Storno podmienky

23.12.2023, SZ CHKT

Storno podmienky sa použijú v prípadoch, kedy účastník z vlastnej vôle zruší svoju účasť na objednanej vzdelávacej aktivite / skúške / podujatí organizovanom SZ CHKT a CO CHKT (ďalej len podujatie), prípadne sa na podujatie nedostaví. Storno podmienky môžu byť posudzované individuálne, najmä ak sa účastník nedostaví na podujatie z objektívnych príčin (náhla choroba, nehoda, atď.).

Podujatie je možno bezplatne stornovať 3 pracovné dni pred jeho samotným dátumom konania.

Stornovanie prihlášky, objednávky, a teda aj vrátenie platby za objednávku akceptujeme najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom podujatia. Pri stornovaní objednávky/prihlášky vo vyššie uvedenom termíne objednávateľ/účastník neplatí žiadny storno poplatok. Ak už bola úhrada zrealizovaná, bude vrátená v plnej výške alebo sa môže objednávateľ/účastník dohodnúť na náhradnom termíne vzdelávacej aktivity, ak je termín k dispozícii.
V prípade stornovania v čase do 24 hodín pred dátumom konania školenia (3 dni až 24 hodín pred podujatím) bude účtovaný storno poplatok vo výške 50% z ceny podujatia.
V prípade stornovania menej ako 24 hodín pred podujatím a pri neúčasti na podujatí účtujeme storno poplatok vo výške 100 % ceny objednaného podujatia.

SZ CHKT a CO CHKT ako organizátor podujatia môže z organizačných dôvodov zmeniť termín konania, príp. lektora. O zmene bude informovať registrovaných účastníkov včas vždy emailom.

Presun alebo zmena termínu vzdelávacej aktivity / skúšky

Presun vzdelávacej aktivity z objednaného termínu na iný termín akceptujeme najneskôr 3 pracovné dni pred jej začiatkom. O presun termínu musí objednávateľ / účastník požiadať výlučne písomnou formou – emailom na adresu cochkt@cochkt.sk. Telefonické nahlásenie zmeny má iba informatívny charakter a bez písomnej žiadosti zaslanej emailom nebude brané do úvahy.

V lehote najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom vzdelávacej aktivity je zmena termínu bezplatná.

Kategórie dokumentu