Chladenie

Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

18/3/2020, PT, SZCHKT

Recyklácia chladiva v procese

phase down F plynov

Phase down F plynov vyvolá nedostatok chladív na trhu, ktorý je čiastočne možné kompenzovať recykláciou a regeneráciou po predchádzajúcom zhodnotení chladív. Zhodnotenie znamená znovuzískanie chladív ich odobratím z chladiaceho okruhu či už v kvapalnej alebo parnej fáze. Je potrebné rozlišovať medzi kvalitou chladiva po odbere, po recyklácii a po regenerácii chladiva. Požiadavky na kvalitu nového chladiva sú uvedené v norme...

Oceníme zhodnotenie chladiva

18/3/2020, PT, SZCHKT

Oceníme zhodnotenie chladiva

Zhodnotene chladiva – jeho odber a uskladnenie

s následnou buď recykláciou alebo predajom – je základom pre zníženie únikov chladiva pri väčších opravách, alebo pri vyraďovaní zariadení z prevádzky. Totiž pri normálnej prevádzke úniky sú pod 1 % a tak asi 9-15 % únikov je možné vztiahnuť na poruchy, havarijné stavy a pri vyraďovaní zariadení z prevádzky. Je dôležité, aby chladivo bolo vždy pred opravou, vyradením z prevádzky zo zariadenia...

Lisované spoje Conex

18/3/2020, PT, SZCHKT

Lisované spoje Conex

Mali byť prezentované na valnom zhromaždení 26.3.2020 v ExpoClube

            Nahradí technológia nerozoberateľných lisovaných  spojov taktiež nerozoberateľné spájkované spoje? Keďže ide o pomerne komfortnú prácu už dlhými rokmi overenú prácu s lisovanými spojmi najmä na vykurovacích medených okruhoch, odpoveď dá zrejme ekonomika montáže.

Už tu boli pomerne drahé lisované spoje Vulkan Lokring, ktoré vzhľadom na svoju cenu neboli konkurencie...

Pevne inštalované detektory

18/3/2020, PT, SZCHKT

Pevne inštalované detektory

Téma na valnom zhromaždení

 

Túto tému sme diskutovali na konferencii v hoteli Grand Praha v roku 2016. Inšpektorka zo SIŽP zo Žiliny pani Galovičová (Správy 8/2016) uviedla tiež problém s nadlimitnými únikmi. Často sú uvedené opakované tie isté poruchy na chladiacich okruhoch ako havárie pri únikoch až 20-60 % za rok. Popis porúch je často nedôveryhodný a opakujúci sa periodicky. Inšpekcia v takýchto prípadoch už nielen upozorňuje, ale...

Teplo z výroby ľadu využívajú na vykurovanie a vzduchotechniku

12/2/2020, PT, SZ CHKT

Teplo z výroby ľadu využívajú na vykurovanie a vzduchotechniku

Športové centrum Montreal

Nahradili stroje s 900 kg R22 za systém s 500 kg CO2 s výkonom 362 kW, 110/20 bar

Pred 10 rokmi fungoval celý športový areál na R22 teraz na CO2 a to na mrazenie, chladenie, vykurovanie i klimatizáciu. V celkových prevádzkových nákladoch dosiahli úsporu 30 % vďaka aj využívaniu kondenzačného tepla na vykurovanie, ohrev teplej vody a tiež ohrev bazénovej vody. Aby systém zvládol...

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom

12/2/2020, PT, SZ CHKT

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom

Podľa Asercom sprievodca

             Význam smerníc ATEX sa dostáva do pozornosti z dôvodu uplatňovania horľavých chladív v chladiacich okruhoch.

Sú dve ATEX smernice:

 1. ATEX “Pracovisko” Smernica 1999/92/EC o bezpečnosti zamestnancov pri práci v atmosfére s rizikom výbuchu.
 2. ATEX “Zariadenia” Smernica 2014/34/EU o bezpečnosti zariadení používaných vo výbušnej atmosfére.

 

 • ATEX “Pracovisko” Smernica...

SPRÁVA O ILEGÁLNOM OBCHODE

12/2/2020, preložil PT

SPRÁVA O ILEGÁLNOM OBCHODE

Preložil Peter Tomlein

Správa ilegálnom obchode s chladivami za rok 2018 bola spracovaná EIA (Environmental Investigation Agency) z UK a publikovaná v marci 2019 k dispozícii na Zväze. Vychádza z údajov colných úradov a z vlastného prieskumu.

 

Kolektív expertov

Výrobcov chladív Chemours, Honeywell, ďalej z asociácie dodávateľov kompresorov, .. ASERCOM, distribútorov chladív Westfalen a Frigoteam uviedol, že v roku 2018 ilegálny dovoz...

Jubilant Vladimír Kubík (70)

12/2/2020, PT, SZ CHKT

Jubilant Vladimír Kubík (70)

Chladiar telom i dušou. V roku 1990 založil a 30 rokov vedie firmu Vladimír Kubík Echos a neskôr aj ECHOS s.r.o. Banská Bystrica. Nechýba na podujatiach Zväzu.  Je vždy tam, kde ho potrebujú a o jeho zručnosti, skúsenosti a vedomosti sa dá vždy oprieť.

