F plyny – nízke GWP

All | Easy questions | Medium questions | Difficult questions

1

Easy

Ktoré z nasledujúcich chladív ma kritickú teplotu 31°C?


R717
R744
R290
R32

2

Medium

Tlak R744 pri teplote nasýtenia 20°C je približne


25 bar g
56 bar g
90 bar g
14 bar g

3

Easy

Aký typ chladiva je R1234ze?


HFC, ktorý obsahuje nasýtený uhlík
Uhľovodík
HFO, ktorý obsahuje nenasýtený uhlík
Oxid uhličitý

4

Easy

Do ktorej bezpečnostnej triedy patrí chladivo R744?


A2
A1
A3
B2L

5

Medium

Chladivo R290 je


Propén
Izobután
Propylén
Propán

6

Easy

Aké riziká predstavujú chladivá, ktoré patria do triedy A2L?


Vysoká toxicita, vysoká horľavosť
Nízka toxicita, vysoká horľavosť
Nízka toxicita, nižšia horľavosť
Vysoká toxicita, nižšia horľavosť

7

Medium

Ktorá norma špecifikuje maximálne veľkosti náplne pre chladiace okruhy v rôznych zariadeniach?


EN 13313
EN 378
ISO 817
EN 60079

8

Medium

Počas transkritickej prevádzky pri systéme s chladivom R744, chladivo vstupujúce do regulačného ventilu chladiča plynu je …


Nasýtená para pri strednom tlaku
Podchladená kvapalina
Dvojfázová zmes pri strednom tlaku
Superkritická tekutina

9

Medium

Pri transkritickom systéme s R744, tlakový ventil chladiča plynu reguluje …


Tlak v chladiči plynu
Teplotu na vstupe do chladiča plynu
Ventilátory chladiča plynu
Teplotu na výstupe z chladiča plynu

10

Medium

Chladivo R744 je popísané ako nestále, pokiaľ je použité ako sekundárne chladivo. To znamená …


R744 sa nevyparuje
Zmena teploty a tlaku je nepredvídateľná
Čiastočne sa vyparuje pri chladení tepelnej záťaže
Je to plyn, ktorý sa ľahko mení na kvapalinu

11

Difficult

Prečo pri niektorých systémoch používajúcich horľavé chladivá pracujú ventilátory kondenzátora nepretržite?


Aby rozptýlili bezpečne chladivo v prípade úniku
Aby nebol hlavný tlak nikdy príliš vysoký
Aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt na kondenzátore
Kvôli zníženiu spotreby energie

12

Difficult

Ktoré tvrdenie najlepšie popisuje správanie chladiva R717 a minerálneho oleja kompresora?


R717 je nemiešateľné s kompresorovým olejom, a tak olej v systéme zostáva vo vysokotlakom kvapalinovom zásobníku ako vrstva oleja nad R717
R717 je veľmi ľahko miešateľné s kompresorovým olejom a ľahko sa vracia do kompresora
Systém spätného odvodu oleja nemožno použiť v systéme s chladivom R717, pretože olej je príliš horúci
R717 je nemiešateľné s kompresorovým olejom, a tak olej v systéme zostáva na nízkotlakej strane ako vrstva oleja pod kvapalným R717

13

Medium

Merný chladiaci výkon chladiva R32 je podobný mernému chladiacemu výkonu ktorého z nasledujúcich chladív?


R1234ze
R290
R134a
R410A

14

Medium

Aký je približne merný chladiaci výkon chladiva R404A v porovnaní s chladivom R1270?


Vyšší o 100%
Približne rovnaký
Vyšší o 200%
7-krát vyšší

15

Medium

Ktoré z týchto zariadení nevznieti únik horľavého chladiva?


Termostat
Vysokotlakový spínač
Motor ventilátora výparníka
Zariadenie vyhotovené ako EX „n“

16

Difficult

Čo je hlavný dôvod, prečo je medená rúrka K65 používaná pri niektorých systémoch s chladivom R744?


Znáša vysoké tlaky
Je možné ju ľahko ohýbať
Má dobré vlastnosti pri nízkych teplotách
Dodáva sa v širokom rozsahu priemerov rúrok

17

Easy

Ktoré z tvrdení je správne, pokiaľ ide o inštaláciu Schraderovho ventilu?


Schraderov ventil nesmie byť použitý pri R744 systémoch
HC chladivá unikajú zo Schraderových ventilov
Všetky Schraderove ventilové jadrá vyhovujú všetkým chladivám
Jadro musí byť odstránené pokiaľ je telo ventilu pripájané do systému a následne vložené a utiahnuté predpísaným momentom

18

Medium

Ktorý z daných typov systémov má najväčší potenciál úniku chladiva?


Chladiaci box s vlastným zdrojom chladu
Systém s centrálnym zdrojom chladu
Domáca chladnička
Nedeliteľný chladič kvapaliny

19

Easy

Únik ktorého z nasledovných chladív je možne indikovať pomocou fenolftaleínového papiera?


R1270
R744
R1234ze
R717

20

Medium

Ako často by mal byť kontrolovaný na citlivosť ručný elektronický detektor netesností pre chladivo R32?


Závisí od veľkosti náplne
Aspoň raz za rok
Neexistuje žiadna požiadavka na detekciu chladiva R32
Po každých 100 hodinách prevádzky

21

Medium

Podľa nariadenia o F plynoch 517/2014 platného od 01/01/2015, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 60 ton CO2 ekvivalentu F plynov bez fixného detektora úniku


Raz za rok
Štyrikrát za rok
Testy na únik nie sú vyžadované
Dvakrát za rok

22

Easy

Aký vplyv má nedostatok chladiva na vysokotlakej strane chladiaceho okruhu


Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude vyšší
Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude nižší
Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude nižší
Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude vyšší

23

Easy

Aké sú výhody použitia hélia ako stopového plynu s dusíkom pri tlakových skúškach?


Zapácha
Ma menšie molekuly a uniká oveľa ľahšie aj malými rýskami
Má vyšší tlak ako čistý dusík
Je horľavý

24

Easy

Prečo by malo byť napĺňané chladivo R744 spočiatku ako plyn pri napĺňaní vyprázdneného systému?


Aby sa zabránilo prepúšťaniu poistných ventilov
Aby sa zabránilo poškodeniu kompresora
Aby sa zabránilo tvorbe suchého ľadu
Aby sa zabezpečilo, že chladivo R744 je napĺňané pomaly

25

Medium

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapnúť vývevu na vákuovanie systému s chladivom R32?


Otvoríme systém pred vákuovaním systému
Použitím detektora na plyn R32 sa uistíme, že žiadne horľavé chladivo sa nenachádza v oblasti servisu pri zabezpečenom vetraní
Pripevníme dlhú hadicu na výstup vákuovej pumpy a odsajeme R32 z oblasti servisu
Pred zapnutím vývevy prepláchneme oblasť servisu dusíkom

26

Easy

Ako odstránite čo najviac chladiva z kondenzačnej jednotky systému s náplňou 800g chladiva R1234ze?


