĺňané chladivo R744 spočiatku ako plyn pri napĺňaní vyprázdneného systému?


Aby sa zabránilo tvorbe suchého ľadu
Aby sa zabránilo prepúšťaniu poistných ventilov
Aby sa zabránilo poškodeniu kompresora
Aby sa zabezpečilo, že chladivo R744 je napĺňané pomaly

10

Ľahká

Ako odstránite čo najviac chladiva z kondenzačnej jednotky systému s náplňou 800g chladiva R1234ze?


Zhodnoťte R1234ze do pripojenej nádoby do vyrovnania tlakov
Vypustite R1234ze do ovzdušia; naplňte systém dusíkom bez obsahu kyslíka pretlakom; vypustite a odčerpajte druhýkrát; naplňte systém dusíkom tretíkrát a vypustite ho.
Zhodnoťte chladivo R1234ze tak, že systém je vyvákuovaný, zrušte vákuum pomocou dusíka bez obsahu kyslíka na tlak 0.1 bar g
Vypustite R1234ze do ovzdušia a vákuujte systém

11

Ľahká

Ako sa vyhnete riziku iskrenia v mieste vákuovania spojeného so spínačom vypínania/zapínania (zasunutí do zásuvky) na štandardnej vákuovej pumpe pri vákuovaní zariadenia s HC chladivom?


Upevnite dlhú hadicu na výstupe z pumpy na vytlačenie HC zo systému
Používajte vývevu na dobre vetranom priestranstve a zapínajte ju do zásuvky najmenej 3 m od vývevy a vákuovaného zariadenia
Umiestnite vákuovú pumpu vonku
Umiestnite vákuovú pumpu 3 m nad podlahu

12

Ľahká

Riziko chladiva R1234ze zahŕňa:


Vysokú korozivitu
Vysokú toxicitu
Miernu horľavosť
Vysokú horľavosť

13

Ľahká

Aké je prevládajúce využitie chladiva R600a?


Systémy centrálnych zdrojov maloobchodov
Glykolové chillery pre chladenie
Domáce chladničky a mrazničky
Klimatizačné systémy v autách

14

Ľahká

Ktorá bezpečnostná trieda sa vzťahuje na chladivo R744?


A1
A3
A2
B2L

15

Ľahká

Ktoré z týchto zariadení nevznieti únik horľavého chladiva?


Zariadenie hodnotené ako EX „n“
Termostat
Vysokotlakový spínač
Motor ventilátora výparníka

16

Ľahká

Aký je účel referenčného úniku?


Zistenie citlivosti elektronického detektora netesností
Farbivo, ktoré sa pridáva do chladiva, aby pomohlo zistiť únik chladiva
Spôsob detekcie netesností, ktorý využíva fluorescenčné prísady
Vyhľadanie únikov chladiva

17

Ľahká

Ktoré z nasledujúcich chladív musí byť najprv naplnené do systému ako plyn, pokiaľ sa nedosiahne manometrický tlak aspoň 4,2 bar?


R32
R717
R1234ze
R744

18

Ľahká

Aká minimálna vzdialenosť by mala byť dodržaná pri práci v oblasti s HC chladivami od zdrojov vznietenia?


10 m
1 m
0.1 m
3 m

19

Ľahká

Prečo pri niektorých systémoch používajúcich horľavé chladivá pracujú ventilátory kondenzátora nepretržite?


Kvôli zníženiu spotreby energie
Aby rozptýlili chladivo v prípade úniku
Aby nebol hlavný tlak nikdy príliš vysoký
Aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt na kondenzátore

20

Ľahká

Ktoré chladivo si pre rovnaký chladiaci výkon vyžaduje kompresor s najmenším objemovým výkonom v m³/h


R1234ze
R290
NH3
R744

21

Ľahká

Čo je to ADR


Analýza rizík
Reverzibilný ventil
Expanzný ventil
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

22

Ľahká

Podlimitná preprava podľa ADR je do


1000 bodov
100 bodov
300 bodov
500 bodov

23

Ľahká

Podlimitná preprava chladív podľa ADR vyžaduje


Nákladný list na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu
Nákladný list na prepravu zo skladu do skladu a výdajku pre pojazdnú dielňu
Nákladný list a tiež výdajku na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu
Výdajku na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu

24

Ľahká

Prenos tepla prúdením vzniká


Napríklad prúdením vzduchu, kvapaliny
Fyzickým kontaktom dvoch materiálov
Sálaním a vedením
Elektromagnetickým žiarením s rôznou vlnovou dĺžkou

25

Ľahká

Rozdelenie chladív do bezpečnostných skupín v norme EN 378 je podľa


Jedovatosti
Skleníkového efektu
Horľavosti
Jedovatosti a horľavosti

26

Ľahká

Ktoré bezpečnostné skupiny sa označujú ako mierne horľavé


A3, B3
A1, A2, A3
A2L, B2L
A1, B1

27

Ľahká

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patria HFC chladivá


A3
A1
A2
A2L

28

Ľahká

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí oxid uhličitý CO2


A2
B2
B1
A1

29

Ľahká

Ako sa zníži riziko vzniku zvýšenej koncentrácie horľavých chladív pri servise, vákuovaní, odbere chladiva, ..


vetraním
odberom chladiva do zbernej nádoby
vákuovaním
vhodným náradím

30

Ľahká

Čo je to riziko


príčina a dôsledok rizikovej udalosti
príčina rizikovej udalosti
dôsledok rizikovej udalosti
pravdepodobnosť, že sa nežiadúca udalosť stane

31

Ľahká

Aké je najpravdepodobnejšie nebezpečenstvo chladiacich okruhov


vysoký tlak
únik chladiva
elektrický skrat
vysoká teplota

32

Ľahká

Ako sa minimalizujú riziká pri servise


ochrannými pomôckami
vhodným náradím
zdravotnou, odbornou spôsobilosťou a ochrannými pomôckami
prítomnosťou zákazníka

33

Ľahká

Aká môže byť maximálna náplň chladiva R744 s medznou koncentráciou 0,1 kg/m³ v zariadení pre nevetraný chladený priestor o objeme 100 m³?