 

Spoločnosť ECHOS

Vykonáva vo vlastných priestoroch opravy prepravného chladenia, generálne opravy kompresorov a výmeny kompresorov aj v kaskádnych okruhoch pre kryogénne chladenie do...

Valné zhromaždenie AREA Brusel

11/10/2019, PT, SZ CHKT

Valné zhromaždenie AREA

Brusel 11.10.2019

            Valné zhromaždenie AREA po obvyklých formalitách diskutovalo ekonomickú situáciu a zameranie na najbližšie roky v štyroch pracovných skupinách:

 1. Chladivá
  1. F plyny, chladivá s nízkym GWP, REAL Alternatives, RDL, U-TKitAR, Euroskills, ...
 2. Ľudské zdroje
  1. NACE, EN13313_EN ISO 22712:2018, REAL Alternatives 4Life,
 3. Právne a technické normy
  1. PED, ATEX, EN 378,...

CHRÁŇTE SVOJE PODNIKANIE: KUPUJTE OVERENÉ CHLADIVÁ!

27/9/2019, Podľa AREA, ASERCOM, EFCTC, EPEE, preložil Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.

CHRÁŇTE SVOJE PODNIKANIE: KUPUJTE OVERENÉ CHLADIVÁ!

Podľa AREA, ASERCOM, EFCTC, EPEE, preložil Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.

V súvislosti s nariadeniami o F plynoch a s postupným vylučovaní HFC chladív z používania, ponuka na HFC chladiva sa skomplikovala, je nižšia, drahšia, zvlášť tých s vyšším GWP.

 

Chladivá sa stali cenným tovarom. Sú významné pre bezpečný a spoľahlivý chod Vášho podnikania – práve tak ako lieky môžu byť významné pre Vaše zdravie....

Prvý výstup z chladiva R404A sa rýchlo blíži

27/9/2019, PT, SZ CHKT

Prvý výstup z chladiva R404A sa rýchlo blíži

Rok 2020 a potom 2022

 

Zákazy uvedenia výrobkov na trh podľa článku 11 ods. 1Nar. 517/2014/EU, príloha III

 

Výrobky a zariadenia

V prípade potreby sa GWP zmesí obsahujúcich fluórované skleníkové plyny vypočíta v súlade s prílohou IV v zmysle článku 2 bodu 6

Dátum zákazu

Ceny chladív podľa Öko-Recherche Posledný prieskum za I.Q. 2019 – zverejnený júl 2019

19/9/2019, PT, SZ CHKT

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

Posledný prieskum za I.Q. 2019 – zverejnený júl 2019

Posledný prieskum cien HFC chladív vykonal Öko-Recherche (poverená organizácia Európskou komisiou) za prvý kvartál 2019 u 26 predajcov chladíva 34 servisných organizácií v krajinách I, G, F, S. Ceny sú porovnávané voči cenám v roku 2014 (=100%)

Na obrázku je vidieť vývoj cien HFC chladív u predajcov. Vidieť vývoj cien HFC chladív R404A, R410A, R407C a R134a. Ich ceny sú vyrovnanejšie...

Ponuka školení s možnosťou REAL Alternatives 4Life

19/9/2019, PT, SZ CHKT

Ponuka školení

Podľa Nar. 303/2008/ES, 2015/2067/EÚ s možnosťou REAL Alternatives 4Life

Od roku 2009 zabezpečujeme školenia a skúšky podľa Nar. 303/2009/ES, ktoré sme v roku 2017 rozšírili o časť 11 podľa Nar. 2015/2067/EÚ. V tomto roku sme pristúpili k rozšíreniu ponuky podľa európskeho projektu REAL Alternatives 4 Life, do ktorého sme zapojení od roku 2018.

V tomto systéme uchádzač môže skončiť s nasledovnými osvedčeniami podľa:

·        Nar. 303/2008/EÚ...

GlobalFACT

27/8/2019, PT, SZ CHKT

GlobalFACT

www.globalfact.org

ICR kongres Montreal 27.8.2019

Globalfact je nezisková asociácia, ktorej členmi sú väčšinou výrobcovia pokrokových chladiacich technológií s alternatívnymi syntetickými chladivami HFO s nízkym GWP respektíve so zmesami HFC/HFO, teda so syntetickými chladivami, bez tzv. prírodných chladív.  Inými slovami podporujú klasických výrobcov chladív a zdôrazňujú nízke GWP, vysoké účinnosti, rôznorodosť chladiacich výkonov a ich použitia. Sú opozíciou...

Ukážka tvorby suchého ľadu 13.6. 2019 v spoločnosti EHOS v Banskej Bystrici

13/6/2019, PT, SZ CHKT

Ukážka tvorby suchého ľadu

13.6. 2019 v spoločnosti EHOS v Banskej Bystrici

V rámci prípravy na praktickú časť školení sme v spolupráci s Vladom Kubíkom vyrobili zariadenie na ukážku tvorby suchého ľadu z kvapalného chladiva oxidu uhličitého R744 (CO2) v medenej rúre z K65 s dvomi priezorníkmi s poistným ventilom s dvomi uzatvárateľnými ventilmi a dvomi plniacimi ventilmi. K tvorbe suchého ľadu bola potrebná fľaša k plneniu kvapalinou, redukčný ventil, manometrický...