Zhodnoťte chladivo R1234ze tak, že systém je vyvákuovaný, zrušte vákuum pomocou dusíka bez obsahu kyslíka na tlak 0.1 bar g
Zhodnoťte R1234ze do pripojenej nádoby do vyrovnania tlakov
Vypustite R1234ze do ovzdušia a vákuujte systém
Vypustite R1234ze do ovzdušia; naplňte systém dusíkom bez obsahu kyslíka pretlakom; vypustite a odčerpajte druhýkrát; naplňte systém dusíkom tretíkrát a vypustite ho.

27

Easy

Ako sa vyhnete riziku iskrenia v mieste vákuovania spojeného so spínačom vypínania/zapínania (zasunutí do zásuvky) na štandardnej vákuovej pumpe pri vákuovaní zariadenia s HC chladivom?


Umiestnite vákuovú pumpu vonku
Umiestnite vákuovú pumpu 3 m nad podlahu
Upevnite dlhú hadicu na výstupe z pumpy na vytlačenie HC zo systému
Používajte vývevu na dobre vetranom priestranstve a zapínajte ju do zásuvky najmenej 3 m od vývevy a vákuovaného zariadenia

28

Medium

Aké dôsledky sú spôsobené rozdielom hustoty (mernej hmotnosti) medzi HC a HFC chladivami?


Hmotnosť potrebnej náplne HC chladiva je nižšia
Systém musí byť vákuovaný dlhšie
Systém musí byť napĺňaný veľmi pomaly, aby nedošlo k poškodeniu kompresora
HC systém musí byť naplnený plynom, nie kvapalinou

29

Easy

Riziko chladiva R1234ze zahŕňa:


Vysokú horľavosť
Vysokú toxicitu
Miernu horľavosť
Vysokú korozivitu

30

Medium

Ako sa vypočíta, určí náplň horľavých chladív v miestnostiach


= 20% z ATEL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= ATEL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= LFL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= 20% z LFL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN 378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi

31

Medium

Aká je maximálna náplň chladiva R290, ktorá môže byť použitá v hermetických zariadeniach v akejkoľvek veľkej miestnosti v obchodoch s obsadenosťou ľuďmi kategórie A?


Bez limitu
1.5 kg
Nemôže sa použiť pri týchto podmienkach
150 g

32

Easy

Aké je prevládajúce využitie chladiva R600a?


Domáce chladničky a mrazničky
Systémy centrálnych zdrojov maloobchodov
Klimatizačné systémy v autách
Glykolové chillery pre chladenie

33

Easy

Ktorá bezpečnostná trieda sa vzťahuje na chladivo R744?


A1
B2L
A3
A2

34

Medium

Aká je približná medzná koncentrácia (PL) v praxi pre chladivo R1234ze?


0.00035 kg/m³
0.008 kg/m³
0.06 kg/m³
0.1 kg/m³

35

Medium

Objemový chladiaci výkon chladiva R744 je …


Približne 2-krát nižší ako pri R404A
Približne 4-5-krát vyšší ako pri R404A
Nižší ako pri R404A
Približne rovnaký ako pri R404A

36

Medium

Ktoré parametre sú potrebné pre stanovenie maximálnej náplne horľavých chladív pri komerčnom chladení/vykurovaní?


Použiteľný limit PL, výška, šírka miestnosti,
Použiteľný limit PL medznej koncentrácie, výška, dĺžka miestnosti,
Spodná úroveň horľavosti LFL, výška miestnosti, boxu, podlahová plocha
Horná úroveň horľavosti, objem miestnosti

37

Medium

Uveďte teplotu a tlak trojného bodu chladiva R744


31°C pri 4,2 barg
-52 °C pri 4,2 barg
-55.6 °C pri 4,2 barg
-35 °C pri 4,2 barg

38

Medium

Ku ktorému HFC chladivu sú prevádzkové a kľudové tlaky chladiva R32 podobné?


R404A
R422D
R1234ze
R410A

39

Medium

Aký približne je merný chladiaci výkon chladiva R1234ze v porovnaní s chladivom R134a?


5-krát vyšší
100%
75%
7-krát vyšší

40

Difficult

V booster systéme (dvojstupňový chladiaci systém) …


Plyn na výtlaku z kompresora v nízkotlakom stupni je vytlačený do sania kompresora vo vysokotlakom stupni
Plyn na výtlaku z kompresora vo vysokotlakom stupni je nasávaný do sania kompresora v nízkotlakom stupni
Teplo odovzdávané nízkotlakým stupňom systému je absorbované vyparovaním chladiva vo vysokotlakom stupni systému
Teplo odovzdávané vysokotlakým stupňom systému je absorbované vyparovaním v nízkotlakom stupni systému

41

Easy

Ktoré z týchto zariadení nevznieti únik horľavého chladiva?


Motor ventilátora výparníka
Termostat
Vysokotlakový spínač
Zariadenie hodnotené ako EX „n“

42

Easy

Aký je účel referenčného úniku?


Vyhľadanie únikov chladiva
Zistenie citlivosti elektronického detektora netesností
Spôsob detekcie netesností, ktorý využíva fluorescenčné prísady
Farbivo, ktoré sa pridáva do chladiva, aby pomohlo zistiť únik chladiva

43

Difficult

Aký je vzťah medzi tlakom (P) a teplotou (T) dusíka na začiatku (1) a na konci (2) tlakovej skúšky?


P2 = (P1 x T1)/T2
P2 = T1/(P1 x T2)
P2 = (P1 x T2)/T1
P2 = T2/(P1 x T1)

44

Medium

Aká je alarmová hodnota v strojovniach s inštalovaným systémom zisťovania netesností používaným na chladivo R744?


500 ppm
370 ppm
2000 ppm
20000 ppm

45

Medium

Ktorý z daných typov systémov bude mať najväčší potenciál úniku?


Systém s centrálnym zdrojom chladu
Chladiaci box s vlastným zdrojom chladu
Nedeliteľný chiller
Domáca chladnička

46

Medium

Podľa Nariadenia 517/2014 o F plynoch platného od 1.1.2015, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 550 ton CO2 ekvivalentu F plynov s inštalovaným pevným detektorom úniku


Dvakrát za rok
Raz za rok
Štyrikrát za rok
Testy na únik nie sú vyžadované

47

Difficult

Prečo je presnosť hmotnosti plnenia viac dôležitá s HC chladivami v porovnaní s HFC chladivami?


Pretože tieto systémy nemajú zásobníky na kvapalné chladivo
Pretože merná hmotnosť je nižšia, tým pádom je menšia aj hmotnosť plnenia v porovnaní s podobným HFC systémom
Kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Pretože HC chladivá sa používajú iba v systémoch s hmotnosťou plnenia menšou ako 150 g

48

Difficult

Aký typ materiálu by nemal byť používaný pri servisných zariadeniach pre systémy s chladivom R717?


