F plyny – nízke GWP

All | Easy questions | Medium questions | Difficult questions

1

Easy

Ktoré z nasledujúcich chladív ma kritickú teplotu 31°C?


R717
R744
R290
R32

2

Easy

Aký typ chladiva je R1234ze?


Uhľovodík
HFC, ktorý obsahuje nasýtený uhlík
Oxid uhličitý
HFO, ktorý obsahuje nenasýtený uhlík

3

Easy

Do ktorej bezpečnostnej triedy patrí chladivo R744?


A3
A2
B2L
A1

4

Easy

Aké riziká predstavujú chladivá, ktoré patria do triedy A2L?


Nízka toxicita, vysoká horľavosť
Vysoká toxicita, nižšia horľavosť
Nízka toxicita, nižšia horľavosť
Vysoká toxicita, vysoká horľavosť

5

Easy

Ktoré z tvrdení je správne, pokiaľ ide o inštaláciu Schraderovho ventilu?


Schraderov ventil nesmie byť použitý pri R744 systémoch
Jadro musí byť odstránené pokiaľ je telo ventilu pripájané do systému a následne vložené a utiahnuté predpísaným momentom
Všetky Schraderove ventilové jadrá vyhovujú všetkým chladivám
HC chladivá unikajú zo Schraderových ventilov

6

Easy

Únik ktorého z nasledovných chladív je možne indikovať pomocou fenolftaleínového papiera?


R1270
R744
R717
R1234ze

7

Easy

Aký vplyv má nedostatok chladiva na vysokotlakej strane chladiaceho okruhu


Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude nižší
Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude vyšší
Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude vyšší
Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude nižší

8

Easy

Aké sú výhody použitia hélia ako stopového plynu s dusíkom pri tlakových skúškach?


Ma menšie molekuly a uniká oveľa ľahšie aj malými rýskami
Zapácha
Má vyšší tlak ako čistý dusík
Je horľavý

9

Easy

Prečo by malo byť napĺňané chladivo R744 spočiatku ako plyn pri napĺňaní vyprázdneného systému?


Aby sa zabránilo poškodeniu kompresora
Aby sa zabránilo prepúšťaniu poistných ventilov
Aby sa zabránilo tvorbe suchého ľadu
Aby sa zabezpečilo, že chladivo R744 je napĺňané pomaly

10

Easy

Ako odstránite čo najviac chladiva z kondenzačnej jednotky systému s náplňou 800g chladiva R1234ze?


Zhodnoťte R1234ze do pripojenej nádoby do vyrovnania tlakov
Vypustite R1234ze do ovzdušia; naplňte systém dusíkom bez obsahu kyslíka pretlakom; vypustite a odčerpajte druhýkrát; naplňte systém dusíkom tretíkrát a vypustite ho.
Zhodnoťte chladivo R1234ze tak, že systém pri odbere dostanete do vákua, zrušte vákuum pomocou dusíka bez obsahu kyslíka na tlak 0.1 bar g
Vypustite R1234ze do ovzdušia a vákuujte systém

11

Easy

Ako sa vyhnete riziku iskrenia v mieste vákuovania spojeného so spínačom vypínania/zapínania (zasunutí do zásuvky) na štandardnej vákuovej pumpe pri vákuovaní zariadenia s HC chladivom?


Umiestnite vákuovú pumpu vonku
Umiestnite vákuovú pumpu 3 m nad podlahu
Používajte vývevu na dobre vetranom priestranstve a po zapnutí vývevy predlžovací kábel vložte do zásuvky najmenej 3 m od vývevy a vákuovaného zariadenia
Upevnite dlhú hadicu na výstupe z pumpy na vytlačenie HC zo systému

12

Easy

Riziko chladiva R1234ze zahŕňa:


Vysokú toxicitu
Vysokú korozivitu
Vysokú horľavosť
Miernu horľavosť

13

Easy

Aké je prevládajúce využitie chladiva R600a?


Systémy centrálnych zdrojov maloobchodov
Klimatizačné systémy v autách
Domáce chladničky a mrazničky
Glykolové chillery pre chladenie

14

Easy

Ktorá bezpečnostná trieda sa vzťahuje na chladivo R744?


