F plyny – nízke GWP

1

Ktoré z nasledujúcich chladív ma kritickú teplotu 31°C?


R744
R32
R290
R717

2

Tlak R744 pri teplote nasýtenia 20°C je približne


56 bar g
25 bar g
90 bar g
14 bar g

3

Aký typ chladiva je R1234ze?


HFO, ktorý obsahuje nenasýtený uhlík
Uhľovodík
HFC, ktorý obsahuje nasýtený uhlík
Oxid uhličitý

4

Do ktorej bezpečnostnej triedy patrí chladivo R744?


A2
B2L
A1
A3

5

Chladivo R290 je


Propylén
Propén
Propán
Izobután

6

Aké riziká predstavujú chladivá, ktoré patria do triedy A2L?


Vysoká toxicita, nižšia horľavosť
Vysoká toxicita, vysoká horľavosť
Nízka toxicita, vysoká horľavosť
Nízka toxicita, nižšia horľavosť

7

Ktorá norma špecifikuje maximálne veľkosti náplne pre chladiace okruhy v rôznych zariadeniach?


EN 13313
EN 378
EN 60079
ISO 817

8

Počas transkritickej prevádzky pri systéme s chladivom R744, chladivo vstupujúce do regulačného ventilu chladiča plynu je …


Dvojfázová zmes pri strednom tlaku
Podchladená kvapalina
Superkritická tekutina
Nasýtená para pri strednom tlaku

9

Pri transkritickom systéme s R744, tlakový ventil chladiča plynu reguluje …


Teplotu na výstupe z chladiča plynu
Ventilátory chladiča plynu
Teplotu na vstupe do chladiča plynu
Tlak v chladiči plynu

10

Chladivo R744 je popísané ako nestále, pokiaľ je použité ako sekundárne chladivo. To znamená …


Čiastočne sa vyparuje pri chladení tepelnej záťaže
R744 sa nevyparuje
Zmena teploty a tlaku je nepredvídateľná
Je to plyn, ktorý sa ľahko mení na kvapalinu

11

Prečo pri niektorých systémoch používajúcich horľavé chladivá pracujú ventilátory kondenzátora nepretržite?


Kvôli zníženiu spotreby energie
Aby nebol hlavný tlak nikdy príliš vysoký
Aby rozptýlili bezpečne chladivo v prípade úniku
Aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt na kondenzátore

12

Ktoré tvrdenie najlepšie popisuje správanie chladiva R717 a minerálneho oleja kompresora?


R717 je veľmi ľahko miešateľné s kompresorovým olejom a ľahko sa vracia do kompresora
R717 je nemiešateľné s kompresorovým olejom, a tak olej v systéme zostáva na nízkotlakej strane ako vrstva oleja pod kvapalným R717
R717 je nemiešateľné s kompresorovým olejom, a tak olej v systéme zostáva vo vysokotlakom kvapalinovom zásobníku ako vrstva oleja nad R717
Systém spätného odvodu oleja nemožno použiť v systéme s chladivom R717, pretože olej je príliš horúci

13

Merný chladiaci výkon chladiva R32 je podobný mernému chladiacemu výkonu ktorého z nasledujúcich chladív?


R290
R1234ze
R134a
R410A

14

Aký je približne merný chladiaci výkon chladiva R404A v porovnaní s chladivom R1270?


7-krát vyšší
Vyšší o 100%
Približne rovnaký
Vyšší o 200%

15

Ktoré z týchto zariadení nevznieti únik horľavého chladiva?


Zariadenie vyhotovené ako EX „n“
Termostat
Vysokotlakový spínač
Motor ventilátora výparníka

16

Čo je hlavný dôvod, prečo je medená rúrka K65 používaná pri niektorých systémoch s chladivom R744?


Dodáva sa v širokom rozsahu priemerov rúrok
Je možné ju ľahko ohýbať
Znáša vysoké tlaky
Má dobré vlastnosti pri nízkych teplotách

17

Ktoré z tvrdení je správne, pokiaľ ide o inštaláciu Schraderovho ventilu?


Všetky Schraderove ventilové jadrá vyhovujú všetkým chladivám
HC chladivá unikajú zo Schraderových ventilov
Jadro musí byť odstránené pokiaľ je telo ventilu pripájané do systému a následne vložené a utiahnuté predpísaným momentom
Schraderov ventil nesmie byť použitý pri R744 systémoch

18

Ktorý z daných typov systémov má najväčší potenciál úniku chladiva?


Systém s centrálnym zdrojom chladu
Nedeliteľný chladič kvapaliny
Domáca chladnička
Chladiaci box s vlastným zdrojom chladu

19

Únik ktorého z nasledovných chladív je možne indikovať pomocou fenolftaleínového papiera?


R717
R744
R1270
R1234ze

20

Ako často by mal byť kontrolovaný na citlivosť ručný elektronický detektor netesností pre chladivo R32?


Po každých 100 hodinách prevádzky
Závisí od veľkosti náplne
Neexistuje žiadna požiadavka na detekciu chladiva R32
Aspoň raz za rok

21

Podľa nariadenia o F plynoch 517/2014 platného od 01/01/2015, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 60 ton CO2 ekvivalentu F plynov bez fixného detektora úniku


Testy na únik nie sú vyžadované
Dvakrát za rok
Raz za rok
Štyrikrát za rok

22

Aký vplyv má nedostatok chladiva na vysokotlakej strane chladiaceho okruhu


Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude nižší
Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude vyšší
Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude vyšší
Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude nižší

23

Aké sú výhody použitia hélia ako stopového plynu s dusíkom pri tlakových skúškach?


Ma menšie molekuly a uniká oveľa ľahšie aj malými rýskami
Má vyšší tlak ako čistý dusík
Zapácha
Je horľavý

24

Prečo by malo byť napĺňané chladivo R744 spočiatku ako plyn pri napĺňaní vyprázdneného systému?


Aby sa zabránilo prepúšťaniu poistných ventilov
Aby sa zabezpečilo, že chladivo R744 je napĺňané pomaly
Aby sa zabránilo tvorbe suchého ľadu
Aby sa zabránilo poškodeniu kompresora

25

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapnúť vývevu na vákuovanie systému s chladivom R32?


Otvoríme systém pred vákuovaním systému
Pred zapnutím vývevy prepláchneme oblasť servisu dusíkom
Použitím detektora na plyn R32 sa uistíme, že žiadne horľavé chladivo sa nenachádza v oblasti servisu pri zabezpečenom vetraní
Pripevníme dlhú hadicu na výstup vákuovej pumpy a odsajeme R32 z oblasti servisu

26

Ako odstránite čo najviac chladiva z kondenzačnej jednotky systému s náplňou 800g chladiva R1234ze?