Rozvrh hodín: R744 24.-26.6.2019, Šamorín

11/6/2019, PT, SZ CHKT

Rozvrh hodín: R744

24.-26.6.2019, Šamorín

Rozvrh hodín na dva dni školenia R744 pre účastníkov už skúsených v práci s c HFCs chladivami s dobrými znalosťami o funkcii chladiaceho systému.

Tabuľka nižšie zobrazuje rozvrh s približným časovaním.   Školenie má zahŕňať praktické znalosti práce s chladivom R744 a na zariadení  s chladivom R744 ktoré je k dispozícii.

Ďalšie informácie sú dostupné v nasledujúcich dokumentoch:

 • Požiadavky na školiteľov:...

PRAKTICKÉ HODNOTENIE: R744 Podľa projektu Real Alternatives Life

11/6/2019, PT, SZ CHKT

PRAKTICKÉ HODNOTENIE: R744

Podľa projektu Real Alternatives Life

Preložil Peter Tomlein

 

Toto posudzovanie sa môže vykonať na R744 systéme.  

 

 • Hodnotenie by sa malo vykonať na princípe jeden na jedného (hodnotiteľ na kandidáta).
 • Hodnotenie by sa malo zaznamenať na záznamových listoch uvedených v prílohe 1.   Všimnite si, že činnosti, ktoré sa musia vykonávať správne, sú označené ako nevyhnutné.  Ak sa základná činnosť nevykonáva správne,...

EN 378, EN 13313, CLP, ADR, PED

11/6/2019, PT, SZ CHKT

EN 378, EN 13313, CLP, ADR, PED

EN TC 182 vytvorila pracovnú skupinu WG12, ktorá by mala spracovať sprievodcu na používanie horľavých chladív. Nepôjde o normu, ale o návod, špecifikáciu. Problém je v rozlišovaní A2L chladív ako mierne horľavých, keďže KBÚ ich označujú ako extrémne horľavé. AREA pripravuje sprievodcu pre normu EN 378. Príprava dokumentu však mešká.

Nariadenie EÚ č. 2015/2067 definujúce minimálne znalosti a zručnosti pre voľný pohyb zamestnancov v sa...

Stanovisko Zväzu k retrofitom

11/6/2019, PT, SZ CHKT

Stanovisko Zväzu k retrofitom

V smere vývoja k novým chladivám, retrofitom je jasné. Podľa skúseností s prechodom z chladív R12 a R22 odporúčame udržať zariadenie s pôvodnym chladivom v prevádzke do času výmeny celého zariadenia. K retrofitom pristupovať len v odôvodnených prípadoch, zodpovedajúco technickému stavu, energetickej efektívnosti, perspektívnej prevádzky daného zariadenia.  Pozor treba dať na chladivá A1/A2L v prípade najhoršej frakcionácie.   ...

Svetový deň chladenia

11/6/2019, PT, SZ CHKT

Svetový deň chladenia

IIR chce svetový deň chladenia prijať na kongrese IIR 24-30.8.2019 v Montreale

 

Snaha je zvýrazniť nielen prínosy, historické úspechy, ale aj vízie na prekonanie výziev, ktorým chladenia v súčasnosti čelí.

26.6.2018 je výročie narodenia Lorda Kelvina a zároveň 110. výročie založenia IIR – Medzinárodného inštitútu chladenia so sídlom v Paríži v roku 1908.

 

Prečo práve 26. jún?

Je to deň narodenia lorda Kelvina

 

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

24/5/2019, PT, SZ CHKT

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

Posledný prieskum za IV.Q. 2018 – zverejnený apríl 2019

Posledný prieskum cien HFC chladív vykonal Öko-Recherche (poverená organizácia Európskou komisiou) za štvrtý kvartál 2018 u 25 predajcov chladív. Ceny sú porovnávané voči cenám v roku 2014 (=100%)

Na obrázku je vidieť vývoj cien HFC chladív u predajcov. Vidieť vývoj cien náhrad za R404A, ako napríklad R449A, R448A a náhrad za R134a chladivo R513A, R1234yf a za R410A chladivo R32. Do...

Školenie učiteľov v rámci projektu Real Alternatives Life

22/5/2019, PT, SZ CHKT

Školenie učiteľov v rámci projektu Real Alternatives Life

22.-23.5.2019 v SŠP v Brne

Školenie zamerané na horľavé chladivá viedol Mgr. Štepán Stojanov a zúčastnili sa ho ako českí tak i slovenskí učitelia s pozorovateľom za poľský Prozon Ing. Tomaszom Lokietkom, PhD.  Celkom prišli 8 účastníci za Slovensko a 16 za Česko. Školenie malo ukázať, vydiskutovať, ako by sa takéto školenia mali vykonávať.

 

Traja hlavní organizátori zľava Ing. Marián Formánek,...