B2L
A2
A1
A3

15

Easy

Ktoré z týchto zariadení nevznieti únik horľavého chladiva?


Vysokotlakový spínač
Zariadenie hodnotené ako EX „n“
Termostat
Motor ventilátora výparníka

16

Easy

Aký je účel referenčného úniku?


Zistenie citlivosti elektronického detektora netesností
Vyhľadanie únikov chladiva
Spôsob detekcie netesností, ktorý využíva fluorescenčné prísady
Farbivo, ktoré sa pridáva do chladiva, aby pomohlo zistiť únik chladiva

17

Easy

Ktoré z nasledujúcich chladív musí byť najprv naplnené do systému ako plyn, pokiaľ sa nedosiahne manometrický tlak aspoň 4,2 bar?


R32
R1234ze
R717
R744

18

Easy

Aká minimálna vzdialenosť by mala byť dodržaná pri práci v oblasti s HC chladivami od zdrojov vznietenia?


1 m
0.1 m
10 m
3 m

19

Easy

Prečo pri niektorých systémoch používajúcich horľavé chladivá pracujú ventilátory kondenzátora nepretržite?


Aby nebol hlavný tlak nikdy príliš vysoký
Kvôli zníženiu spotreby energie
Aby rozptýlili chladivo v prípade úniku
Aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt na kondenzátore

20

Easy

Ktoré chladivo si pre rovnaký chladiaci výkon vyžaduje kompresor s najmenším objemovým výkonom v m³/h


R290
R1234ze
R744
NH3

21

Easy

Čo je to ADR


Reverzibilný ventil
Analýza rizík
Expanzný ventil
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

22

Easy

Podlimitná preprava podľa ADR je do


1000 bodov
500 bodov
100 bodov
300 bodov

23

Easy

Podlimitná preprava chladív podľa ADR vyžaduje


Nákladný list a tiež výdajku na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu
Výdajku na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu
Nákladný list na prepravu zo skladu do skladu a výdajku pre pojazdnú dielňu
Nákladný list na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu

24

Easy

Prenos tepla prúdením vzniká


Elektromagnetickým žiarením s rôznou vlnovou dĺžkou
Sálaním a vedením
Napríklad prúdením vzduchu, kvapaliny
Fyzickým kontaktom dvoch materiálov

25

Easy

Rozdelenie chladív do bezpečnostných skupín v norme EN 378 je podľa


Jedovatosti a horľavosti
Horľavosti
Jedovatosti
Skleníkového efektu

26

Easy

Ktoré bezpečnostné skupiny sa označujú ako mierne horľavé


A1, A2, A3
A3, B3
A2L, B2L
A1, B1

27

Easy

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patria HFC chladivá


A2
A1
A2L
A3

28

Easy

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí oxid uhličitý CO2


B2
A1
A2
B1

29

Easy

Ako sa zníži riziko vzniku zvýšenej koncentrácie horľavých chladív pri servise, vákuovaní, odbere chladiva, ..


vetraním
vhodným náradím
odberom chladiva do zbernej nádoby
vákuovaním

30

Easy

Čo je to riziko


príčina a dôsledok rizikovej udalosti
pravdepodobnosť, že sa nežiadúca udalosť stane
príčina rizikovej udalosti
dôsledok rizikovej udalosti

31

Easy

Aké je najpravdepodobnejšie nebezpečenstvo chladiacich okruhov


elektrický skrat
vysoký tlak
vysoká teplota
únik chladiva

32

Easy

Ako sa minimalizujú riziká pri servise


vhodným náradím
prítomnosťou zákazníka
ochrannými pomôckami
zdravotnou, odbornou spôsobilosťou a ochrannými pomôckami

33

Easy

Aká môže byť maximálna náplň chladiva R744 s medznou koncentráciou 0,1 kg/m³ v zariadení pre nevetraný chladený priestor o objeme 100 m³?


