F plyny – nízke GWP

Všetky | Ľahké otázky | Stredne ťažké otázky | Ťažké otázky

1

Ľahká

Ktoré z nasledujúcich chladív ma kritickú teplotu 31°C?


R744
R290
R717
R32

2

Ľahká

Aký typ chladiva je R1234ze?


HFC, ktorý obsahuje nasýtený uhlík
Uhľovodík
Oxid uhličitý
HFO, ktorý obsahuje nenasýtený uhlík

3

Ľahká

Do ktorej bezpečnostnej triedy patrí chladivo R744?


A2
A3
A1
B2L

4

Ľahká

Aké riziká predstavujú chladivá, ktoré patria do triedy A2L?


Vysoká toxicita, nižšia horľavosť
Nízka toxicita, nižšia horľavosť
Nízka toxicita, vysoká horľavosť
Vysoká toxicita, vysoká horľavosť

5

Ľahká

Ktoré z tvrdení je správne, pokiaľ ide o inštaláciu Schraderovho ventilu?


HC chladivá unikajú zo Schraderových ventilov
Jadro musí byť odstránené pokiaľ je telo ventilu pripájané do systému a následne vložené a utiahnuté predpísaným momentom
Schraderov ventil nesmie byť použitý pri R744 systémoch
Všetky Schraderove ventilové jadrá vyhovujú všetkým chladivám

6

Ľahká

Únik ktorého z nasledovných chladív je možne indikovať pomocou fenolftaleínového papiera?


R1234ze
R717
R744
R1270

7

Ľahká

Aký vplyv má nedostatok chladiva na vysokotlakej strane chladiaceho okruhu


Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude nižší
Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude nižší
Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude vyšší
Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude vyšší

8

Ľahká

Aké sú výhody použitia hélia ako stopového plynu s dusíkom pri tlakových skúškach?


Zapácha
Je horľavý
Ma menšie molekuly a uniká oveľa ľahšie aj malými rýskami
Má vyšší tlak ako čistý dusík

9

Ľahká

Prečo by malo byť napĺňané chladivo R744 spočiatku ako plyn pri napĺňaní vyprázdneného systému?


Aby sa zabránilo prepúšťaniu poistných ventilov
Aby sa zabránilo tvorbe suchého ľadu
Aby sa zabezpečilo, že chladivo R744 je napĺňané pomaly
Aby sa zabránilo poškodeniu kompresora

10

Ľahká

Ako odstránite čo najviac chladiva z kondenzačnej jednotky systému s náplňou 800g chladiva R1234ze?


Vypustite R1234ze do ovzdušia; naplňte systém dusíkom bez obsahu kyslíka pretlakom; vypustite a odčerpajte druhýkrát; naplňte systém dusíkom tretíkrát a vypustite ho.
Zhodnoťte R1234ze do pripojenej nádoby do vyrovnania tlakov
Vypustite R1234ze do ovzdušia a vákuujte systém
Zhodnoťte chladivo R1234ze tak, že systém je vyvákuovaný, zrušte vákuum pomocou dusíka bez obsahu kyslíka na tlak 0.1 bar g

11

Ľahká

Ako sa vyhnete riziku iskrenia v mieste vákuovania spojeného so spínačom vypínania/zapínania (zasunutí do zásuvky) na štandardnej vákuovej pumpe pri vákuovaní zariadenia s HC chladivom?


Upevnite dlhú hadicu na výstupe z pumpy na vytlačenie HC zo systému
Umiestnite vákuovú pumpu 3 m nad podlahu
Používajte vývevu na dobre vetranom priestranstve a zapínajte ju do zásuvky najmenej 3 m od vývevy a vákuovaného zariadenia
Umiestnite vákuovú pumpu vonku

12

Ľahká

Riziko chladiva R1234ze zahŕňa:


Vysokú korozivitu
Vysokú horľavosť
Vysokú toxicitu
Miernu horľavosť

13

Ľahká

Aké je prevládajúce využitie chladiva R600a?


Domáce chladničky a mrazničky
Klimatizačné systémy v autách
Glykolové chillery pre chladenie
Systémy centrálnych zdrojov maloobchodov

14

Ľahká

Ktorá bezpečnostná trieda sa vzťahuje na chladivo R744?