Nerezová oceľ
Hliník
Uhlíková oceľ
Meď a mosadz

49

Difficult

Ako odoberiete a odstránite čo najviac chladiva z chladiča kvapaliny umiestneného vonku s náplňou 10 kg chladiva R32 pred odletovaním spojov?


Po odbere chladiva R32 metódou Push Pull, systém sa vákuujte na 270 Pa, zrušte vákuum pomocou dusíka bez obsahu kyslíka na tlak 0.1 bar g
Odoberte R32 do tlakovej nádoby do vyrovnania tlakov
Vypustite R32 von; naplňte systém dusíkom bez obsahu kyslíka pretlakom; vypustite a odčerpajte druhýkrát; naplňte systém dusíkom tretíkrát a vypustite ho.
Vypustite R32 von a vákuujte systém

50

Difficult

Pokiaľ systém s chladivom R744 obsahuje vlhkosť, pretože nebol správne vyprázdnený, aký výsledok je možné očakávať?


Tvorba fluorovodíka, ktorý sa následne bude rozkladať na kyselinu fluorovodíkovú a poškodí kompresor
Nadmerne vysoké tlaky
Znížený chladiaci výkon
Tvorba kyseliny uhličitej s následným poškodením tesnosti a funkcie chladiaceho systému

51

Difficult

Prečo by sa nemalo používať zariadenie pôvodne s chladivom R134a na retrofit s chladivom R1234ze?


Nastavenie nízkotlakého spínača nebude vhodné pre R1234ze kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Obsahuje zdroje vznietenia
Olej v zariadení pre obnovu nie je miešateľný s R1234ze
Zariadenie pre obnovu nedokáže odolávať prevádzkovým tlakom chladiva R1234ze

52

Easy

Ktoré z nasledujúcich chladív musí byť najprv naplnené do systému ako plyn, pokiaľ sa nedosiahne manometrický tlak aspoň 4,2 bar?


R744
R32
R717
R1234ze

53

Easy

Aká minimálna vzdialenosť by mala byť dodržaná pri práci v oblasti s HC chladivami od zdrojov vznietenia?


1 m
0.1 m
3 m
10 m

54

Medium

Ktoré z týchto chladív je ľahšie ako vzduch?


R717
R1234ze
R744
R1270

55

Medium

Aké riziká predstavujú chladivá, ktoré patria do bezpečnostnej skupiny A3?


Vysoká horľavosť, nižšia toxicita
Mierna horľavosť, nižšia toxicita
Vysoká toxicita, žiadne šírenie plameňa
Nižšia toxicita, žiadne šírenie plameňa

56

Medium

Aké je GWP chladiva R32?


6
675
3945
0

57

Difficult

Aký objemový výkon kompresora je vyžadovaný pri chladive R1270 v porovnaní s chladivom R404A?


50% z objemového výkonu pre R404A
600% z objemového výkonu pre R404A
Podobný kompresor
150% z objemového výkonu pre R404A

58

Medium

Pri teplote okolia 25 °C, kľudový tlak v nízkotlakom stupni kaskádového systému s chladivom R744 by mal zvyčajne byť …


27.5 bar
Rovnaký ako je nastavený na vysokotlakom spínači
Rovnaký ako je nastavený v pretlakovom ventile
Nižší, ako najvyšší povolený tlak v nízkotlakom stupni

59

Medium

Ktorá z nasledujúcich definícií je správna pre kritickú teplotu?


Teplota, pri prekročení ktorej už neexistuje rozlíšená kvapalná a plynová fáza
Teplota, pri ktorej sa nasýtený tlak kvapaliny rovná okolitému tlaku kvapaliny
Teplota, pri ktorej látky menia stavy od pary až po pevnú látku
Teplota vyskytujúca sa pri niektorých látkach vyznačujúcich sa nulovým elektrickým odporom

60

Difficult

V transkritickom systéme pri transkritických podmienkach chladivo v chladiči plynu …


Odovzdáva teplo pri znižovaní tlaku
Odovzdáva teplo pri konštantnej teplote a tlaku
Odovzdáva teplo pri fázových zmenách
Odovzdáva teplo pri znižovaní teploty

61

Difficult

R717 je vysoko korozívne v kontakte s ...


Nerezovou oceľou
Meďou
Titanom
Hliníkom

62

Easy

Prečo pri niektorých systémoch používajúcich horľavé chladivá pracujú ventilátory kondenzátora nepretržite?


Aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt na kondenzátore
Kvôli zníženiu spotreby energie
Aby nebol hlavný tlak nikdy príliš vysoký
Aby rozptýlili chladivo v prípade úniku

63

Difficult

Aký vplyv má na pretlakový ventil jeho časté vypúšťanie, uvoľňovanie?


Uvoľňovací tlak vzrastá
Tlak uvoľnenia sa znižuje
Ventil je ostáva plne otvorený
Ventil sa bude otvárať až pri vyššom tlaku

64

Difficult

Podľa nariadenia 517/2014 o F plynoch, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 60 ton CO2 ekvivalentu F plynov bez fixného detektora


Dvakrát za rok
Testy na únik nie sú vyžadované
Štyrikrát za rok
Raz za rok

65

Medium

Pre ktoré z nasledujúcich chladív je zákonná požiadavka, aby sa udržiavali záznamy v prevádzkovom denníku (záznamníku) o chladiacom okruhu podľa Nar. 517/2014/EU?


R717
R744
R290
R32

66

Difficult

Aká je odporúčaná alarmová hodnota pri inštalovaných pevných systémoch zisťovania netesností používaných pre chladivo R717?


500 ppm
500000 ppm
5000 ppm
50000 ppm

67

Medium

Aké sú výhody použitia vodíka ako stopového plynu s dusíkom pri tlakových skúškach?


Je nehorľavý
Zapácha
Má menšie molekuly a uniká oveľa ľahšie
Je ľahko identifikovateľný

68

Medium

Prečo by sa nemalo používať zariadenie pre HFC chladivá na retrofit s chladivom R600a?


Olej v zariadení pre obnovu nie je miešateľný s R600a
Obsahuje zdroje vznietenia
Zariadenie pre obnovu nedokáže odolávať prevádzkovým tlakom chladiva R600a
Nastavenie nízkotlakého spínača nebude vhodné pre R600a kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku

69

Medium

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapáliť spájkovací horák kvôli odspájkovaniu spoja pri systéme s horľavým chladivom?


Uistite sa, že pracovná oblasť je dobre odvetrávaná a použite detektor na horľavé chladivá
Preplachom s dusíkom bez obsahu kyslíka
Pracujte len vo vonkajšom prostredí
Nesmiete odspájkovať spoje pri systéme s horľavými chladivami, mali by sa odrezať použitím rezača trubiek

70

Difficult

Ktorý z nasledujúcich systémov bude potenciálne vyžadovať ručnú výmenu oleja?