Vypustite R1234ze do ovzdušia a vákuujte systém
Zhodnoťte R1234ze do pripojenej nádoby do vyrovnania tlakov
Zhodnoťte chladivo R1234ze tak, že systém je vyvákuovaný, zrušte vákuum pomocou dusíka bez obsahu kyslíka na tlak 0.1 bar g
Vypustite R1234ze do ovzdušia; naplňte systém dusíkom bez obsahu kyslíka pretlakom; vypustite a odčerpajte druhýkrát; naplňte systém dusíkom tretíkrát a vypustite ho.

27

Ako sa vyhnete riziku iskrenia v mieste vákuovania spojeného so spínačom vypínania/zapínania (zasunutí do zásuvky) na štandardnej vákuovej pumpe pri vákuovaní zariadenia s HC chladivom?


Umiestnite vákuovú pumpu 3 m nad podlahu
Umiestnite vákuovú pumpu vonku
Upevnite dlhú hadicu na výstupe z pumpy na vytlačenie HC zo systému
Používajte vývevu na dobre vetranom priestranstve a zapínajte ju do zásuvky najmenej 3 m od vývevy a vákuovaného zariadenia

28

Aké dôsledky sú spôsobené rozdielom hustoty (mernej hmotnosti) medzi HC a HFC chladivami?


Systém musí byť napĺňaný veľmi pomaly, aby nedošlo k poškodeniu kompresora
Systém musí byť vákuovaný dlhšie
HC systém musí byť naplnený plynom, nie kvapalinou
Hmotnosť potrebnej náplne HC chladiva je nižšia

29

Riziko chladiva R1234ze zahŕňa:


Vysokú korozivitu
Vysokú horľavosť
Vysokú toxicitu
Miernu horľavosť

30

Ako sa vypočíta, určí náplň horľavých chladív v miestnostiach


= LFL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= 20% z ATEL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= 20% z LFL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN 378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= ATEL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi

31

Aká je maximálna náplň chladiva R290, ktorá môže byť použitá v hermetických zariadeniach v akejkoľvek veľkej miestnosti v obchodoch s obsadenosťou ľuďmi kategórie A?


150 g
Nemôže sa použiť pri týchto podmienkach
Bez limitu
1.5 kg

32

Aké je prevládajúce využitie chladiva R600a?


Systémy centrálnych zdrojov maloobchodov
Domáce chladničky a mrazničky
Glykolové chillery pre chladenie
Klimatizačné systémy v autách

33

Ktorá bezpečnostná trieda sa vzťahuje na chladivo R744?


A1
B2L
A2
A3

34

Aká je približná medzná koncentrácia (PL) v praxi pre chladivo R1234ze?


0.008 kg/m³
0.1 kg/m³
0.00035 kg/m³
0.06 kg/m³

35

Objemový chladiaci výkon chladiva R744 je …


Približne 4-5-krát vyšší ako pri R404A
Približne 2-krát nižší ako pri R404A
Približne rovnaký ako pri R404A
Nižší ako pri R404A

36

Ktoré parametre sú potrebné pre stanovenie maximálnej náplne horľavých chladív pri komerčnom chladení/vykurovaní?


Horná úroveň horľavosti, objem miestnosti
Spodná úroveň horľavosti LFL, výška miestnosti, boxu, podlahová plocha
Použiteľný limit PL medznej koncentrácie, výška, dĺžka miestnosti,
Použiteľný limit PL, výška, šírka miestnosti,

37

Uveďte teplotu a tlak trojného bodu chladiva R744


-52 °C pri 4,2 barg
31°C pri 4,2 barg
-55.6 °C pri 4,2 barg
-35 °C pri 4,2 barg

38

Ku ktorému HFC chladivu sú prevádzkové a kľudové tlaky chladiva R32 podobné?


R1234ze
R410A
R404A
R422D

39

Aký približne je merný chladiaci výkon chladiva R1234ze v porovnaní s chladivom R134a?


7-krát vyšší
5-krát vyšší
100%
75%

40

V booster systéme (dvojstupňový chladiaci systém) …


Plyn na výtlaku z kompresora vo vysokotlakom stupni je nasávaný do sania kompresora v nízkotlakom stupni
Plyn na výtlaku z kompresora v nízkotlakom stupni je vytlačený do sania kompresora vo vysokotlakom stupni
Teplo odovzdávané vysokotlakým stupňom systému je absorbované vyparovaním v nízkotlakom stupni systému
Teplo odovzdávané nízkotlakým stupňom systému je absorbované vyparovaním chladiva vo vysokotlakom stupni systému

41

Ktoré z týchto zariadení nevznieti únik horľavého chladiva?


Vysokotlakový spínač
Termostat
Zariadenie hodnotené ako EX „n“
Motor ventilátora výparníka

42

Aký je účel referenčného úniku?


Vyhľadanie únikov chladiva
Zistenie citlivosti elektronického detektora netesností
Spôsob detekcie netesností, ktorý využíva fluorescenčné prísady
Farbivo, ktoré sa pridáva do chladiva, aby pomohlo zistiť únik chladiva

43

Aký je vzťah medzi tlakom (P) a teplotou (T) dusíka na začiatku (1) a na konci (2) tlakovej skúšky?


P2 = (P1 x T1)/T2
P2 = T2/(P1 x T1)
P2 = T1/(P1 x T2)
P2 = (P1 x T2)/T1

44

Aká je alarmová hodnota v strojovniach s inštalovaným systémom zisťovania netesností používaným na chladivo R744?


500 ppm
20000 ppm
2000 ppm
370 ppm

45

Ktorý z daných typov systémov bude mať najväčší potenciál úniku?


Domáca chladnička
Nedeliteľný chiller
Systém s centrálnym zdrojom chladu
Chladiaci box s vlastným zdrojom chladu

46

Podľa Nariadenia 517/2014 o F plynoch platného od 1.1.2015, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 550 ton CO2 ekvivalentu F plynov s inštalovaným pevným detektorom úniku


Štyrikrát za rok
Testy na únik nie sú vyžadované
Raz za rok
Dvakrát za rok

47

Prečo je presnosť hmotnosti plnenia viac dôležitá s HC chladivami v porovnaní s HFC chladivami?


Pretože merná hmotnosť je nižšia, tým pádom je menšia aj hmotnosť plnenia v porovnaní s podobným HFC systémom
Pretože tieto systémy nemajú zásobníky na kvapalné chladivo
Kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Pretože HC chladivá sa používajú iba v systémoch s hmotnosťou plnenia menšou ako 150 g

48

Aký typ materiálu by nemal byť používaný pri servisných zariadeniach pre systémy s chladivom R717?