A2
B2L
A1
A3

15

Ľahká

Ktoré z týchto zariadení nevznieti únik horľavého chladiva?


Zariadenie hodnotené ako EX „n“
Motor ventilátora výparníka
Vysokotlakový spínač
Termostat

16

Ľahká

Aký je účel referenčného úniku?


Farbivo, ktoré sa pridáva do chladiva, aby pomohlo zistiť únik chladiva
Vyhľadanie únikov chladiva
Spôsob detekcie netesností, ktorý využíva fluorescenčné prísady
Zistenie citlivosti elektronického detektora netesností

17

Ľahká

Ktoré z nasledujúcich chladív musí byť najprv naplnené do systému ako plyn, pokiaľ sa nedosiahne manometrický tlak aspoň 4,2 bar?


R32
R717
R744
R1234ze

18

Ľahká

Aká minimálna vzdialenosť by mala byť dodržaná pri práci v oblasti s HC chladivami od zdrojov vznietenia?


0.1 m
1 m
10 m
3 m

19

Ľahká

Prečo pri niektorých systémoch používajúcich horľavé chladivá pracujú ventilátory kondenzátora nepretržite?


Kvôli zníženiu spotreby energie
Aby nebol hlavný tlak nikdy príliš vysoký
Aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt na kondenzátore
Aby rozptýlili chladivo v prípade úniku

20

Ľahká

Ktoré chladivo si pre rovnaký chladiaci výkon vyžaduje kompresor s najmenším objemovým výkonom v m³/h


R744
R290
R1234ze
NH3

21

Ľahká

Čo je to ADR


Expanzný ventil
Reverzibilný ventil
Analýza rizík
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

22

Ľahká

Podlimitná preprava podľa ADR je do


100 bodov
500 bodov
300 bodov
1000 bodov

23

Ľahká

Podlimitná preprava chladív podľa ADR vyžaduje


Výdajku na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu
Nákladný list na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu
Nákladný list a tiež výdajku na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu
Nákladný list na prepravu zo skladu do skladu a výdajku pre pojazdnú dielňu

24

Ľahká

Prenos tepla prúdením vzniká


Napríklad prúdením vzduchu, kvapaliny
Elektromagnetickým žiarením s rôznou vlnovou dĺžkou
Sálaním a vedením
Fyzickým kontaktom dvoch materiálov

25

Ľahká

Rozdelenie chladív do bezpečnostných skupín v norme EN 378 je podľa


Jedovatosti
Skleníkového efektu
Jedovatosti a horľavosti
Horľavosti

26

Ľahká

Ktoré bezpečnostné skupiny sa označujú ako mierne horľavé


A2L, B2L
A1, A2, A3
A3, B3
A1, B1

27

Ľahká

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patria HFC chladivá


A2
A2L
A1
A3

28

Ľahká

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí oxid uhličitý CO2


A2
B1
B2
A1

29

Ľahká

Ako sa zníži riziko vzniku zvýšenej koncentrácie horľavých chladív pri servise, vákuovaní, odbere chladiva, ..


vetraním
vhodným náradím
vákuovaním
odberom chladiva do zbernej nádoby

30

Ľahká

Čo je to riziko


príčina rizikovej udalosti
príčina a dôsledok rizikovej udalosti
pravdepodobnosť, že sa nežiadúca udalosť stane
dôsledok rizikovej udalosti

31

Ľahká

Aké je najpravdepodobnejšie nebezpečenstvo chladiacich okruhov


vysoká teplota
únik chladiva
elektrický skrat
vysoký tlak

32

Ľahká

Ako sa minimalizujú riziká pri servise


prítomnosťou zákazníka
vhodným náradím
ochrannými pomôckami
zdravotnou, odbornou spôsobilosťou a ochrannými pomôckami

33

Ľahká

Aká môže byť maximálna náplň chladiva R744 s medznou koncentráciou 0,1 kg/m³ v zariadení pre nevetraný chladený priestor o objeme 100 m³?


