SZ CHKT

Správa za rok 2016

17.9.2017, SZ CHKT

Štruktúry SZ CHKT

28.7.2016, SZ CHKT

Výkonný výbor IIR 15.6.2012 Paríž

18.7.2012, Peter Tomlein

          Slovenská republika je členom medzivládnej organizácie IIR (Medzinárodný inštitút pre chladenie so sídlom v Paríži), ktorá už vyše 100 rokov sa snaží viesť odbor chladenia dopredu. Vďaka tejto organizácii sa vedci na celom svete pravidelne stretávajú, pripravujú podmienky na publikačnú činnosť, spracovávanie vedeckých poznatkov a podobne. Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR má asi 10 členov. Z toho 5 sú vo funkciách IIR. Tento výbor...

Zhodnotenie aktivity členstva SR v IIR za rok 2011

18.7.2012, Václav Havelský

Ukazovatele pre zhodnotenie efektivity členstva SR v medzinárodných medzivládnych a mimovládnych organizáciách výskumu a vývoja, európskych programoch a iniciatívach za rok 2011

Názov medzinárodnej medzivládnej/mimovládnej organizácie výskumu a vývoja/európskeho program/európskej iniciatívy (ďalej len „centrum MVTS“):

Vyhodnotenie účasti SR v centrách MVTS podľa nasledujúcich kategórií a ukazovateľov:

Kategória 1: Posunutie  hraníc poznania

Kvantifikácia ukazovateľov výskumu a vývoja za rok 2010

18.7.2012, Václav Havelský
Príloha 1  
   
Kategória Počet
I.  
1. Publikácie a citácie v karentovaných časopisoch  
počet publikácií 45 (13)
počet citácií podľa SCI 355 (35)
2. Ostatné  
počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých...

Výročná správa SV IIR za r.2010

18.7.2012, Václav Havelský

Slovenská republika vstúpila  do Medzinárodného ústavu chladenia v Paríži ( IIR) v r. 1993, dňa 17.5.1993 bola  zvolaná ustanovujúca schôdza Slovenského výboru IIR (SV IIR) na ktorej bol zvolený predseda a ustanovení členovia SV IIR a vláda potvrdila tieto návrhy svojim rozhodnutím 1510/93-KM. Bývalé Československo bolo členom IIR od jeho vzniku v r.1920.

Činnosť SV IIR je významná najmä z  hľadiska  získavania a rozširovania z celosvetového hľadiska najnovších odborných a...

2012: Zoznam členov Slovenského výboru pre spoluprácu s Medzinárodným ústavom chladenia v Paríži (SV IIR)

18.7.2012, Peter Tomlein

Meno a adresa 

Spojenie  tel/fax/e-mail:

Funkcia

Doc. RNDr. Alexander Fehér,CSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Park Angelinum 9, 041 54 Košice

+421 556 22 7665
+421 556 222 124
alexander.feher@upjs.sk

člen A1

Ing. Jozef Löffler
Výskumný ústav vzduchotechniky
Javorová 34, 921 01...

Elektronické faktúry SZ CHKT a CO CHKT

20.7.2010, SZ CHKT

Elektronické faktúry vydané Slovenským zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku a Certifikačným orgánom pre chladiacu a klimatizačnú techniku vo formáte PDF sú podpísané elektronickým podpisom certifikačnej autority CA Disig.

Pre úspešné overenie elektronicky podpísaného PDF je potrebné mať nainštalovaný certifikát CA Disig v prehliadači Microsoft Internet Explorer (od decembra 2008 je nainštalovaný predvolene). Ak tento certifikát nemáte...