Hliník
Nerezová oceľ
Uhlíková oceľ
Meď a mosadz

49

Ako odoberiete a odstránite čo najviac chladiva z chladiča kvapaliny umiestneného vonku s náplňou 10 kg chladiva R32 pred odletovaním spojov?


Vypustite R32 von a vákuujte systém
Vypustite R32 von; naplňte systém dusíkom bez obsahu kyslíka pretlakom; vypustite a odčerpajte druhýkrát; naplňte systém dusíkom tretíkrát a vypustite ho.
Odoberte R32 do tlakovej nádoby do vyrovnania tlakov
Po odbere chladiva R32 metódou Push Pull, systém sa vákuujte na 270 Pa, zrušte vákuum pomocou dusíka bez obsahu kyslíka na tlak 0.1 bar g

50

Pokiaľ systém s chladivom R744 obsahuje vlhkosť, pretože nebol správne vyprázdnený, aký výsledok je možné očakávať?


Znížený chladiaci výkon
Tvorba fluorovodíka, ktorý sa následne bude rozkladať na kyselinu fluorovodíkovú a poškodí kompresor
Nadmerne vysoké tlaky
Tvorba kyseliny uhličitej s následným poškodením tesnosti a funkcie chladiaceho systému

51

Prečo by sa nemalo používať zariadenie pôvodne s chladivom R134a na retrofit s chladivom R1234ze?


Olej v zariadení pre obnovu nie je miešateľný s R1234ze
Obsahuje zdroje vznietenia
Nastavenie nízkotlakého spínača nebude vhodné pre R1234ze kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Zariadenie pre obnovu nedokáže odolávať prevádzkovým tlakom chladiva R1234ze

52

Ktoré z nasledujúcich chladív musí byť najprv naplnené do systému ako plyn, pokiaľ sa nedosiahne manometrický tlak aspoň 4,2 bar?


R717
R744
R1234ze
R32

53

Aká minimálna vzdialenosť by mala byť dodržaná pri práci v oblasti s HC chladivami od zdrojov vznietenia?


0.1 m
1 m
10 m
3 m

54

Ktoré z týchto chladív je ľahšie ako vzduch?


R1234ze
R717
R744
R1270

55

Aké riziká predstavujú chladivá, ktoré patria do bezpečnostnej skupiny A3?


Vysoká toxicita, žiadne šírenie plameňa
Mierna horľavosť, nižšia toxicita
Nižšia toxicita, žiadne šírenie plameňa
Vysoká horľavosť, nižšia toxicita

56

Aké je GWP chladiva R32?


6
3945
0
675

57

Aký objemový výkon kompresora je vyžadovaný pri chladive R1270 v porovnaní s chladivom R404A?


50% z objemového výkonu pre R404A
600% z objemového výkonu pre R404A
150% z objemového výkonu pre R404A
Podobný kompresor

58

Pri teplote okolia 25 °C, kľudový tlak v nízkotlakom stupni kaskádového systému s chladivom R744 by mal zvyčajne byť …


Rovnaký ako je nastavený na vysokotlakom spínači
Rovnaký ako je nastavený v pretlakovom ventile
Nižší, ako najvyšší povolený tlak v nízkotlakom stupni
27.5 bar

59

Ktorá z nasledujúcich definícií je správna pre kritickú teplotu?


Teplota vyskytujúca sa pri niektorých látkach vyznačujúcich sa nulovým elektrickým odporom
Teplota, pri ktorej látky menia stavy od pary až po pevnú látku
Teplota, pri prekročení ktorej už neexistuje rozlíšená kvapalná a plynová fáza
Teplota, pri ktorej sa nasýtený tlak kvapaliny rovná okolitému tlaku kvapaliny

60

V transkritickom systéme pri transkritických podmienkach chladivo v chladiči plynu …


Odovzdáva teplo pri znižovaní teploty
Odovzdáva teplo pri fázových zmenách
Odovzdáva teplo pri konštantnej teplote a tlaku
Odovzdáva teplo pri znižovaní tlaku

61

R717 je vysoko korozívne v kontakte s ...


Meďou
Nerezovou oceľou
Hliníkom
Titanom

62

Prečo pri niektorých systémoch používajúcich horľavé chladivá pracujú ventilátory kondenzátora nepretržite?


Aby rozptýlili chladivo v prípade úniku
Aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt na kondenzátore
Aby nebol hlavný tlak nikdy príliš vysoký
Kvôli zníženiu spotreby energie

63

Aký vplyv má na pretlakový ventil jeho časté vypúšťanie, uvoľňovanie?


Tlak uvoľnenia sa znižuje
Ventil je ostáva plne otvorený
Ventil sa bude otvárať až pri vyššom tlaku
Uvoľňovací tlak vzrastá

64

Podľa nariadenia 517/2014 o F plynoch, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 60 ton CO2 ekvivalentu F plynov bez fixného detektora


Testy na únik nie sú vyžadované
Raz za rok
Štyrikrát za rok
Dvakrát za rok

65

Pre ktoré z nasledujúcich chladív je zákonná požiadavka, aby sa udržiavali záznamy v prevádzkovom denníku (záznamníku) o chladiacom okruhu podľa Nar. 517/2014/EU?


R744
R32
R290
R717

66

Aká je odporúčaná alarmová hodnota pri inštalovaných pevných systémoch zisťovania netesností používaných pre chladivo R717?


5000 ppm
500000 ppm
50000 ppm
500 ppm

67

Aké sú výhody použitia vodíka ako stopového plynu s dusíkom pri tlakových skúškach?


Má menšie molekuly a uniká oveľa ľahšie
Je ľahko identifikovateľný
Je nehorľavý
Zapácha

68

Prečo by sa nemalo používať zariadenie pre HFC chladivá na retrofit s chladivom R600a?


Zariadenie pre obnovu nedokáže odolávať prevádzkovým tlakom chladiva R600a
Obsahuje zdroje vznietenia
Olej v zariadení pre obnovu nie je miešateľný s R600a
Nastavenie nízkotlakého spínača nebude vhodné pre R600a kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku

69

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapáliť spájkovací horák kvôli odspájkovaniu spoja pri systéme s horľavým chladivom?


Uistite sa, že pracovná oblasť je dobre odvetrávaná a použite detektor na horľavé chladivá
Pracujte len vo vonkajšom prostredí
Nesmiete odspájkovať spoje pri systéme s horľavými chladivami, mali by sa odrezať použitím rezača trubiek
Preplachom s dusíkom bez obsahu kyslíka

70

Ktorý z nasledujúcich systémov bude potenciálne vyžadovať ručnú výmenu oleja?