Kaskádový systém s R744
Sekundárny systém s R744
Transkritický booster systém s R744
Jednoduchý systém s chladivom R717

71

Medium

Prečo je presnosť hmotnosti plnenia viac dôležitá pri kriticky naplnených systémoch s chladivom R1270 v porovnaní s HFC chladivami?


Pretože R1270 sa používa iba pri systémoch s hmotnosťou plnenia menšou ako 150 g
Pretože tieto systémy nemajú kvapalné zásobníky
Pretože merná hmotnosť je menšia, tým pádom je menšia aj hmotnosť plnenia v porovnaní s podobným HFC systémom
Kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku

72

Medium

Aký je rozdiel medzi podkritickým a nadkritickým chladiacim obehom


Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a nadkritický neumožňuje
Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a podkritický neumožňuje
Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a podkritický neumožňuje
Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a nadkritický bez dodatočného chladenia skvapalnenie neumožňuje

73

Medium

Ktoré chladivo sa používa v nadkritickom, podkritickom chladiacom obehu a tiež ako teplonosná látka


R1234ze
R744
NH3
R290

74

Difficult

Chladivo R744 v sekundárnom chladiacom obehu ako teplonosná látka prúdi v dôsledku


rozdielu tlakov
práce čerpadla kvapaliny
neprúdi
práce kompresora

75

Easy

Ktoré chladivo si pre rovnaký chladiaci výkon vyžaduje kompresor s najmenším objemovým výkonom v m³/h


R290
NH3
R744
R1234ze

76

Difficult

Aký je rozdiel medzi chladiacim okruhom podkritickým a nadkritickým


Podkritický obeh nevyžaduje regulačný ventil na tlaku za chladičom plynu a nadkritický obeh vyžaduje
Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva s regulačným ventilom výtlačného tlaku
Podkritický aj nadkritický obeh vyžadujú regulačný ventil na riadenie nadkritického tlaku
Ani podkritický ani nadkritický obeh nevyžadujú regulačný ventil na riadenie nadkritického tlaku

77

Difficult

Čo je to ejektor?


Rotačný kompresor
Odlučovač kvapaliny
Prúdový kompresor
Expanzný ventil

78

Easy

Čo je to ADR


Analýza rizík
Reverzibilný ventil
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
Expanzný ventil

79

Easy

Podlimitná preprava podľa ADR je do


100 bodov
1000 bodov
500 bodov
300 bodov

80

Easy

Podlimitná preprava chladív podľa ADR vyžaduje


Výdajku na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu
Nákladný list na prepravu zo skladu do skladu a výdajku pre pojazdnú dielňu
Nákladný list a tiež výdajku na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu
Nákladný list na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu

81

Easy

Prenos tepla prúdením vzniká


Fyzickým kontaktom dvoch materiálov
Napríklad prúdením vzduchu, kvapaliny
Elektromagnetickým žiarením s rôznou vlnovou dĺžkou
Sálaním a vedením

82

Easy

Rozdelenie chladív do bezpečnostných skupín v norme EN 378 je podľa


Jedovatosti a horľavosti
Horľavosti
Jedovatosti
Skleníkového efektu

83

Medium

Ktoré bezpečnostné skupiny sú najnebezpečnejšie


A1, A2, A3
A1, B1
A3, B3
A2L, B2L

84

Easy

Ktoré bezpečnostné skupiny sa označujú ako mierne horľavé


A1, A2, A3
A3, B3
A2L, B2L
A1, B1

85

Easy

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patria HFC chladivá


A3
A2L
A2
A1

86

Medium

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí amoniak NH3


B2L
B3
A3
A2L

87

Easy

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí oxid uhličitý CO2


A1
B2
B1
A2

88

Medium

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí HFC chladivo R32


A3
B1
A1
A2L

89

Medium

Alternatívnymi syntetickými chladivami za chladivo R404A sú


R32, HFO1234ze
HFO1234yf, HFO1234ze, HFO1233zd
R32, HFO1234yf
R407F, R407A, R449A, R452A, ...

90

Difficult

Možný prienik amoniaku do vodných okruhu sa monitoruje


Ultrazvukom
Elektronickým detektorom
Hodnotou pH vo vodnom okruhu
Fluoreskujúcou látkou

91

Medium

Ktoré z chladív sa vyznačuje silným pachom zistiteľným čuchom od 5 ppm (3.5 mg/m³)


HFO1234yf
HFO1234ze
CO2
NH3

92

Easy

Ako sa zníži riziko vzniku zvýšenej koncentrácie horľavých chladív pri servise, vákuovaní, odbere chladiva, ..


vetraním
vákuovaním
odberom chladiva do zbernej nádoby
vhodným náradím

93

Easy

Čo je to riziko


príčina rizikovej udalosti
dôsledok rizikovej udalosti
pravdepodobnosť, že sa nežiadúca udalosť stane
príčina a dôsledok rizikovej udalosti

94

Easy

Aké je najpravdepodobnejšie nebezpečenstvo chladiacich okruhov


elektrický skrat
vysoký tlak
vysoká teplota
únik chladiva

95

Easy

Ako sa minimalizujú riziká pri servise


prítomnosťou zákazníka
vhodným náradím
zdravotnou, odbornou spôsobilosťou a ochrannými pomôckami
ochrannými pomôckami

96

Difficult

Vyznačte poradie chladív od najnižšej teploty varu pri atmosférickom tlaku po najvyššiu


R1234ze, NH3, R744
R744, NH3, R1234ze
R1234ze, R744, NH3
NH3, R1234ze, R744

97

Medium

Ktoré z chladív je ľahšie ako vzduch


R290
R744
R1234ze
NH3

98

Medium

Čo z nasledujúceho nie je nebezpečenstvom pri vypúšťaní R744 zo systému?


Dusivosť
Blokovanie vypúšťacej hadice suchým ľadom
Šľahanie vypúšťacej hadice
Teplotný šok spôsobujúci prasknutie rúrky

99

Easy

Aká môže byť maximálna náplň chladiva R744 s medznou koncentráciou 0,1 kg/m³ v zariadení pre nevetraný chladený priestor o objeme 100 m³?


0,1
10
100,1
100

100

Medium

Pri vonkajšej teplote 25OC, tlak pri nečinnosti, odstávke v nižšom stupni kaskády s R744 bude zvyčajne …


Väčší ako PS (maximálny dovolený tlak) na nižšom stupni
Rovnaký ako tlak poistného ventilu
Menší
Rovnaký ako nastavenie spínacieho zariadenia na obmedzenie tlaku

101

Difficult

Pri dopĺňaní R744 do systému …


Kvapalný R744 sa prepúšťa opatrne do sania systému
Kvapalný R744 sa čerpá do vysokotlakej strany systému
Plynný R744 sa plní do sania systému
Kvapalný R744 sa plní do vysokotlakej strany systému

102

Medium

Aké označenie zaplnenosti majú podľa EN 378-1 napríklad hotelové izby, nemocničné izby a podobne


D
A
B
C

103

Difficult

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť pre chladivo R290 do tlakovej nádoby, ktorá má bezpečnú plniacu hmotnosť 10 kg pre chladivo R404A?