Pôsobíme mimo SR

18.8.2009, SZ CHKT
  • AREA
  • IIR
  • UNEP
  • EHPA

Pôsobíme v SR

18.8.2009, SZ CHKT

Sme členmi:

  • SOPK
  • SPPK
  • ZSVTS
  • Poverená organizácia MŽP SR

2009: Zoznam členov Slovenského výboru pre spoluprácu s Medzinárodným ústavom chladenia v Paríži (SV IIR)

3.6.2009, SZ CHKT
Meno a adresa Spojenie tel/fax/e-mail: Funkcia
1. Ing. Ľudomil Pastor, CSc.
Strojnícka fakulta STU
Námestie slobody 17,
812 31 Bratislava
02 57296528, 02 52961725
pastor@sjf.stuba.sk
priv.: 02 45943208
0903750467
predseda SV, B1,Výk. výbor IIR, delegát SR
2. Ing. František Jäger, CSc.
Elektrotechn. ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 842 39 Bratislava

Žiadosť o zmiernenie dopadov v riešení novely zákona o odpadoch

1.4.2009, Peter Tomlein

sme adresovali predsedovi vlády

Vážený pán predseda vlády,

obraciame sa na Vás vo veci novely zákona o odpadoch pripravenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá je predmetom rokovania vlády.

Predkladaná novela uvaľuje na výrobcov a dovozcov dodatočné povinnosti nad rámec požiadaviek európskych smerníc. Tým zaťažuje dodatočnými nákladmi výrobcov a dovozcov chladiacich zariadení v niektorých prípadoch i o viac ako 10 %.

Zvýšenie...

Rokovalo predstavenstvo Zväzu

1.4.2009, Peter Tomlein

Tento krát v nových priestoroch určených aj na školenia spoločnosti Daikin CE v Bratislave 6.3. 2009. Predstavenstvo sa zaoberalo štandardnými úlohami súvisiacimi s funkciou Zväzu doma i v zahraničí. Preberalo viaceré stanoviská vo vzťahu k obnoveniu a podpore učebného odboru chladiarenského mechanika, ktorý sa v súčasnosti skrýva pod úžitkovou technikou, ďalej stanoviská k tlakovým skúškam, preukazovaniu zhody chladiacich okruhov podľa Zákona č....

Zväz na Climatherme

1.4.2008, Peter Tomlein

Incheba hala B2 stánok 709 1-5. apríla 2008

Poradenstvo pre aplikácie tepelných čerpadiel a inšpekcií chladiacich okruhov

Zväz ako jeden z odborných garantov výstavy mal na Climatherme vlastný stánok. Spoločne s ním vystavovali aj firmy Fiving, ABC Food Machinery a Artemis so zameraním na poradenstvo v oblasti tepelných čerpadiel. Náš stánok propagoval merania na chladiacom okruhu a certifikáciu inštalatérov TČ v rámci EUCERT.HP.

Stánok Zväzu na IKK 2006

1.10.2006, Peter Tomlein

Na pozvanie VDKF sme sa zúčastnili výstavy IKK v Nürnbergu podobne ako v predchádzajúcich rokoch vlastným stánkom. Stánok zameraný na inšpekcie a diagnostiku sme úspešne zorganizovali. Autobus nám veci previezol a ešte ráno pred otvorením výstavy sme stánok inštalovali vrátane nášho funkčného modelu chladiaceho okruhu a meraní v reálnom čase s premietaním na stenu stánku. Vďaka najmä pomoci Fridricha Silla, Tibora Kovalčíka, Stanislava Tančáka,...

Zväz na Climatherme

1.4.2006, Peter Tomlein

Hala B2 stánok 106

Poradenstvo pre aplikácie tepelných čerpadiel

Zväz mal na Climatherme vlastný stánok ako jeden z odborných garantov výstavy. Náš stánok v spolupráci s piatimi firmami bol zameraný na poradenstvo v oblasti aplikácií tepelných čerpadiel.

Zväz na Klimatherme v Košiciach

1.2.2005, Peter Tomlein

Počas výstavy Klimatherm v Košiciach manažérka výstavy Ing. Gabriela Orozsova (pozri obrázok) zabezpečila pre Zväz stánok, ktorý sme obsadili našou publikačnou aktivitou. Ponúknuté materiály boli všetky rýchlo rozobrané. Náš stánok navštívili okrem našich členov a laickej verejnosti aj Prof. Petráš predseda ZSVTS, SSTP a dekan SvF STU, Ing. Pavol Holkovič riaditeľ Technoklimy a hodnotiaca porota.