Transkritický booster systém s R744
Jednoduchý systém s chladivom R717
Kaskádový systém s R744
Sekundárny systém s R744

71

Prečo je presnosť hmotnosti plnenia viac dôležitá pri kriticky naplnených systémoch s chladivom R1270 v porovnaní s HFC chladivami?


Kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Pretože tieto systémy nemajú kvapalné zásobníky
Pretože R1270 sa používa iba pri systémoch s hmotnosťou plnenia menšou ako 150 g
Pretože merná hmotnosť je menšia, tým pádom je menšia aj hmotnosť plnenia v porovnaní s podobným HFC systémom

72

Aký je rozdiel medzi podkritickým a nadkritickým chladiacim obehom


Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a podkritický neumožňuje
Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a nadkritický bez dodatočného chladenia skvapalnenie neumožňuje
Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a nadkritický neumožňuje
Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a podkritický neumožňuje

73

Ktoré chladivo sa používa v nadkritickom, podkritickom chladiacom obehu a tiež ako teplonosná látka


R1234ze
NH3
R290
R744

74

Chladivo R744 v sekundárnom chladiacom obehu ako teplonosná látka prúdi v dôsledku


neprúdi
práce čerpadla kvapaliny
rozdielu tlakov
práce kompresora

75

Ktoré chladivo si pre rovnaký chladiaci výkon vyžaduje kompresor s najmenším objemovým výkonom v m³/h


R744
R1234ze
R290
NH3

76

Aký je rozdiel medzi chladiacim okruhom podkritickým a nadkritickým


Ani podkritický ani nadkritický obeh nevyžadujú regulačný ventil na riadenie nadkritického tlaku
Podkritický obeh nevyžaduje regulačný ventil na tlaku za chladičom plynu a nadkritický obeh vyžaduje
Podkritický aj nadkritický obeh vyžadujú regulačný ventil na riadenie nadkritického tlaku
Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva s regulačným ventilom výtlačného tlaku

77

Čo je to ejektor?


Prúdový kompresor
Expanzný ventil
Rotačný kompresor
Odlučovač kvapaliny

78

Čo je to ADR


Expanzný ventil
Analýza rizík
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
Reverzibilný ventil

79

Podlimitná preprava podľa ADR je do


100 bodov
1000 bodov
500 bodov
300 bodov

80

Podlimitná preprava chladív podľa ADR vyžaduje


Nákladný list a tiež výdajku na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu
Výdajku na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu
Nákladný list na prepravu zo skladu do skladu a výdajku pre pojazdnú dielňu
Nákladný list na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu

81

Prenos tepla prúdením vzniká


Elektromagnetickým žiarením s rôznou vlnovou dĺžkou
Napríklad prúdením vzduchu, kvapaliny
Sálaním a vedením
Fyzickým kontaktom dvoch materiálov

82

Rozdelenie chladív do bezpečnostných skupín v norme EN 378 je podľa


Jedovatosti a horľavosti
Skleníkového efektu
Horľavosti
Jedovatosti

83

Ktoré bezpečnostné skupiny sú najnebezpečnejšie


A2L, B2L
A1, B1
A1, A2, A3
A3, B3

84

Ktoré bezpečnostné skupiny sa označujú ako mierne horľavé


A1, A2, A3
A2L, B2L
A3, B3
A1, B1

85

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patria HFC chladivá


A1
A2
A2L
A3

86

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí amoniak NH3


A3
B2L
A2L
B3

87

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí oxid uhličitý CO2


A2
B1
B2
A1

88

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí HFC chladivo R32


A2L
B1
A1
A3

89

Alternatívnymi syntetickými chladivami za chladivo R404A sú


HFO1234yf, HFO1234ze, HFO1233zd
R32, HFO1234ze
R407F, R407A, R449A, R452A, ...
R32, HFO1234yf

90

Možný prienik amoniaku do vodných okruhu sa monitoruje


Fluoreskujúcou látkou
Ultrazvukom
Elektronickým detektorom
Hodnotou pH vo vodnom okruhu

91

Ktoré z chladív sa vyznačuje silným pachom zistiteľným čuchom od 5 ppm (3.5 mg/m³)


HFO1234yf
NH3
CO2
HFO1234ze

92

Ako sa zníži riziko vzniku zvýšenej koncentrácie horľavých chladív pri servise, vákuovaní, odbere chladiva, ..


vetraním
odberom chladiva do zbernej nádoby
vákuovaním
vhodným náradím

93

Čo je to riziko


príčina a dôsledok rizikovej udalosti
dôsledok rizikovej udalosti
pravdepodobnosť, že sa nežiadúca udalosť stane
príčina rizikovej udalosti

94

Aké je najpravdepodobnejšie nebezpečenstvo chladiacich okruhov


elektrický skrat
únik chladiva
vysoká teplota
vysoký tlak

95

Ako sa minimalizujú riziká pri servise


vhodným náradím
prítomnosťou zákazníka
zdravotnou, odbornou spôsobilosťou a ochrannými pomôckami
ochrannými pomôckami

96

Vyznačte poradie chladív od najnižšej teploty varu pri atmosférickom tlaku po najvyššiu


R1234ze, R744, NH3
NH3, R1234ze, R744
R1234ze, NH3, R744
R744, NH3, R1234ze

97

Ktoré z chladív je ľahšie ako vzduch


R744
R290
R1234ze
NH3

98

Čo z nasledujúceho nie je nebezpečenstvom pri vypúšťaní R744 zo systému?


Teplotný šok spôsobujúci prasknutie rúrky
Šľahanie vypúšťacej hadice
Dusivosť
Blokovanie vypúšťacej hadice suchým ľadom

99

Aká môže byť maximálna náplň chladiva R744 s medznou koncentráciou 0,1 kg/m³ v zariadení pre nevetraný chladený priestor o objeme 100 m³?


100,1
0,1
100
10

100

Pri vonkajšej teplote 25OC, tlak pri nečinnosti, odstávke v nižšom stupni kaskády s R744 bude zvyčajne …


Menší
Väčší ako PS (maximálny dovolený tlak) na nižšom stupni
Rovnaký ako nastavenie spínacieho zariadenia na obmedzenie tlaku
Rovnaký ako tlak poistného ventilu

101

Pri dopĺňaní R744 do systému …


Kvapalný R744 sa plní do vysokotlakej strany systému
Kvapalný R744 sa čerpá do vysokotlakej strany systému
Plynný R744 sa plní do sania systému
Kvapalný R744 sa prepúšťa opatrne do sania systému

102

Aké označenie zaplnenosti majú podľa EN 378-1 napríklad hotelové izby, nemocničné izby a podobne


D
C
B
A

103

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť pre chladivo R290 do tlakovej nádoby, ktorá má bezpečnú plniacu hmotnosť 10 kg pre chladivo R404A?