Hlasovanie o stropnej náplni R290 nakoniec úspešné

1/5/2019, PT, SZ CHKT

Hlasovanie o stropnej náplni R290 nakoniec úspešné

Zmenená stropná náplň m1 zo 150 g na 502 g

Hlasovanie sa uskutočnilo v máji 2019 v medzinárodnej normalizačnej komisii pre normu IEC 60335-2-89. Prijaté znenie umožňuje zvýšenie náplne horľavých chladív v hermeticky uzavretých, obchodných chladničkách a mrazničkách z hranice 150 g na 502 g. Po prvom hlasovaní zmena nebola prijatá (proti hlasovalo viac ako 25 % štátov), čo spôsobilo rozruch medzi výrobcami, ktorí sa na...

Výzva na predkladanie prednášok na 15. medzinárodnej konferencii

11/4/2019, PT, SZ CHKT

Viac informácií nájdete v časopise Správy 3/2019

IKKE Rheinhausen Ost workshop

11/4/2019, PT, SZ CHKT

IKKE Rheinhausen Ost workshop

29.11.2019 v rámci projektu Real Alternatives Life

Zasadnutie bolo organizované v bývalom areáli spoločnosti Krupp, ktorá vyrábala elektrické výrobky do domácností, predtým i zbrane a zbankrotovala pred rokom 2000. Od roku 2004 začala prestavba na informačné centrum pre chladiacu, klimatizačnú techniku IKKE GmbH v Rheinhausene. Prestavba bola kompletná. Veľkorysé priestory sa začali postupne zapĺňať. V súčasnosti má škola 6 pracovísk, na...

UDRŽTE VAŠE PODNIKANIE PRIPRAVTE SA NA HORĽAVÉ CHLADIVÁ!

11/4/2019, PT, SZ CHKT

UDRŽTE VAŠE PODNIKANIE 

PRIPRAVTE SA NA HORĽAVÉ CHLADIVÁ!

Preložil: Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.

 

PREČO BY STE MALI ČÍTAŤ TIETO INFORMÁCIE?

 

Stručne povedané: Pretože mnohé z chladív s nízkym GWP sú horľavé a pretože používanie horľavých chladív priamo ovplyvní Vašu každodennú prácu

 

 • Po prvé, zapamätajte si, že všetci inštalatéri, ktorí vykonávajú práce na stacionárnych chladiacich, klimatizačných zariadeniach a tepelných čerpadlách...

15. servisná konferencia

27/3/2019, PT, SZ CHKT

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 02/2019

Chladivo R32 v hybridnej technológii

27/3/2019, PT, SZ CHKT

Chladivo R32 v hybridnej technológii

Hybridný systém znamená kombináciu chladiaceho okruhu v časti od vonkajšej jednotky po výmenníky tepla s následným rozdelením prietoku teplej alebo studenej vody do budovy. To znamená, že v budove už nie sú rozvody so syntetickým chladivom, ale s vodou. Tým sa pozornosť na bezpečnosť s chladivom R32 sústreďuje len na vonkajšiu jednotku s potrubiami s chladivom po výmenníky (výparníky a kondenzátory) v centrálnej vnútornej jednotke, od ktorej...

Plnenie a vypúšťanie CO2

27/3/2019, PT, SZ CHKT

Plnenie a vypúšťanie CO2

CO2 má trojný pri -55,6°C/4,2 barg a kritický bod nižšie 31°C/72,8 barg

Plnenie CO2 sa líši od plnenia HFC chladív vďaka vzťahu tlaku a teploty. Trojný bod  je pri tlaku 4,2 barg a to znamená, že pri plnení kvapalinou pod tento tlak by vznikal suchý ľad.

Vypúšťanie chladivá, keďže najmä z malých okruhov zhodnocovanie chladiva nie je potrebné robiť, musí sa zaistiť do voľného priestranstva, tak, aby nikto nebol ohrozený.

 

Chladiaci okruh s CO2

27/3/2019, PT, SZ CHKT

Chladiaci okruh s CO2

Možnosti výučby s prírodnými chladivami sa zlepšili

 

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD, SZ CHKT Šamorín

 

Zväz má k dispozícii chladiace okruhy s horľavými chladivami a pribudol už aj chladiaci okruh s chladivom CO2, ktorý môže pracovať pod i nadkriticky.Chladiaci okruh sa skladá z chladiča plynu, medzichladiča, tepelného výmenníka typu rúrka v rúrke v sacom potrubí, kapilárnej rúrky, a rotačného 2-°kompresora s valivým piestom na CO2.

Projekt Real Alternatives Life

27/3/2019, PT, SZ CHKT

Projekt Real Alternatives Life

            Projekt dospel do fáze vzorových školení na pracoviskách zakladadajúcich krajín projektu Real Alternatives. Naši školitelia sa mali možnosť zúčastniť a dozvedieť sa, ako si školenia a skúšky predstavujú vybrané krajiny. Prístupy boli rôzne. Zhoda bola nakoniec v tom, že školenie na horľavé chladá s skúškou by malo trvať dva a na CO2 tri dni.

Porada riešiteľov projektu Real Alternatives Life 11.10.2018 v Schafler Academy...