10
0,1
100,1
100

34

Ľahká

Pevný CO2 sa formuje ak …


Kvapalina je stláčaná
Tlak plynného chladiva je zvýšený na 78 bar g
Tlak pár je znížený na atmosférický tlak
Tlak kvapalného chladiva je znížený pod 4.2 bar g

35

Ľahká

CO2 je používaný ako chladivo pretože …


Má dvojnásobný chladiaci výkon v porovnaní s inými chladivami
Má veľmi nízke GWP
Uniká menej ako iné chladivá
Je energeticky efektívnejšie ako iné chladivá

36

Ľahká

Čo je prejavom inhalácie, vdýchnutia R744


Zvýšenie výkonnosti
Škrtenie
Vracanie
Zrýchlené dýchanie

37

Ľahká

Čo sa môže stať pri vypúšťaní R744 zo systému


Poistný ventil môže uvoľniť tlak
Kritický teplotný šok môže spôsobiť prasknutie potrubia
Pevný R744 sa môže formovať vo vypúšťacej hadici a zablokovať ju
Chladivo môže tvoriť superkritickú tekutinu

38

Ľahká

Čo platí vo vzťahu ku potencionálnemu úniku chladiva R744?


CO2 má menšiu molekulu ako HFC chladivá a uniká preto ľahšie
CO2 má vyššiu hustotu ako HFC chladivá a preto uniká menej
CO2 má vyššiu afinitu s olejom a preto únik je menej pravdepodobný
CO2 molekula je väčšia ako R134a preto pravdepodobnosť úniku je nižšia pri rovnakých tlakoch

39

Ľahká

Do akej vzdialenosti od miesta práce s horľavými chladivami  nesmú byť zdroje zapálenia, iskrenia?


10 m
15 m
3 m
5 m

40

Ľahká

Podľa EU ADR nariadenia na prepravu, aké  bezpečnostné vybavenie auta je nutné pri preprave horľavých chladív?


Hrubé rukavice
Nehorľavá prikrývka
Tónované bezpečnostné okuliare
Hasiaci prístroj

41

Ľahká

Aké ohrozenia sú z používania A2L chladív?


Vyššia toxicita, nižšia horľavosť
Nižšia toxicita, vyššia horľavosť
Vyššia toxicita, vyššia horľavosť
Nižšia toxicita, nižšia horľavosť

42

Ľahká

Aké ohrozenia sú spojené s horením HFO alebo HFC chladív?


Tvorba fluorovodíka
Tvorba fosgénu
Tvorby NO2
Tvorby kyseliny citrónovej

43

Ľahká

Do akej vzdialenosti by mala byť pracovná plocha na servis s HC chladivami bez zdrojov zapálenia?


1 m
3 m
5 m
2 m

44

Ľahká

Ako bezpečne použijete vákuové čerpadlo na vákuovanie systému s horľavými chladivami?


Nie je potrebné vákupvať systémy s horľavými chladivami
Vákuové čerpadlo sa umiestni do výšky najmenej 3 m nad podlahou
Použije sa vákuové čerpadlo v dobre vetranom priestore a zapne sa najmenej 3 m od miesta vákuovania
Pripojí sa dlhá hadica na výstup z vývevy a vyvedie sa preč z okolia HC systému

45

Ľahká

Aké bezpečnostné zariadenie musí byť vo vozidle pri preprave horľavých chladív?


Tónované bezpečnostné okuliare
Požiarnu prikrývku
Hasiaci prístroj
Hrubé rukavice

46

Ľahká

Aký je najdôležitejší rozdiel medzi odberovým zariadením na horľavé chladivá voči štandardnému typu?


Má inú farbu
Odberové zariadenie na horľavé chladivá, nemá zdroje iskrenia
Nastavenie obmedzovania nízkeho tlaku je iné
Pripojenia sú rôznych veľkostí

47

Ľahká

Ktorá z nasledovných vecí je zdrojom zapálenia?


Termostat typu “n”
Stýkač
Ventilátor v prevedení Ex
Odmrazovacie zariadenie

48

Ľahká

Koľko atómov vodíka obsahuje oxid uhličitý


jeden
dva
tri
žiadny

49

Ľahká

Prečo je oxid uhličitý používaný ako chladivo?


Má nízku toxicitu a nie je horľavý
Má nízky potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy
Má vysokú energetickú efektívnosť
Chladiaci výkon má tri krát vyšší ako chladivo R134a

50

Ľahká

Kritická teplota a tlak pre R744 je …


31°C, 72,8 bar g
81°C, 72,8 bar g
131°C, 73,8 bar g
101°C, 73,8 bar g