100,1
100
10
0,1

34

Ľahká

Pevný CO2 sa formuje ak …


Tlak plynného chladiva je zvýšený na 78 bar g
Tlak pár je znížený na atmosférický tlak
Tlak kvapalného chladiva je znížený pod 4.2 bar g
Kvapalina je stláčaná

35

Ľahká

CO2 je používaný ako chladivo pretože …


Má veľmi nízke GWP
Uniká menej ako iné chladivá
Je energeticky efektívnejšie ako iné chladivá
Má dvojnásobný chladiaci výkon v porovnaní s inými chladivami

36

Ľahká

Čo je prejavom inhalácie, vdýchnutia R744


Zrýchlené dýchanie
Zvýšenie výkonnosti
Škrtenie
Vracanie

37

Ľahká

Čo sa môže stať pri vypúšťaní R744 zo systému


Poistný ventil môže uvoľniť tlak
Chladivo môže tvoriť superkritickú tekutinu
Kritický teplotný šok môže spôsobiť prasknutie potrubia
Pevný R744 sa môže formovať vo vypúšťacej hadici a zablokovať ju

38

Ľahká

Čo platí vo vzťahu ku potencionálnemu úniku chladiva R744?


CO2 má vyššiu afinitu s olejom a preto únik je menej pravdepodobný
CO2 má vyššiu hustotu ako HFC chladivá a preto uniká menej
CO2 má menšiu molekulu ako HFC chladivá a uniká preto ľahšie
CO2 molekula je väčšia ako R134a preto pravdepodobnosť úniku je nižšia pri rovnakých tlakoch

39

Ľahká

Do akej vzdialenosti od miesta práce s horľavými chladivami  nesmú byť zdroje zapálenia, iskrenia?


3 m
10 m
15 m
5 m

40

Ľahká

Podľa EU ADR nariadenia na prepravu, aké  bezpečnostné vybavenie auta je nutné pri preprave horľavých chladív?


Hasiaci prístroj
Tónované bezpečnostné okuliare
Hrubé rukavice
Nehorľavá prikrývka

41

Ľahká

Aké ohrozenia sú z používania A2L chladív?


Vyššia toxicita, nižšia horľavosť
Nižšia toxicita, nižšia horľavosť
Nižšia toxicita, vyššia horľavosť
Vyššia toxicita, vyššia horľavosť

42

Ľahká

Aké ohrozenia sú spojené s horením HFO alebo HFC chladív?


Tvorba fluorovodíka
Tvorba fosgénu
Tvorby kyseliny citrónovej
Tvorby NO2

43

Ľahká

Do akej vzdialenosti by mala byť pracovná plocha na servis s HC chladivami bez zdrojov zapálenia?


3 m
1 m
5 m
2 m

44

Ľahká

Ako bezpečne použijete vákuové čerpadlo na vákuovanie systému s horľavými chladivami?


Použije sa vákuové čerpadlo v dobre vetranom priestore a zapne sa najmenej 3 m od miesta vákuovania
Pripojí sa dlhá hadica na výstup z vývevy a vyvedie sa preč z okolia HC systému
Vákuové čerpadlo sa umiestni do výšky najmenej 3 m nad podlahou
Nie je potrebné vákupvať systémy s horľavými chladivami

45

Ľahká

Aké bezpečnostné zariadenie musí byť vo vozidle pri preprave horľavých chladív?


Požiarnu prikrývku
Hasiaci prístroj
Hrubé rukavice
Tónované bezpečnostné okuliare

46

Ľahká

Aký je najdôležitejší rozdiel medzi odberovým zariadením na horľavé chladivá voči štandardnému typu?


Nastavenie obmedzovania nízkeho tlaku je iné
Pripojenia sú rôznych veľkostí
Odberové zariadenie na horľavé chladivá, nemá zdroje iskrenia
Má inú farbu

47

Ľahká

Ktorá z nasledovných vecí je zdrojom zapálenia?


Odmrazovacie zariadenie
Stýkač
Termostat typu “n”
Ventilátor v prevedení Ex

48

Ľahká

Koľko atómov vodíka obsahuje oxid uhličitý


tri
jeden
dva
žiadny

49

Ľahká

Prečo je oxid uhličitý používaný ako chladivo?


Má nízku toxicitu a nie je horľavý
Chladiaci výkon má tri krát vyšší ako chladivo R134a
Má vysokú energetickú efektívnosť
Má nízky potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy

50

Ľahká

Kritická teplota a tlak pre R744 je …


31°C, 72,8 bar g
101°C, 73,8 bar g
131°C, 73,8 bar g
81°C, 72,8 bar g