Dovoz vopred plnených zariadení

27/3/2019, PT, SZ CHKT

Dovoz vopred plnených zariadení

Táto informácia sa zameriava predovšetkým na povinnosti podľa systému kvót fluórovaných uhľovodíkov, ktoré súvisia s dovozom chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel vopred plnených fluórovanými uhľovodíkmi (článok 14 nariadenia 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch).

 

Podľa požiadaviek (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynov pre spoločnosti, ktoré dovážajú zariadenia obsahujúce plyny uvedené v...

Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

27/3/2019, PT, SZ CHKT

Recyklácia chladiva v procese

phase down F plynov

 

Phase down F plynov vyvolá nedostatok chladív na trhu, ktorý je čiastočne možné kompenzovať recykláciou a regeneráciou po predchádzajúcom zhodnotení chladív. Zhodnotenie znamená znovuzískanie chladív ich odobratím z chladiaceho okruhu či už v kvapalnej alebo parnej fáze. Je potrebné rozlišovať medzi kvalitou chladiva po odbere, po recyklácii a po regenerácii chladiva. Požiadavky na kvalitu nového chladiva sú uvedené...

Oceníme zhodnotenie chladiva

27/3/2019, PT, SZ CHKT

Oceníme

zhodnotenie chladiva

            Zhodnotene chladiva – jeho odber a uskladnenie s následnou buď recykláciou alebo predajom – je základom pre zníženie únikov chladiva pri väčších opravách, alebo pri vyraďovaní zariadení z prevádzky. Totiž pri normálnej prevádzke úniky sú pod 1 % a tak asi 9-15 % únikov je možné vztiahnuť na poruchy, havarijné stavy a pri vyraďovaní zariadení z prevádzky. Je dôležité, aby chladivo bolo vždy pred opravou, vyradením z prevádzky zo...

Recyklácia a regenerácia

23/1/2019, PT, SZ CHKT

Recyklácia a regenerácia

            Recyklácia je postup čistenia chladív, ktorý bol používaný už na CFC a HCFC chladivá. Napriek tomu postupy recyklácie sú dané viac menej výrobcami recyklačných zariadení. Chýba všeobecný postup a prekrytie právnou normou. Dá sa očakávať, že záujem o recykláciu vzrastie a výrobcovia chladív ponúknu aj ich regeneráciu, kde výstupná kvalita regenerovaného chladiva je popísaná normou ARI 700. Na obrázku je vidieť predpoklad podľa EPEE, akým...

Ilegálny dovoz chladív

23/1/2019, PT, SZ CHKT

Ilegálny dovoz chladív

Podľa správy EEA: https://www.eea.europa.eu/publications/fluorinated-greenhouse-gases-2017 znižovanie spotreby chladív sa uberá podľa nasledujúceho grafu s veľkou redukciou práve v roku 2018.  Zaujímavý je rok 2014, kedy ešte neplatili kvóty a tvorili sa zásoby. Trend poklesu spotreby sa zatiaľ plní. Otázkou je, do akej miery ho ovplyvňuje ilegálny dovoz chladív?

 

 

Opatrenia proti ilegálnemu dovozu

 

Zvýšené kontroly vykonáva...

Zo zasadnutia projektu Real Alternatives

11/12/2018, PT, SZ CHKT

Zo zasadnutia projektu Real Alternatives

11.12.2018 vo firme Bitzer

Zasadnutie bolo organizované formou návštevy Akadémie vzdelávania fy Bitzer založenou pánom Schauflerom. Spoločnosť Bitzer zastupoval riaditeľ Akadémie pán Volker Stamer, ktorý účastníkov previedol jednotlivými ôsmimi školiacimi pracoviskami zameranými na chladivá, návrh, funkčnosť, efektívnosť kompresorov, frekvenčné invertory, monitoring, vyhľadávanie chýb. Budova kombinuje solárne kolektory, tepelné...

Servisné organizácie a elektroodpad

29/11/2018, PT, SZ CHKT

Servisné organizácie a elektroodpad

Zákon o odpadoch č. 79/2015

         V časopise Správy č. 7/2018 sme sa venovali novej kategorizácii elektrozariadení, ktorá platí od 15. augusta 2018. Do kategórie 1 – zariadenia na tepelnú výmenu spadajú všetky elektrozariadenia, ktoré so občan môže kúpiť  a zapojiť doma do elektriny. Môže sa tak zdať, že sa to týka aj fixne namontovanej bytovej klimatizácie. Tú však musí montovať odborne spôsobilá certifikovaná organizácia. Predaj...

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

29/11/2018, PT, SZ CHKT

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

Posledný prieskum za II.Q. 2018

 

Posledný prieskum cien HFC chladív vykonal Öko-Recherche (organizácia poverená Európskou komisiou) za druhý kvartál 2018. Ceny sa vzťahujú k roku 2014 = 100%. Ceny oznámilo 21 veľkopredajcov chladív. Na obrázku je vidieť vývoj cien HFC chladív. Chýba však vývoj cien náhrad za R404A, ako napríklad R449A, R448A a náhrada za R134a chladivo R513A. Ich ceny stále tiež rastú i keď miernejšie.