10kg
4.5 kg
15.4kg
22kg

104

Aká je to K65 rúrka?


Nerezová rúrka
Medená rúrka s nízkym obsahom železa s PS najmenej 80 bar g
Oceľová rúrka
Mäkká medená rúrka s hrúbkou steny väčšou ako 1 mm

105

Vyberte tlak na test pevnosti systému na mieste inštalácie


1 x PS pri tlakovej skúške kvapalinou
1,1 x PS pri tlakovej skúške plynom s doplnkovou skúškou (kontrola vizuálna na tvarové zmeny a kontrola tesnosti)
1,43 x PS pri tlakovej skúške plynom s doplnkovou skúškou
1 x PS pri tlakovej skúške plynom

106

Čo z uvedeného je riziko spojené s plnením R744 do nižšieho stupňa v kaskádnom systéme?


Aktivuje sa vysokotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Poistný ventil na vyššom stupni môže uvoľniť tlak odpustením chladiva
Aktivuje sa nízkotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Poistný ventil na nižšom stupni môže uvoľniť tlak odpustením chladiva

107

Test pevnosti systému na mieste inštalácie by mal trvať najmenej


15 minút
60 minút
5 minút
12 hodín

108

Pevný CO2 sa formuje ak …


Tlak plynného chladiva je zvýšený na 78 bar g
Kvapalina je stláčaná
Tlak kvapalného chladiva je znížený pod 4.2 bar g
Tlak pár je znížený na atmosférický tlak

109

Aký tlak označuje skratka PS


Maximálny dovolený pracovný, návrhový tlak
Tlak nastavenia vysokotlakého presostatu
Minimálny prevádzkový tlak
Tlak skúšky pevnosti

110

Ak detektor na R744 je umiestnený v strojovni, čo musí aktivovať v prípade úniku?


Alarm
Alarm a núdzové vetranie
Vetranie so 4 násobnou výmenou vzduchu za minútu
Výstražné svetlo a zvukový alarm

111

Keď teplo je odoberané zo superkritickej tekutiny vonkajším vzduchom …


Neprichádza ku fázovej zmene
Plyn sa premieňa priamo na pevnú látku
Teplota tekutiny rastie
Pevná látka sublimuje na plyn

112

Čas skúšky tesnosti závisí od


Vonkajšej teploty
Použitého inertného média na tlakovanie
Zložitosti, hermetizácie a veľkosti systému
Maximálneho pracovného tlaku

113

Prečo sa má vyvákuovaný systém plniť parami R744?


Aby sa predišlo k expanzii kvapaliny v systéme
Aby sa predišlo expanzii kvapaliny v plniacom zariadení
Aby sa predišlo teplotnému šoku v systéme
Aby sa predišlo formovaniu suchého ľadu v plniacej hadici alebo v systéme

114

Podľa akého parametra sa navrhne pre dané chladivo maximálny pracovný tlak PS


Typu chladiva
Podľa vonkajších teplôt považované za minimálne, ktoré sa vyskytnú počas činnosti zariadenia s daným chladivom
Podľa vonkajších teplôt považované za maximálne, ktoré sa vyskytnú počas činnosti zariadenia s daným chladivom
Typu chladiaceho okruhu

115

Prečo je praktický limit  R744 nižší ako pre HFC chladivá?


Pretože telo tiež produkuje CO2
Je vysoko toxický
Má menšiu hustotu ako HFCs
Má veľmi vysoko trojný bod

116

CO2 je používaný ako chladivo pretože …


Je energeticky efektívnejšie ako iné chladivá
Uniká menej ako iné chladivá
Má veľmi nízke GWP
Má dvojnásobný chladiaci výkon v porovnaní s inými chladivami

117

Kritický tlak chladiva R744 je …


72,8 bar g
45 bar g
130 bar g
4,2 bar g

118

V transkritickom booster systéme chladivo vystupujúce z nižšieho  stupňa kompresora …


Je chladené chladivom vystupujúcim z výtlačného ventilu
Vstupuje do chladiča plynu
Vstupuje do sania vyššieho stupňa kompresora(ov)
Je expandované a chladí zberač chladiva

119

Aký bude približný tlak v nádobe s chladivom R744 ak jeho teplota je 10OC?


72 bar g
22 bar g
44 bar g
4,2 bar g

120

V kaskádnom systéme …


Teplo z kondenzujúceho chladiva CO2 v nižšom teplotnom stupni je absorbované vyparujúcim sa chladivom vo vyššom stupni
Teplo je odvádzané z kondenzujúceho chladiva do vyparujúceho sa chladiva CO2
Latentné teplo je absorbované z CO2 bez fázovej zmeny
Teplo je odvádzané zo superkritického CO2 pri jeho znižujúcej sa teplote

121

Čo je prejavom inhalácie, vdýchnutia R744


Škrtenie
Vracanie
Zvýšenie výkonnosti
Zrýchlené dýchanie

122

Ak kvapalné CO2 pri  0OC sa uzavrie v kvapalinovom potrubí a jeho teplota narastie na 10OC, potom tlak narastie z 33 bar g na približne …


45 bar g
133 bar g
4,2 bar g
72 bar g

123

Potrebný objemový výkon kompresora  s chladivom R744 je približne …


2 x väčší ako pre R404A
1/7 z R404A
Rovnaký ako R404A
Väčší ako pre R404

124

Aká je primárna funkcia vysokotlakého ventilu v transkritickom systéme?


Ovládať tlak v chladiči plynu / v kondenzátore
Chrániť zberač chladiva
Udržiavať konštantný tlak v zberači chladiva
Udržiavať konštantný sací tlak

125

Mokré pary sa často vytvárajú na vstupe do expanzného ventilu  chladiva R744 pretože …


Teplo z kvapalného chladiva odvádzané do okolia, spôsobuje tvorbu mokrých pár
Teplota kvapaliny je nižšia ako okolia a preto nie je podchladzovaná
Tlak je and kritickým bodom
Chladivo je a superkritická tekutina

126

Čo sa môže stať pri vypúšťaní R744 zo systému


Chladivo môže tvoriť superkritickú tekutinu
Pevný R744 sa môže formovať vo vypúšťacej hadici a zablokovať ju
Kritický teplotný šok môže spôsobiť prasknutie potrubia
Poistný ventil môže uvoľniť tlak

127

Čo môže zvýšiť koncentráciu CO2 vo vzduchu a potencionálne aktivovať CO2 detektor úniku, aby vyvolal alarm?


Únik vody
Ovocie a zelenina v chladiarni
Elektrické výboje
Unikajúci stlačený vzduch

128

Čo platí vo vzťahu ku potencionálnemu úniku chladiva R744?