15.4kg
4.5 kg
22kg
10kg

104

Medium

Aká je to K65 rúrka?


Oceľová rúrka
Medená rúrka s nízkym obsahom železa s PS najmenej 80 bar g
Nerezová rúrka
Mäkká medená rúrka s hrúbkou steny väčšou ako 1 mm

105

Difficult

Vyberte tlak na test pevnosti systému na mieste inštalácie


1 x PS pri tlakovej skúške plynom
1 x PS pri tlakovej skúške kvapalinou
1,1 x PS pri tlakovej skúške plynom s doplnkovou skúškou (kontrola vizuálna na tvarové zmeny a kontrola tesnosti)
1,43 x PS pri tlakovej skúške plynom s doplnkovou skúškou

106

Difficult

Čo z uvedeného je riziko spojené s plnením R744 do nižšieho stupňa v kaskádnom systéme?


Aktivuje sa nízkotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Poistný ventil na vyššom stupni môže uvoľniť tlak odpustením chladiva
Aktivuje sa vysokotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Poistný ventil na nižšom stupni môže uvoľniť tlak odpustením chladiva

107

Difficult

Test pevnosti systému na mieste inštalácie by mal trvať najmenej


15 minút
12 hodín
60 minút
5 minút

108

Easy

Pevný CO2 sa formuje ak …


Tlak kvapalného chladiva je znížený pod 4.2 bar g
Tlak plynného chladiva je zvýšený na 78 bar g
Kvapalina je stláčaná
Tlak pár je znížený na atmosférický tlak

109

Medium

Aký tlak označuje skratka PS


Tlak nastavenia vysokotlakého presostatu
Maximálny dovolený pracovný, návrhový tlak
Minimálny prevádzkový tlak
Tlak skúšky pevnosti

110

Medium

Ak detektor na R744 je umiestnený v strojovni, čo musí aktivovať v prípade úniku?


Výstražné svetlo a zvukový alarm
Vetranie so 4 násobnou výmenou vzduchu za minútu
Alarm
Alarm a núdzové vetranie

111

Difficult

Keď teplo je odoberané zo superkritickej tekutiny vonkajším vzduchom …


Plyn sa premieňa priamo na pevnú látku
Neprichádza ku fázovej zmene
Teplota tekutiny rastie
Pevná látka sublimuje na plyn

112

Difficult

Čas skúšky tesnosti závisí od


Zložitosti, hermetizácie a veľkosti systému
Použitého inertného média na tlakovanie
Maximálneho pracovného tlaku
Vonkajšej teploty

113

Medium

Prečo sa má vyvákuovaný systém plniť parami R744?


Aby sa predišlo k expanzii kvapaliny v systéme
Aby sa predišlo expanzii kvapaliny v plniacom zariadení
Aby sa predišlo teplotnému šoku v systéme
Aby sa predišlo formovaniu suchého ľadu v plniacej hadici alebo v systéme

114

Medium

Podľa akého parametra sa navrhne pre dané chladivo maximálny pracovný tlak PS


Podľa vonkajších teplôt považované za maximálne, ktoré sa vyskytnú počas činnosti zariadenia s daným chladivom
Typu chladiaceho okruhu
Typu chladiva
Podľa vonkajších teplôt považované za minimálne, ktoré sa vyskytnú počas činnosti zariadenia s daným chladivom

115

Medium

Prečo je praktický limit  R744 nižší ako pre HFC chladivá?


Má menšiu hustotu ako HFCs
Je vysoko toxický
Pretože telo tiež produkuje CO2
Má veľmi vysoko trojný bod

116

Easy

CO2 je používaný ako chladivo pretože …


Uniká menej ako iné chladivá
Má veľmi nízke GWP
Je energeticky efektívnejšie ako iné chladivá
Má dvojnásobný chladiaci výkon v porovnaní s inými chladivami

117

Medium

Kritický tlak chladiva R744 je …


4,2 bar g
130 bar g
45 bar g
72,8 bar g

118

Difficult

V transkritickom booster systéme chladivo vystupujúce z nižšieho  stupňa kompresora …


Je chladené chladivom vystupujúcim z výtlačného ventilu
Vstupuje do sania vyššieho stupňa kompresora(ov)
Vstupuje do chladiča plynu
Je expandované a chladí zberač chladiva

119

Medium

Aký bude približný tlak v nádobe s chladivom R744 ak jeho teplota je 10OC?


22 bar g
44 bar g
72 bar g
4,2 bar g

120

Difficult

V kaskádnom systéme …


Teplo je odvádzané zo superkritického CO2 pri jeho znižujúcej sa teplote
Latentné teplo je absorbované z CO2 bez fázovej zmeny
Teplo z kondenzujúceho chladiva CO2 v nižšom teplotnom stupni je absorbované vyparujúcim sa chladivom vo vyššom stupni
Teplo je odvádzané z kondenzujúceho chladiva do vyparujúceho sa chladiva CO2

121

Easy

Čo je prejavom inhalácie, vdýchnutia R744


Zvýšenie výkonnosti
Škrtenie
Vracanie
Zrýchlené dýchanie

122

Medium

Ak kvapalné CO2 pri  0OC sa uzavrie v kvapalinovom potrubí a jeho teplota narastie na 10OC, potom tlak narastie z 33 bar g na približne …


45 bar g
72 bar g
4,2 bar g
133 bar g

123

Difficult

Potrebný objemový výkon kompresora  s chladivom R744 je približne …


2 x väčší ako pre R404A
Väčší ako pre R404
Rovnaký ako R404A
1/7 z R404A

124

Difficult

Aká je primárna funkcia vysokotlakého ventilu v transkritickom systéme?


Chrániť zberač chladiva
Udržiavať konštantný sací tlak
Ovládať tlak v chladiči plynu / v kondenzátore
Udržiavať konštantný tlak v zberači chladiva

125

Difficult

Mokré pary sa často vytvárajú na vstupe do expanzného ventilu  chladiva R744 pretože …


Teplo z kvapalného chladiva odvádzané do okolia, spôsobuje tvorbu mokrých pár
Teplota kvapaliny je nižšia ako okolia a preto nie je podchladzovaná
Chladivo je a superkritická tekutina
Tlak je and kritickým bodom

126

Easy

Čo sa môže stať pri vypúšťaní R744 zo systému


Chladivo môže tvoriť superkritickú tekutinu
Pevný R744 sa môže formovať vo vypúšťacej hadici a zablokovať ju
Kritický teplotný šok môže spôsobiť prasknutie potrubia
Poistný ventil môže uvoľniť tlak

127

Difficult

Čo môže zvýšiť koncentráciu CO2 vo vzduchu a potencionálne aktivovať CO2 detektor úniku, aby vyvolal alarm?


Unikajúci stlačený vzduch
Elektrické výboje
Únik vody
Ovocie a zelenina v chladiarni

128

Easy

Čo platí vo vzťahu ku potencionálnemu úniku chladiva R744?