OD STN EN 779 PO ISO 16890

29/11/2018, PT, SZ CHKT

OD STN EN 779 PO ISO 16890

ZVYKAJME SI NA REKLASIFIKÁCIU FILTROV - PLATÍ OD 09/2018

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD, SZ CHKT Šamorín

 

Informáciu o zmenách v normách s novou kategorizáciou predniesol 12.4.2018  v priestoroch Zväzu na výstave Rácioenergia Ing. Bálint zo spoločnosti Camfil. Venoval sa veľkosti častíc, ktoré vdychujeme z pohľadu ohrozenia nášho zdravia a filtrom, ktoré ich dokážu zachytiť. Normu EN779:2012 nahradzuje norma ISO16890, ktorá prístup...

EHB a F plyny 3-5.10.2018 v Bukurešti

3/10/2018, PT, SZ CHKT

EHB a F plyny

3-5.10.2018 v Bukurešti

Expertov na energetickú hospodárnosť budov a F plyny spoločnosť Daikin Europe tentokrát pozvala do Bukurešti. Pravidelné stretnutie odborníkov z krajín strednej a východnej Európy sa diskutuje najmä nariadenia EPBD, EED, F Gas, ErP, RES a o súvisiace normy. Ide o rozsiahlu problematiku s rádovo 50 súvisiacimi normami, ktoré sa pravidelne obnovujú, čo zjavne nie vždy je pre ich používanie príjemné.

 

41 účastníkov z 13...

Správa o pozícii spoločnosti Embraco: Ľahké komerčné chladenie - Výhľad chladív - 2018

24/9/2018, Marek Zgliczynski, Embraco

Správa o pozícii spoločnosti Embraco: Ľahké komerčné chladenie

Výhľad chladív - 2018

 

Uhľovodíky (izobután-R600a a propán-R290) predstavujú najlepšie, dlhodobé riešenie pre ľahké komerčné aplikácie v nízkom aj strednom tlaku. Ďalšie budúce očakávané zmeny právnych predpisov odstránia časť existujúcich blokov na ceste súvisiacich s obmedzeniami náplní.

 

Po postupnom vyraďovaní R404A počas prechodného obdobia pred rokom 2022, na základe predbežného...

Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

17/8/2018, PT, SZ CHKT

Phase down F plynov vyvolá nedostatok chladív na trhu, ktorý je čiastočne možné kompenzovať recykláciou a regeneráciou po predchádzajúcom zhodnotení chladív. Zhodnotenie znamená znovuzískanie chladív ich odobratím z chladiaceho okruhu či už v kvapalnej alebo parnej fáze. Je potrebné rozlišovať medzi kvalitou chladiva po odbere, po recyklácii a po regenerácii chladiva. Požiadavky na kvalitu nového chladiva sú uvedené v norme ARI 700.

 

Potrebuje prevádzku zariadení...

CO2 systémy sú teraz konkurencieschopné aj v teplejších regiónoch

17/8/2018, PT, SZ CHKT

CO2 systémy sú teraz konkurencieschopné aj v teplejších regiónoch

Konferencia Gustáva Lorentzena vo Valencii

Čo je nové po 20.6.2018 podľa iir.org

Medzi 175 prezentáciami na 13. IIR - Gustav Lorentzen konferencii o prírodných chladivách v júni 18-20, 2018 vo Valencii, Španielsko bolo najčastejšie skloňované CO2 chladivo. CO2 bolo predmetom 93 prezentácií, pred uhľovodíkmi (44 prezentácií) a vodou (6 prezentácií). 43 z 93 štúdií týkajúcich sa CO2 v oblasti komerčného...

Obmedzenie náplne chladiva pre chladiace systémy

17/8/2018, PT, SZ CHKT

OBMEDZENIE NÁPLNE CHLADIVA PRE CHLADIACE SYSTÉMY

Doc. Ing. Peter Tomlein, CSc.,SZ CHKT, Šamorín, výber z noriem

 

Príďte diskutovať na konferenciu v hoteli Patria

 

24.10.2018 organizujeme okrúhly stôl k rizikám pri používaní horľavých chladív. Príďte sa podeliť o svoje skúsenosti a získajte nové vedomosti.  

 

Limity náplne chladiva sa vypočítajú podľa STN EN 378-1:2016 prílohy C tabuľky C1 a C2 v závislosti od toxicity...

Zákon o odpadoch č. 79/2015

16/8/2018, PT, SZ CHKT

Zákon o odpadoch č. 79/2015

Čo je nové po 15.8.2018

Ako sa nás dotýka nová kategorizácia elektrozariadení?

V podstate došlo k zmene v kategorizácii podľa §32 prílohy 6, ktorá pôvodných 10 kategórii zmenila na 6 kategórií elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon od 15. augusta 2018:

 1. Zariadenia na tepelnú výmenu (sem od 15.8.2018 spadajú domáce chladničky, ...)
 2. Obrazovky, monitory a zariadenia,
 3. Svetelné zdroje
 4. Veľké zariadenia (s...

Používame chladivá R32, HFO, HC. Zvyšujeme tým náhodné požiarne zaťaženie?