CO2 má menšiu molekulu ako HFC chladivá a uniká preto ľahšie
CO2 molekula je väčšia ako R134a preto pravdepodobnosť úniku je nižšia pri rovnakých tlakoch
CO2 má vyššiu hustotu ako HFC chladivá a preto uniká menej
CO2 má vyššiu afinitu s olejom a preto únik je menej pravdepodobný

129

Prečo sú K65 rúrky použité v R744 systémoch?


Pretože nekoroduje s CO2
Pretože sa dá ľahko tvarovať a nie sú potrebné fitingy (tvarovky)
Pretože sa dá ľahko ohýbať
Pretože má PS najmenej 80 bar g

130

Aké riziká sú spojené s plnením chladiva R744 do medzistupňa v transkritickom systéme?


Aktivuje sa nízkotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Poistný tlakový ventil na a vyššom stupni môže uvoľniť tlak
Aktivuje sa vysokotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Medzistupňový tlakový poistný ventil môže uvoľniť tlak

131

Trojný bod chladiva R744 je …


72 bar g a 31°C
45 bar g a 20°C
4,2 bar g a 31°C
4.2 bar g a -56.5°C

132

Ktorý z nasledujúcich komponentov nie je zdrojom zapálenia?


Otvorený mechanický tlakový spínač
Elektrická zásuvka
Motor ventilátora v prevedení Ex
Vypínač svetla

133

Čo je R290?


Propylén
Propán
Propén
Bután

134

Podľa EN 378:2016, aká je maximálna náplň HC chladiva v samostatnej chladiacej vitríne v supermarkete na prízemí?


150 g
1.5 kg
2 kg
1 kg

135

Prečo sa nesmie použiť štandardné relé pri výmene na kompresore určenom na horľavé chladivo?


Bežná spotreba kompresorov je iná s horľavými ako s HFCs chladivami
Kompresory s horľavým chladivom nepotrebujú relé
Rozbeh motora kompresora je iným spôsobom ako na kompresore s HFC
Môže byť zdrojom iskrenia

136

Do akej vzdialenosti od miesta práce s horľavými chladivami  nesmú byť zdroje zapálenia, iskrenia?


10 m
3 m
5 m
15 m

137

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť  R290 do zbernej nádoby, ktorá je určená na bezpečné plnenie 10 kg R404A


rovnaká
6 kg
4,5 kg
8 kg

138

Ako sa bezpečne použije štandardná výveva na vákuovanie systému s R290?


Použije sa výveva v dobre vetranom priestore a pripojí sa do elektriny najmenej 3 m od vývevy
Umiestni sa výveva 3 m nad podlahou
Pripojí sa zariadenie k výveve dlhými hadicami tak, aby výtlak HC bol
Nie je potrebné vákuovať systémy s R290

139

Podľa EU ADR nariadenia na prepravu, aké  bezpečnostné vybavenie auta je nutné pri preprave horľavých chladív?


Tónované bezpečnostné okuliare
Nehorľavá prikrývka
Hrubé rukavice
Hasiaci prístroj

140

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapáliť horák a od spájkovať spoj na systéme s horľavým chladivom?


Spojenia sa nesmú od spájkovať na systéme s horľavými chladivami, rúrky musia byť rezané pomocou rezačky rúrok
Zaistí sa, že priestor je dobre vetraný a použite detektor na monitorovanie prítomnosti horľavých chladív v priestore
Ak sa pracuje vo vonkajšom prostredí
Prefúknutím kyslíkom bez dusíka

141

Ako sa odoberie chladivo zo systému s náplňou 800 g R1270 tak, aby bolo pripravené na od spájkovanie komponentu?


Odoberie sa R1270 zo systému tak, aby systém ostal pod vákuom
R1270 sa odoberie zo systému tak, aby ostal pod vákuom, naplní sa na tlak 0.1 bar g s dusíkom bez obsahu kyslíka
Vypustí sa R1270 von; systém sa naplní kyslíkom bez dusíka na mierny pretlak, uvoľní sa tlak a vákuuje sa druhý krát, naplní sa systém dusíkom na mierny pretlak a tlak sa uvoľni
Vypustí sa R1270 a systém sa vákuuje

142

Ktorá z metód zisťovania úniku nie je vhodná na zisťovanie úniku R290?


Sprej na zisťovanie únikov
Detektor úniku na horľavé chladivá
Fluorescenčné adiditíva a UV lampa
Použitie detektora na HFC

143

Prečo sa nemá použiť odberové zariadenie na HFC chladivá aj pre chladivo R600a?


Obsahuje zdroje iskrenia
Nastavenie nízkotlakého presostatu nie je vhodné pre chladivo R600a
Olej v odberovom zariadení nie je miešateľný s R600a
Odberové zariadenie nie je stavané na prevádzkové tlaky s 600a

144

Podľa EN 378, aká je maximálna náplň R1234ze v chladiacom boxe s rozmermi  5 m x 3 m x 2.5 m ak LFL (dolný limit horľavosti) chladiva R1234ze je 0.303 kg/m3?


2,27 kg
60 kg
12 kg
3,27 kg

145

Akého typu je chladivo R32?


Fluorovaný uhľovodík
Oxid uhličitý
Uhľovodík
Hydro fluoro olefin

146

Aké ohrozenia sú z používania A2L chladív?


Nižšia toxicita, nižšia horľavosť
Nižšia toxicita, vyššia horľavosť
Vyššia toxicita, nižšia horľavosť
Vyššia toxicita, vyššia horľavosť

147

Aké ohrozenia sú spojené s horením HFO alebo HFC chladív?


Tvorby kyseliny citrónovej
Tvorba fosgénu
Tvorby NO2
Tvorba fluorovodíka

148

Aký musí byť približne výtlačný objem kompresora na chladivo R600a v porovnaním s kompresorom na R134a, aby sa dosiahol rovnaký chladiaci výkon?


5 násobný
rovnaký
polovičný
2 x väčší

149

Aké GWP má chladivo R32?


3
1
675
150

150

Prečo je presnosť kritickej náplne chladiva dôležitejšia v systéme s R290 v porovnaní s HFC systémom


Pretože tieto systémy niky nemajú zberač kvapalného chladiva
Hmotnosť náplne je výrazne menšia ako pre HFC systém pretože má nižšiu hustotu, mernú hmotnosť
Z dôvodu nižších prevádzkových tlakov
Pretože R290 je používané len v systémoch s náplňou menej ako 150g

151

Prečo na niektorých systémoch s R1270 ventilátor kondenzátora beží bez prerušenia?