CO2 má vyššiu afinitu s olejom a preto únik je menej pravdepodobný
CO2 má menšiu molekulu ako HFC chladivá a uniká preto ľahšie
CO2 má vyššiu hustotu ako HFC chladivá a preto uniká menej
CO2 molekula je väčšia ako R134a preto pravdepodobnosť úniku je nižšia pri rovnakých tlakoch

129

Medium

Prečo sú K65 rúrky použité v R744 systémoch?


Pretože sa dá ľahko ohýbať
Pretože sa dá ľahko tvarovať a nie sú potrebné fitingy (tvarovky)
Pretože má PS najmenej 80 bar g
Pretože nekoroduje s CO2

130

Difficult

Aké riziká sú spojené s plnením chladiva R744 do medzistupňa v transkritickom systéme?


Aktivuje sa nízkotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Aktivuje sa vysokotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Medzistupňový tlakový poistný ventil môže uvoľniť tlak
Poistný tlakový ventil na a vyššom stupni môže uvoľniť tlak

131

Medium

Trojný bod chladiva R744 je …


72 bar g a 31°C
4.2 bar g a -56.5°C
4,2 bar g a 31°C
45 bar g a 20°C

132

Medium

Ktorý z nasledujúcich komponentov nie je zdrojom zapálenia?


Motor ventilátora v prevedení Ex
Elektrická zásuvka
Vypínač svetla
Otvorený mechanický tlakový spínač

133

Medium

Čo je R290?


Propán
Propén
Propylén
Bután

134

Difficult

Podľa EN 378:2016, aká je maximálna náplň HC chladiva v samostatnej chladiacej vitríne v supermarkete na prízemí?


150 g
2 kg
1.5 kg
1 kg

135

Difficult

Prečo sa nesmie použiť štandardné relé pri výmene na kompresore určenom na horľavé chladivo?


Kompresory s horľavým chladivom nepotrebujú relé
Rozbeh motora kompresora je iným spôsobom ako na kompresore s HFC
Môže byť zdrojom iskrenia
Bežná spotreba kompresorov je iná s horľavými ako s HFCs chladivami

136

Easy

Do akej vzdialenosti od miesta práce s horľavými chladivami  nesmú byť zdroje zapálenia, iskrenia?


10 m
5 m
15 m
3 m

137

Medium

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť  R290 do zbernej nádoby, ktorá je určená na bezpečné plnenie 10 kg R404A


6 kg
4,5 kg
8 kg
rovnaká

138

Difficult

Ako sa bezpečne použije štandardná výveva na vákuovanie systému s R290?


Nie je potrebné vákuovať systémy s R290
Použije sa výveva v dobre vetranom priestore a pripojí sa do elektriny najmenej 3 m od vývevy
Pripojí sa zariadenie k výveve dlhými hadicami tak, aby výtlak HC bol
Umiestni sa výveva 3 m nad podlahou

139

Easy

Podľa EU ADR nariadenia na prepravu, aké  bezpečnostné vybavenie auta je nutné pri preprave horľavých chladív?


Hrubé rukavice
Hasiaci prístroj
Nehorľavá prikrývka
Tónované bezpečnostné okuliare

140

Medium

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapáliť horák a od spájkovať spoj na systéme s horľavým chladivom?


Ak sa pracuje vo vonkajšom prostredí
Spojenia sa nesmú od spájkovať na systéme s horľavými chladivami, rúrky musia byť rezané pomocou rezačky rúrok
Zaistí sa, že priestor je dobre vetraný a použite detektor na monitorovanie prítomnosti horľavých chladív v priestore
Prefúknutím kyslíkom bez dusíka

141

Medium

Ako sa odoberie chladivo zo systému s náplňou 800 g R1270 tak, aby bolo pripravené na od spájkovanie komponentu?


Odoberie sa R1270 zo systému tak, aby systém ostal pod vákuom
R1270 sa odoberie zo systému tak, aby ostal pod vákuom, naplní sa na tlak 0.1 bar g s dusíkom bez obsahu kyslíka
Vypustí sa R1270 a systém sa vákuuje
Vypustí sa R1270 von; systém sa naplní kyslíkom bez dusíka na mierny pretlak, uvoľní sa tlak a vákuuje sa druhý krát, naplní sa systém dusíkom na mierny pretlak a tlak sa uvoľni

142

Medium

Ktorá z metód zisťovania úniku nie je vhodná na zisťovanie úniku R290?


Fluorescenčné adiditíva a UV lampa
Použitie detektora na HFC
Detektor úniku na horľavé chladivá
Sprej na zisťovanie únikov

143

Medium

Prečo sa nemá použiť odberové zariadenie na HFC chladivá aj pre chladivo R600a?


Odberové zariadenie nie je stavané na prevádzkové tlaky s 600a
Olej v odberovom zariadení nie je miešateľný s R600a
Nastavenie nízkotlakého presostatu nie je vhodné pre chladivo R600a
Obsahuje zdroje iskrenia

144

Difficult

Podľa EN 378, aká je maximálna náplň R1234ze v chladiacom boxe s rozmermi  5 m x 3 m x 2.5 m ak LFL (dolný limit horľavosti) chladiva R1234ze je 0.303 kg/m3?


60 kg
3,27 kg
12 kg
2,27 kg

145

Medium

Akého typu je chladivo R32?


Hydro fluoro olefin
Uhľovodík
Oxid uhličitý
Fluorovaný uhľovodík

146

Easy

Aké ohrozenia sú z používania A2L chladív?


Vyššia toxicita, nižšia horľavosť
Vyššia toxicita, vyššia horľavosť
Nižšia toxicita, nižšia horľavosť
Nižšia toxicita, vyššia horľavosť

147

Easy

Aké ohrozenia sú spojené s horením HFO alebo HFC chladív?


Tvorby NO2
Tvorba fluorovodíka
Tvorba fosgénu
Tvorby kyseliny citrónovej

148

Difficult

Aký musí byť približne výtlačný objem kompresora na chladivo R600a v porovnaním s kompresorom na R134a, aby sa dosiahol rovnaký chladiaci výkon?


rovnaký
polovičný
2 x väčší
5 násobný

149

Medium

Aké GWP má chladivo R32?


3
675
150
1

150

Difficult

Prečo je presnosť kritickej náplne chladiva dôležitejšia v systéme s R290 v porovnaní s HFC systémom


Z dôvodu nižších prevádzkových tlakov
Hmotnosť náplne je výrazne menšia ako pre HFC systém pretože má nižšiu hustotu, mernú hmotnosť
Pretože tieto systémy niky nemajú zberač kvapalného chladiva
Pretože R290 je používané len v systémoch s náplňou menej ako 150g

151

Medium

Prečo na niektorých systémoch s R1270 ventilátor kondenzátora beží bez prerušenia?