16/8/2018, PT, SZ CHKT

Používame chladivá R32, HFO, HC.

Zvyšujeme tým náhodné požiarne zaťaženie?

 

Áno, používaním horľavých chladív zatriedených v bezpečnostných skupinách A2L, A2 a A3 uvedených v norme STN EN 378-1 zvyšujeme náhodné požiarne zaťaženie daného priestoru. STN EN 378-1 používame na to, aby sme vypočítali maximálnu dovolenú náplň chladiva pre daný priestor, umiestnenie chladiaceho okruhu, pohyb ľudí a podobne.

 

Rozlišuje sa aj sústredené, stále požiarne...

Ilegálny dovoz chladív

16/8/2018, PT, SZ CHKT

 Poľsko a Grécko zaplavené ilegálnym chladivom

25, Júl 2018, Cooling Post

Poľskí distribútori a veľkopredajcovia chladív signalizujú masívny ilegálny dovoz HFCs chladív. Nezisková organizácia Prozon na zber, recykláciu, regeneráciu chladív, ktorú vytvorili hlavní dovozcovia chladív, informovala časopis Cooling Post, že ilegálny dovoz a predaj sa naštartoval začiatkom tohto roka a v servise autoklimatizácií môže tvoriť až 30 %.

 

Ilegálny dovoz zahŕňa najmä...

Svetový deň chladenia

16/8/2018, PT, SZ CHKT

Chladenie bude mať svoj svetový deň

Bude ním 26. jún.

Svetový deň chladenia - to je výsledok diskusie svetových organizácií zameraných na chladenie. Má zvýrazniť pozíciu chladenia, mrazenia, vykurovania chladiacim okruhom vo svetovej ekonomike a v spoločnosti.

Snahou je zvýrazniť nielen prínosy, historické úspechy, ale aj vízie na prekonanie výziev, ktorým chladenie v súčasnosti čelí. 26.6.2018 je výročie narodenia lorda Kelvina a zároveň 110. výročie založenia IIR...

Sľubné chladiace využitie elektrokalorického efektu vo vrstve polyméru

30/7/2018, PT, SZ CHKT

Sľubné chladiace využitie elektrokalorického efektu vo vrstve polyméru

 

Pomocou ľahkého ferroelektrického polyméru sa podarilo vytvoriť malé a pružné zariadenie, ktoré umožňuje dosiahnúť veľkú tepelnú zmenu. Tenká vrstva tejto látky, vložená medzi zdroj a odvod tepla, zabezpečila po jej zelektrizovaní výrazný konečný chladiaci účinok.  Oznámil to sedemčlenný tím vedcov. Výsledky uverejnili vo vedeckom časopise Science.

 

 

Dvojaké...

Nemecko, Švédsko, Rakúsko signalizujú nedostatok chladív

30/7/2018, PT, SZ CHKT

Nemecko, Švédsko, Rakúsko

Signalizujú nedostatok chladív

Po ohlase nemeckých zväzov na adresu Ministerstiev (pozri Správy 2/2018) pridal svoj hlas švédsky zväz najmä ohľadom zabezpečenia prevádzky tepelných čerpadiel, ktoré vo Švédsku vo vykurovaní prevládajú. V máji sa pridal aj rakúsky zväz pod hlavičkou obchodnej komory.

Rakúsky sektor chladenia, klimatizácie a tepelného čerpadla zdôrazňuje, že sa jednoznačne zaviazal k základnému cieľu nariadenia EÚ o F-plynoch a...

ZISŤOVANIE A HODNOTENIE ÚNIKOV CHLADIVA

30/6/2018, Peter Tomlein

ZISŤOVANIE A HODNOTENIE ÚNIKOV CHLADIVA

 

Peter Tomlein

 Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, 900 41 Rovinka,

 www.szchkt.org

 

Oznámenie únikov podľa druhu nasadenia (komerčné, priemyselné chladenie, klimatizácia, …) je realizované pomocou funkcie programu na záznam údajov o použití chladív s názvom Leaklog. Táto funkcia bola doplnená pre potreby porovnávania veľkosti únkov podľa záväzkov SR v rámci Kjótskeho protokolu podľa metodiky IPCC...

Merania tvrdosti starších gumených kompenzátorov

30/6/2018, PT, SZ CHKT

Merania tvrdosti starších  gumených kompenzátorov

Gumené kompenzátory, podobne ako pneumatiky na automobile musia byť občasne kontrolované. V bežnej údržbe je možné len urobiť kontrolu vizuálne /trhlinky, praskliny,...

 

Odpoveď na otázku, či je gumený kompenzátor v dobrej kondícii alebo je nutná výmena pomôže odhaliť meranie tvrdosti povrchu gumeného kompenzátora. Za týmto účelom sa používa prístroj s vyhodnotením tvrdosti gumy.

 

 

Nový...

