Podávanie žiadostí

Podávanie žiadostí podľa smernice európskeho parlamentu a rady 2009/28/ES a 2018/1999/EÚ o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie o udelenie osvedčení článok 14 (3) o odborných znalostiach podľa metodiky EU.CERT.HP koordinovanej EHPA a certifikátu odbornej spôsobilosti na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa metodiky SZCHKT a EHPA

Podávanie žiadostí podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 8 o udelenie osvedčení § 6 (14) o odborných znalostiach a certifikátu § 6 (4,5) odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluorovanými skleníkovými plynmi