Aby sa vyhlo nárastu znečistenia kondenzátora
Aby sa chladivo v prípade úniku rýchlo rozptýlilo
Aby sa zaistilo, že prevádzkový tlak nebude nadmerný
Aby sa znížila spotreba energie

152

Medium

Aké doplňujúce bezpečnostné zariadenia použijete pri spájkovaní na systémoch s horľavými HC chladivami?


Detektor na horľavé chladivá
Tónované bezpečnostné okuliare
Dobre viditeľné oblečenie
Požiarnu prikrývku

153

Medium

Prečo sa nesmie vymeniť hermetický bezpečnostný tlakový istič vysokého tlaku za štandardný mechanický typ na systéme s horľavým chladivom?


Môžu vniknúť prach vlhkosť
Je to potencionálny zdroj zapálenia
Nastavenie vypnutia nebude správne
Bude to nový potenciál zdroja úniku

154

Easy

Do akej vzdialenosti by mala byť pracovná plocha na servis s HC chladivami bez zdrojov zapálenia?


5 m
3 m
1 m
2 m

155

Medium

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť chladiva R32 do zbernej nádoby, ktorej bezpečná plniaca hmotnosť chladiva R410A je 20 kg?


20 kg
6 kg
12 kg
9 kg

156

Medium

Podľa EN 378, aká je max. náplň chladiva A3, ktoré  môže byť v integrovanej zostave v supermarkete na prízemí?


1,5 kg
1 kg
2 kg
150 g

157

Easy

Ako bezpečne použijete vákuové čerpadlo na vákuovanie systému s horľavými chladivami?


Použije sa vákuové čerpadlo v dobre vetranom priestore a zapne sa najmenej 3 m od miesta vákuovania
Nie je potrebné vákupvať systémy s horľavými chladivami
Pripojí sa dlhá hadica na výstup z vývevy a vyvedie sa preč z okolia HC systému
Vákuové čerpadlo sa umiestni do výšky najmenej 3 m nad podlahou

158

Easy

Aké bezpečnostné zariadenie musí byť vo vozidle pri preprave horľavých chladív?


Hasiaci prístroj
Hrubé rukavice
Požiarnu prikrývku
Tónované bezpečnostné okuliare

159

Difficult

Ako odoberiete čo najviac chladiva z chladiča umiestneného vonku s náplňou 10 kg R32 pred rozpojením spojov?


Odoberie sa R32 tak, aby systém ostal vo vákuu
Vypustí sa R32 von a systém sa vákuuje
Odoberie sa R32 tak, aby systém bol vo vákuu, ktoré sa preruší s OFN dusíkom bez obsahu kyslíka na tlak 0.1 bar g
Vypustí sa R32 von; systém sa naplní OFN dusíkom na pozitívny tlak, vypustí sa dusík a vákuuje sa, postup sa zopakuje dva krát, tretí krát sa systém opäť naplní OFN dusíkom, ktorý sa následne vypustí

160

Medium

Čo je R1270?


Izobután
Propén
Propán
Dusík

161

Medium

Ktorá z uvedených metód detekcie úniku sa nesmie použiť na zisťovanie miesta úniku HC chladív?


Detekčný sprej
HFC elektronický detektor
Elektronický detektor na horľavé chladivá
Mydlová voda

162

Easy

Aký je najdôležitejší rozdiel medzi odberovým zariadením na horľavé chladivá voči štandardnému typu?


Má inú farbu
Pripojenia sú rôznych veľkostí
Odberové zariadenie na horľavé chladivá, nemá zdroje iskrenia
Nastavenie obmedzovania nízkeho tlaku je iné

163

Easy

Ktorá z nasledovných vecí je zdrojom zapálenia?


Odmrazovacie zariadenie
Termostat typu “n”
Ventilátor v prevedení Ex
Stýkač

164

Medium

Aká látka vzniká pri horení R32 ?


Oxid uhoľnatý
Chlorovodíková kyselina
Fluorouhľovodík
Fosgén

165

Medium

Akým typom chladiva je R1234ze?


HCFC Hydro chloro fluoro carbon
CFC Chloro fluoro carbon
HFO Hydro fluoro olefin
HC Hydrocarbon

166

Medium

Aké nebezpečenstvá vytvárajú A3 chladivá?


Vysokú toxicitu, vysokú horľavosť
Nízku toxicitu, nízku horľavosť
Nízku toxicitu, vysokú horľavosť
Vysokú toxicitu, nízku horľavosť

167

Medium

Podľa EN 378 aká je max. náplň R290 v chladiarni s rozmermi 5 m x 3 m x 2.5 m ak LFL – dolný limit horľavosti  R290 je 0.038 kg/m3?


0,285 kg
5 kg
1 kg
1,5 kg

168

Medium

Aký je výkon R32 v porovnaní s R410A?


120 %
100 %
150 %
75 %

169

Medium

Prečo na niektorých chladiacich systémoch používajú motory  ventilátorov s označením Ex?


Pretože sú spoľahlivejšie
Aby sa nestali zdrojom zapálenia v prípade úniku horľavého chladiva
Pretože bežia nepretržite, aby rozptýlili prípadný únik
Pretože sú energeticky efektívnejšie

170

Medium

Prečo je rozdiel v hustote medzi chladivami HC a HFC dôležitý?


Pretože ovplyvňuje energetickú efektívnosť
Pretože zvyšuje prevádzkové tlaky
Pretože ovplyvňuje rýchlosť plnenia
Pretože ovplyvňuje hmotnosť náplne chladiva

171

Medium

Aké GWP má chladivo R290


675
150
0
3

172

Medium

O koľko sa zvýši tlak v parách (bez kvapaliny) pri úplnej zmene na plynnú fázu pri 0°C  pri náraste teploty z 0 na 30°C:        


15
5
7,7
10

173

Medium

O koľko sa zvýši tlak mokrých parách pri odstavení podkritického okruhu pri náraste teploty z 0 na 30°C


45
35
15
25

174

Difficult

Najnižší tlak v ejektore v nadkritickom chladiacom okruhu s CO2 je


na vstupe z chladiča plynu
na výstupe z venturiho dýzy
na výstupe z ejektora
na jeho vstupe z výparníka

175

Difficult

Ktoré z komponentov patria do podkritických okruhov


Kondenzátor, výparník, suchý ejektor
Paralelná kompresia chladič plynu, výparník, suchý, mokrý ejektor
Chladič plynu, výparník, kompresor, mokrý ejektor
Kondenzátor, výparník, kompresor, expanzný ventil

176

Difficult

V nadkritickom okruhu s chladivom CO2 sa úroveň tlaku v chladiči plynu


udržuje čo najnižší
nie je regulovaný
udržuje čo najvyšší
ootimalizuje vo vzťahu ku výstupnej teplote z chladiča plynu

177

Difficult

Tlak v zberači chladiva v nadkritickom okruhu s chladivom CO2


Reguluje sa v stanovenom roszahu väčšinou od 38 do 40 bar
Závisí od úrovne tlaku v chladiči plynu
Závisí od tlaku vo výparníku
Nie je regulovaný