100,1
100
0,1
10

34

Easy

Pevný CO2 sa formuje ak …


Tlak kvapalného chladiva je znížený pod 4.2 bar g
Kvapalina je stláčaná
Tlak pár je znížený na atmosférický tlak
Tlak plynného chladiva je zvýšený na 78 bar g

35

Easy

CO2 je používaný ako chladivo pretože …


Je energeticky efektívnejšie ako iné chladivá
Má veľmi nízke GWP
Uniká menej ako iné chladivá
Má dvojnásobný chladiaci výkon v porovnaní s inými chladivami

36

Easy

Čo je prejavom inhalácie, vdýchnutia R744


Zrýchlené dýchanie
Vracanie
Zvýšenie výkonnosti
Škrtenie

37

Easy

Čo sa môže stať pri vypúšťaní R744 zo systému


Kritický teplotný šok môže spôsobiť prasknutie potrubia
Pevný R744 sa môže formovať vo vypúšťacej hadici a zablokovať ju
Chladivo môže tvoriť superkritickú tekutinu
Poistný ventil môže uvoľniť tlak

38

Easy

Čo platí vo vzťahu ku potencionálnemu úniku chladiva R744?


CO2 molekula je väčšia ako R134a preto pravdepodobnosť úniku je nižšia pri rovnakých tlakoch
CO2 má vyššiu hustotu ako HFC chladivá a preto uniká menej
CO2 má vyššiu afinitu s olejom a preto únik je menej pravdepodobný
CO2 má menšiu molekulu ako HFC chladivá a uniká preto ľahšie

39

Easy

Do akej vzdialenosti od miesta práce s horľavými chladivami  nesmú byť zdroje zapálenia, iskrenia?


10 m
15 m
3 m
5 m

40

Easy

Podľa EU ADR nariadenia na prepravu, aké  bezpečnostné vybavenie auta je nutné pri preprave horľavých chladív?


Nehorľavá prikrývka
Hrubé rukavice
Tónované bezpečnostné okuliare
Hasiaci prístroj

41

Easy

Aké ohrozenia sú z používania A2L chladív?


Nižšia toxicita, vyššia horľavosť
Nižšia toxicita, nižšia horľavosť
Vyššia toxicita, vyššia horľavosť
Vyššia toxicita, nižšia horľavosť

42

Easy

Aké ohrozenia sú spojené s horením HFO alebo HFC chladív?


Tvorba fluorovodíka
Tvorba fosgénu
Tvorby kyseliny citrónovej
Tvorby NO2

43

Easy

Do akej vzdialenosti by mala byť pracovná plocha na servis s HC chladivami bez zdrojov zapálenia?


3 m
1 m
5 m
2 m

44

Easy

Ako bezpečne použijete vákuové čerpadlo na vákuovanie systému s horľavými chladivami?


Vákuové čerpadlo sa umiestni do výšky najmenej 3 m nad podlahou
Použije sa vákuové čerpadlo v dobre vetranom priestore a zapne sa najmenej 3 m od miesta vákuovania
Pripojí sa dlhá hadica na výstup z vývevy a vyvedie sa preč z okolia HC systému
Nie je potrebné vákupvať systémy s horľavými chladivami

45

Easy

Aké bezpečnostné zariadenie musí byť vo vozidle pri preprave horľavých chladív?


Požiarnu prikrývku
Hasiaci prístroj
Tónované bezpečnostné okuliare
Hrubé rukavice

46

Easy

Aký je najdôležitejší rozdiel medzi odberovým zariadením na horľavé chladivá voči štandardnému typu?


Má inú farbu
Pripojenia sú rôznych veľkostí
Odberové zariadenie na horľavé chladivá, nemá zdroje iskrenia
Nastavenie obmedzovania nízkeho tlaku je iné

47

Easy

Ktorá z nasledovných vecí je zdrojom zapálenia?


Stýkač
Termostat typu “n”
Ventilátor v prevedení Ex
Odmrazovacie zariadenie

48

Easy

Koľko atómov vodíka obsahuje oxid uhličitý


jeden
žiadny
tri
dva

49

Easy

Prečo je oxid uhličitý používaný ako chladivo?


Má nízky potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy
Má nízku toxicitu a nie je horľavý
Chladiaci výkon má tri krát vyšší ako chladivo R134a
Má vysokú energetickú efektívnosť

50

Easy

Kritická teplota a tlak pre R744 je …


101°C, 73,8 bar g
31°C, 72,8 bar g
131°C, 73,8 bar g
81°C, 72,8 bar g