Aby sa znížila spotreba energie
Aby sa vyhlo nárastu znečistenia kondenzátora
Aby sa chladivo v prípade úniku rýchlo rozptýlilo
Aby sa zaistilo, že prevádzkový tlak nebude nadmerný

152

Aké doplňujúce bezpečnostné zariadenia použijete pri spájkovaní na systémoch s horľavými HC chladivami?


Dobre viditeľné oblečenie
Detektor na horľavé chladivá
Tónované bezpečnostné okuliare
Požiarnu prikrývku

153

Prečo sa nesmie vymeniť hermetický bezpečnostný tlakový istič vysokého tlaku za štandardný mechanický typ na systéme s horľavým chladivom?


Nastavenie vypnutia nebude správne
Bude to nový potenciál zdroja úniku
Je to potencionálny zdroj zapálenia
Môžu vniknúť prach vlhkosť

154

Do akej vzdialenosti by mala byť pracovná plocha na servis s HC chladivami bez zdrojov zapálenia?


1 m
3 m
2 m
5 m

155

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť chladiva R32 do zbernej nádoby, ktorej bezpečná plniaca hmotnosť chladiva R410A je 20 kg?


12 kg
20 kg
9 kg
6 kg

156

Podľa EN 378, aká je max. náplň chladiva A3, ktoré  môže byť v integrovanej zostave v supermarkete na prízemí?


1,5 kg
1 kg
2 kg
150 g

157

Ako bezpečne použijete vákuové čerpadlo na vákuovanie systému s horľavými chladivami?


Použije sa vákuové čerpadlo v dobre vetranom priestore a zapne sa najmenej 3 m od miesta vákuovania
Nie je potrebné vákupvať systémy s horľavými chladivami
Pripojí sa dlhá hadica na výstup z vývevy a vyvedie sa preč z okolia HC systému
Vákuové čerpadlo sa umiestni do výšky najmenej 3 m nad podlahou

158

Aké bezpečnostné zariadenie musí byť vo vozidle pri preprave horľavých chladív?


Požiarnu prikrývku
Hasiaci prístroj
Tónované bezpečnostné okuliare
Hrubé rukavice

159

Ako odoberiete čo najviac chladiva z chladiča umiestneného vonku s náplňou 10 kg R32 pred rozpojením spojov?


Vypustí sa R32 von a systém sa vákuuje
Vypustí sa R32 von; systém sa naplní OFN dusíkom na pozitívny tlak, vypustí sa dusík a vákuuje sa, postup sa zopakuje dva krát, tretí krát sa systém opäť naplní OFN dusíkom, ktorý sa následne vypustí
Odoberie sa R32 tak, aby systém ostal vo vákuu
Odoberie sa R32 tak, aby systém bol vo vákuu, ktoré sa preruší s OFN dusíkom bez obsahu kyslíka na tlak 0.1 bar g

160

Čo je R1270?


Izobután
Propén
Propán
Dusík

161

Ktorá z uvedených metód detekcie úniku sa nesmie použiť na zisťovanie miesta úniku HC chladív?


HFC elektronický detektor
Mydlová voda
Elektronický detektor na horľavé chladivá
Detekčný sprej

162

Aký je najdôležitejší rozdiel medzi odberovým zariadením na horľavé chladivá voči štandardnému typu?


Odberové zariadenie na horľavé chladivá, nemá zdroje iskrenia
Nastavenie obmedzovania nízkeho tlaku je iné
Má inú farbu
Pripojenia sú rôznych veľkostí

163

Ktorá z nasledovných vecí je zdrojom zapálenia?


Odmrazovacie zariadenie
Stýkač
Termostat typu “n”
Ventilátor v prevedení Ex

164

Aká látka vzniká pri horení R32 ?


Fosgén
Chlorovodíková kyselina
Oxid uhoľnatý
Fluorouhľovodík

165

Akým typom chladiva je R1234ze?


HFO Hydro fluoro olefin
HC Hydrocarbon
HCFC Hydro chloro fluoro carbon
CFC Chloro fluoro carbon

166

Aké nebezpečenstvá vytvárajú A3 chladivá?


Nízku toxicitu, vysokú horľavosť
Vysokú toxicitu, nízku horľavosť
Nízku toxicitu, nízku horľavosť
Vysokú toxicitu, vysokú horľavosť

167

Podľa EN 378 aká je max. náplň R290 v chladiarni s rozmermi 5 m x 3 m x 2.5 m ak LFL – dolný limit horľavosti  R290 je 0.038 kg/m3?


5 kg
1 kg
0,285 kg
1,5 kg

168

Aký je výkon R32 v porovnaní s R410A?


120 %
100 %
75 %
150 %

169

Prečo na niektorých chladiacich systémoch používajú motory  ventilátorov s označením Ex?


Pretože bežia nepretržite, aby rozptýlili prípadný únik
Aby sa nestali zdrojom zapálenia v prípade úniku horľavého chladiva
Pretože sú energeticky efektívnejšie
Pretože sú spoľahlivejšie

170

Prečo je rozdiel v hustote medzi chladivami HC a HFC dôležitý?


Pretože ovplyvňuje hmotnosť náplne chladiva
Pretože zvyšuje prevádzkové tlaky
Pretože ovplyvňuje rýchlosť plnenia
Pretože ovplyvňuje energetickú efektívnosť

171

Aké GWP má chladivo R290


0
3
675
150

172

O koľko sa zvýši tlak v parách (bez kvapaliny) pri úplnej zmene na plynnú fázu pri 0°C  pri náraste teploty z 0 na 30°C:        


7,7
5
10
15

173

O koľko sa zvýši tlak mokrých parách pri odstavení podkritického okruhu pri náraste teploty z 0 na 30°C


35
25
15
45

174

Najnižší tlak v ejektore v nadkritickom chladiacom okruhu s CO2 je


na vstupe z chladiča plynu
na jeho vstupe z výparníka
na výstupe z ejektora
na výstupe z venturiho dýzy

175

Ktoré z komponentov patria do podkritických okruhov


Kondenzátor, výparník, kompresor, expanzný ventil
Chladič plynu, výparník, kompresor, mokrý ejektor
Paralelná kompresia chladič plynu, výparník, suchý, mokrý ejektor
Kondenzátor, výparník, suchý ejektor

176

V nadkritickom okruhu s chladivom CO2 sa úroveň tlaku v chladiči plynu


nie je regulovaný
udržuje čo najnižší
udržuje čo najvyšší
ootimalizuje vo vzťahu ku výstupnej teplote z chladiča plynu

177

Tlak v zberači chladiva v nadkritickom okruhu s chladivom CO2


Závisí od úrovne tlaku v chladiči plynu
Reguluje sa v stanovenom roszahu väčšinou od 38 do 40 bar
Závisí od tlaku vo výparníku
Nie je regulovaný