178

Easy

Koľko atómov vodíka obsahuje oxid uhličitý


tri
jeden
žiadny
dva

179

Difficult

EER nadkritického okruhu s chladivom CO2 pre výparnú teplotu -10°C v porovnaní s EER podkritického okruhu bude


EER nadkritického okruhu môže byť vyššie aj nižšie v porovnaní s podkritickým okruhom
EER sú rovnaké
EER nadkritického okruhu bude vyššie ako podkritického okruhu
EER nadkritického okruhu bude výrazne nižšie ako podkritického okruhu

180

Difficult

Kaskádne riešenia s chladivom CO2 v podkritickom chladiacom okruhu umožňujú


DX riešenia pre stredné aj nízke teploty a tiež nepriame chladenie kvapalným CO2
Len nepriame chladenie kvapalným CO2
DX riešenia len pre nízke teploty a tiež nepriame chladenie kvapalným CO2
Len DX riešenia pre stredné aj nízke teploty

181

Medium

Booster nadkritický systém s chladivom CO2 umožňuje


chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody,
chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu
chladenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu
chladenie, mrazenie, klimatizáciu

182

Difficult

Aká je hustota chladiva superkritickej tekutiny R744 nad kritickým bodom


Znižuje sa v smere klesajúcej teploty prehriatych pár pri danom tlaku
Rovnaká ako hustota kvapaliného chladiva R744
Zvyšuje sa v smere klesajúcej teploty prehriatych pár pri danom tlaku
Rovnaká ako hustota prehriatej pary pri teplote 30 °C

183

Difficult

Paralelná kompresia v nadkritických chladiacich okruhoch s R744 stláča pary medzi


Výparníkom s nízkymi teplotami a vstupom pár z výparníka s vyššími teplotami do kompresora vyššieho stupňa
Zberačom chladiva a vstupom do chladiča plynu
Zberačom chladiva a ejektorom
Výparníkom s nízkymi teplotami a zberačom chladiva

184

Difficult

Multiejektor v nadkritických chladiacich okruhoch s R744 udržuje tlak


vo výparníku
v chladiči plynu
v zberači chladiva
v kondenzátore

185

Difficult

Každá samostatne uzatvárateľná časť chladiaceho okruhu s R744


musí byť vybavená presostatmi
musí mať zberač chladiva
musí byť istená na prekročenie dovoleného tlaku
musí mať presostat nízkeho tlaku

186

Medium

Ventilátor a pevne inštalovaný detektor úniku v strojovniach s chladivom R744 sa umiestňujú


vždy ventilátor i detektor pod stropom
vždy na vertikále, detektor dole, ventilátor hore
ventilátor dole, detektor na saní ventilátora na jeho nižšej úrovni a/alebo v mieste naj pravdepodobnejšieho úniku,
vždy ventilátor pod stropom a detektor v strede

187

Difficult

Energetická efektívnosť nadkritického chladiaceho okruhu R744 sa zvyšuje


zvyšovaním podchladenia a nadkritického tlaku
zvyšovaním podchladenia, optimalizáciou nadkritického tlaku, paralelnou kompresiou a multiejekciou
znižovaním podchladenia a optimalizáciou nadkritického tlaku
zvyšovaním podchladenia a znižovaním nadkritického tlaku

188

Medium

Pri akej typickej koncentrácii detektor na únik R744 vyvolá alarm v priestore s voľným pohybom osôb?


1000 ppm
500 ppm
5000 ppm
10000 ppm

189

Medium

Aká je správna definícia pre kritický bod?


Podmienky, pri ktorých tlak pár kvapalného chladiva sa rovná tlaku okolia
Teplota a tlak, nad ktorými už rozlíšenie kvapalnej a plynnej fáze neexistuje
Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na kvapalnú
Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na plynnú

190

Difficult

Prečo sa nemá preplniť kondenzačná jednotka s chladivom R744?


Pretože kvapalina sa môže dostať do kompresora cez vysokotlaký regulačný ventil
Pretože spôsobí nízke prehriatie
Pretože kvapalina sa môže dostať do kompresora cez tlakový ventil stredného tlaku
Pretože spôsobí mokré pary v kvapalinovom potrubí

191

Easy

Prečo je oxid uhličitý používaný ako chladivo?


Chladiaci výkon má tri krát vyšší ako chladivo R134a
Má vysokú energetickú efektívnosť
Má nízku toxicitu a nie je horľavý
Má nízky potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy

192

Medium

Praktický limit pre R744 je …


0.00035 kg/m3
0.1 kg/m3
0.008 kg/m3
0.031 kg/m3

193

Easy

Kritická teplota a tlak pre R744 je …


101°C, 73,8 bar g
131°C, 73,8 bar g
81°C, 72,8 bar g
31°C, 72,8 bar g

194

Difficult

V transkritickoml booster systéme chladivo vystupujúce z výparníka s vyššou výparnou teplotou …


Vstupuje do sania nižšieho stupňa kompresie
Vstupuje do expanzného ventilu pred výparníkom s nižšou výparnou teplotou
Vstupuje do sania na vyššom stupni kompresie
Je použité na medzistupňové chladenie, aby sa zabránilo zvýšeniu teploty na výtlaku na nižšom stupni kompresie

195

Medium

Aký bude približný tlak vo fľaši s chladivom R744 ak jeho teplota je 20OC?


72 bar g
56 bar g
4,2 bar g
31 bar g

196

Difficult

Aká je primárna funkcia tlakového ventilu vo vetve so stredným tlakom v transkritickom systéme?


Udržať konštantný tlak v zberači chladiva
Udržiavať konštantný sací tlak
Udržať konštantný v chladiči plynu
Regulovať tlak v chladiči plynu

197

Medium

Aké umiestnenie pevného detektora úniku R744 v chladiarni je správne ?


Na úrovni stropu
V prietoku vzduchu každého výparníka
Pri dverách
V prietoku odvádzaného vzduchu do ventilátora na jeho nižšej úrovni

198

Difficult

Aký tlak sa očakáva v kvapalinovom potrubí v transkritickom systéme?


46 bar g
Mení sa v závislosti od teploty okolia
Závisí od hmotnosti náplne
20 bar g

199

Difficult

Objemová chladivosť v podkritickom obehu R744 je približne …


menšia ako s R404
5-8 krát vyššia v porovnaní s HFC chladivami
2 násobná v porovnaní s R404A
Rovnaký ako s R404A

200

Medium

Aký je približný tlakový nárast ak teplota uzavretého kvapalného chladiva stúpne z 1OC na 11OC?


1 bar
Brz nárastu tlaku
100 bar
10 bar

201

Difficult

Prečo má byť kvapalinové potrubie R744 tepelne izolované?


Aby sa zabránilo tvorbe mokrých pár
Aby sa zabránilo prehriatiu
Aby sa zabránilo kondenzácii
Aby sa potrubie ochránilo pred poškodením