178

Koľko atómov vodíka obsahuje oxid uhličitý


tri
jeden
dva
žiadny

179

EER nadkritického okruhu s chladivom CO2 pre výparnú teplotu -10°C v porovnaní s EER podkritického okruhu bude


EER nadkritického okruhu bude výrazne nižšie ako podkritického okruhu
EER nadkritického okruhu bude vyššie ako podkritického okruhu
EER sú rovnaké
EER nadkritického okruhu môže byť vyššie aj nižšie v porovnaní s podkritickým okruhom

180

Kaskádne riešenia s chladivom CO2 v podkritickom chladiacom okruhu umožňujú


Len DX riešenia pre stredné aj nízke teploty
DX riešenia len pre nízke teploty a tiež nepriame chladenie kvapalným CO2
Len nepriame chladenie kvapalným CO2
DX riešenia pre stredné aj nízke teploty a tiež nepriame chladenie kvapalným CO2

181

Booster nadkritický systém s chladivom CO2 umožňuje


chladenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu
chladenie, mrazenie, klimatizáciu
chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody,
chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu

182

Aká je hustota chladiva superkritickej tekutiny R744 nad kritickým bodom


Rovnaká ako hustota kvapaliného chladiva R744
Znižuje sa v smere klesajúcej teploty prehriatych pár pri danom tlaku
Zvyšuje sa v smere klesajúcej teploty prehriatych pár pri danom tlaku
Rovnaká ako hustota prehriatej pary pri teplote 30 °C

183

Paralelná kompresia v nadkritických chladiacich okruhoch s R744 stláča pary medzi


Výparníkom s nízkymi teplotami a vstupom pár z výparníka s vyššími teplotami do kompresora vyššieho stupňa
Zberačom chladiva a ejektorom
Výparníkom s nízkymi teplotami a zberačom chladiva
Zberačom chladiva a vstupom do chladiča plynu

184

Multiejektor v nadkritických chladiacich okruhoch s R744 udržuje tlak


vo výparníku
v zberači chladiva
v chladiči plynu
v kondenzátore

185

Každá samostatne uzatvárateľná časť chladiaceho okruhu s R744


musí byť istená na prekročenie dovoleného tlaku
musí byť vybavená presostatmi
musí mať presostat nízkeho tlaku
musí mať zberač chladiva

186

Ventilátor a pevne inštalovaný detektor úniku v strojovniach s chladivom R744 sa umiestňujú


vždy ventilátor i detektor pod stropom
vždy ventilátor pod stropom a detektor v strede
ventilátor dole, detektor na saní ventilátora na jeho nižšej úrovni a/alebo v mieste naj pravdepodobnejšieho úniku,
vždy na vertikále, detektor dole, ventilátor hore

187

Energetická efektívnosť nadkritického chladiaceho okruhu R744 sa zvyšuje


zvyšovaním podchladenia a znižovaním nadkritického tlaku
zvyšovaním podchladenia, optimalizáciou nadkritického tlaku, paralelnou kompresiou a multiejekciou
zvyšovaním podchladenia a nadkritického tlaku
znižovaním podchladenia a optimalizáciou nadkritického tlaku

188

Pri akej typickej koncentrácii detektor na únik R744 vyvolá alarm v priestore s voľným pohybom osôb?


10000 ppm
1000 ppm
5000 ppm
500 ppm

189

Aká je správna definícia pre kritický bod?


Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na kvapalnú
Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na plynnú
Teplota a tlak, nad ktorými už rozlíšenie kvapalnej a plynnej fáze neexistuje
Podmienky, pri ktorých tlak pár kvapalného chladiva sa rovná tlaku okolia

190

Prečo sa nemá preplniť kondenzačná jednotka s chladivom R744?


Pretože spôsobí nízke prehriatie
Pretože kvapalina sa môže dostať do kompresora cez tlakový ventil stredného tlaku
Pretože kvapalina sa môže dostať do kompresora cez vysokotlaký regulačný ventil
Pretože spôsobí mokré pary v kvapalinovom potrubí

191

Prečo je oxid uhličitý používaný ako chladivo?


Chladiaci výkon má tri krát vyšší ako chladivo R134a
Má nízku toxicitu a nie je horľavý
Má nízky potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy
Má vysokú energetickú efektívnosť

192

Praktický limit pre R744 je …


0.031 kg/m3
0.00035 kg/m3
0.1 kg/m3
0.008 kg/m3

193

Kritická teplota a tlak pre R744 je …


101°C, 73,8 bar g
131°C, 73,8 bar g
81°C, 72,8 bar g
31°C, 72,8 bar g

194

V transkritickoml booster systéme chladivo vystupujúce z výparníka s vyššou výparnou teplotou …


Vstupuje do expanzného ventilu pred výparníkom s nižšou výparnou teplotou
Vstupuje do sania na vyššom stupni kompresie
Je použité na medzistupňové chladenie, aby sa zabránilo zvýšeniu teploty na výtlaku na nižšom stupni kompresie
Vstupuje do sania nižšieho stupňa kompresie

195

Aký bude približný tlak vo fľaši s chladivom R744 ak jeho teplota je 20OC?


72 bar g
56 bar g
31 bar g
4,2 bar g

196

Aká je primárna funkcia tlakového ventilu vo vetve so stredným tlakom v transkritickom systéme?


Udržiavať konštantný sací tlak
Udržať konštantný tlak v zberači chladiva
Udržať konštantný v chladiči plynu
Regulovať tlak v chladiči plynu

197

Aké umiestnenie pevného detektora úniku R744 v chladiarni je správne ?


Pri dverách
V prietoku vzduchu každého výparníka
Na úrovni stropu
V prietoku odvádzaného vzduchu do ventilátora na jeho nižšej úrovni

198

Aký tlak sa očakáva v kvapalinovom potrubí v transkritickom systéme?


Mení sa v závislosti od teploty okolia
20 bar g
Závisí od hmotnosti náplne
46 bar g

199

Objemová chladivosť v podkritickom obehu R744 je približne …


5-8 krát vyššia v porovnaní s HFC chladivami
Rovnaký ako s R404A
2 násobná v porovnaní s R404A
menšia ako s R404

200

Aký je približný tlakový nárast ak teplota uzavretého kvapalného chladiva stúpne z 1OC na 11OC?


1 bar
10 bar
Brz nárastu tlaku
100 bar

201

Prečo má byť kvapalinové potrubie R744 tepelne izolované?


Aby sa potrubie ochránilo pred poškodením
Aby sa zabránilo prehriatiu
Aby sa zabránilo tvorbe mokrých pár
Aby sa zabránilo kondenzácii