Regulátory a kompenzátory kompenzujú dĺžkovú rozťažnosť. Starnú tvrdnutím

30/6/2018, PT, SZ CHKT

Regulátory a kompenzátory

Kompenzujú dĺžkovú rozťažnosť. Starnú tvrdnutím

 

Účel použitia: v rozvodoch vykurovacích a chladiacich zariadení, studenej pitnej vody, teplej ako aj úžitkovej vody, tlakového vzduchu na zachytávanie mechanických vibrácii, axiálnych a dĺžkových dilatácií, kompenzáciu nepresnosti pri montáži a na tlmenie hluku. Mali by byť vhodné' na styk s pitnou vodou, mať tlakovú pevnosť', odolnosť na poruchový tlak, odolnosť' proti vibráciám,...

Odrezať a spájkovať?

30/5/2018, PT, SZ CHKT

Odrezať a spájkovať???

Otázka už zodpovedaná sa opakuje!

Zodpovedali sme ju v časopise Správy č. 6/2016

 

O čo ide? O mylnú predstavu, že montážne organizácie sú oprávnené bez poverenia výrobcu odrezať rozoberateľný spoj vonkajšej a vnútornej jednotky. Potom spojenie napr. v prípade bytovej klimatizácie s chladivom R32 (split systém) realizovať spájkovaním. K tejto úvahe vedie používanie chladiva R32 z bezpečnostnej skupiny A2L, ktoré je mierne horľavé...

KOMPARATÍVNA ŠTÚDIA ALTERNATÍVNYCH CHLADÍV ZA R134a a R404A

30/4/2018, PT, SZ CHKT

KOMPARATÍVNA ŠTÚDIA ALTERNATÍVNYCH CHLADÍV ZA R134a a R404A

Jose Luis Uribe-Echebarria, Javier Martinez De Ilarduya, Leire Lonbide Intxausti, Frinsa S.L. Máj 2017

 

 

 1. ÚVOD

Cieľom tejto štúdie je poskytnúť nástroj pre montážnych technikov aj technikov údržby, ako aj pre návrhárov a distribútorov plynných chladív, ako si podľa svojich potrieb vybrať najvhodnejšie chladivo v dôsledku veľkého množstva nových plynov, ktoré sa objavili na trhu. Je potrebné...

Nidec nadobudol obchod s kompresormi korporácie Whirlpool

24/4/2018, PT, SZ CHKT

Nidec nadobudol obchod s kompresormi korporácie Whirlpool

Tlačová správa  z 2 4. apríla 2018

Japonská spoločnosť Nidec  podpísala dohodu o nadobudnutí spoločnosti Embraco – Whirlpool Corporation’s zameranú na výrobu kompresorov.

 

 

Nidec je špecialista na elektromotory, ktoré bude vyrábať aj s kompresormi

 

Akvizícia spoločnosti Embraco je významným článkom stratégie rastu spoločnosti Nidec ktorá dovoľuje expandovať na trh chladenia s...

Štítky na www.szchkt.org

30/3/2018, PT, SZ CHKT

Štítky na www.szchkt.org

Tlač na PES etikety do vonkajšieho prostredia

Doplnili sme štítok kontroly inštalovaného detektora úniku

 

Na stránke Zväzu je pre certifikované firmy k dispozícii tlač štítkov podľa zákona č. 286/2009 teraz 348/2015 Z.z. a vyhlášky 314/2009 teraz 382/2016 Z.z. Zákazníci si vyžadujú aj štítky po kontrole inštalovaného (fixného) detektora úniku, ktorý treba kontrolovať raz za rok podľa Nariadenia (EÚ) č. 517/2014 čl. 5 ods. 3, 4 a normy STN...

4 dôvody, prečo servisní technici v HVAC odvetví budú stále vysoko žiadaní

22/3/2018, Energie portál

4 dôvody, prečo servisní technici v HVAC odvetví budú stále vysoko žiadaní

Energie portál 22.3.2018

 

Hoci robotizácia a automatizácia nahrádzajú ľudí vo viacerých oblastiach, odborníci na vykurovanie a klimatizáciu budú naďalej potrební. Tu sú dôvody.

 

 

Kevin Burns zo spoločnosti Bob Jenson Air Conditioning and Heating

píše na stránke magazínu Air Conditioning, Heating and Refrigeration News o tom, prečo odvetvie vykurovania, chladenia a...

Klimaticky priaznivé chladenie v supermarkete v Jordánsku

2/3/2018, PT, SZ CHKT

Klimaticky priaznivé chladenie v supermarkete v Jordánsku

Projekt má demonštrovať vhodnosť chladiaceho systému s chladivom CO2 v regiónoch s vysokými priemernými teplotami. Zdroj CCAC Secretariat, 2 Marec, 2018

 

V supermarkete v kasárňach Al Salam

využívali v minulosti chladiaci systém s ODP chladivami poškodzjúcimi nielen ozónovú vrstvu ale aj s vysokým skleníkovým efektom. Systém bol nahradený zariadením s chladivom CO2 od talianského výrobcu, Enex S.r.l.,...

Zastavte inštalácie s chladivami R404A/R507A

10/2/2018, PT, SZ CHKT

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

AREA, ASERCOM, EFCTC, EPEE

Zastavte inštalácie s chladivami

R404A/R507A

 

PREČO JE TÁTO VÝZVA NALIEHAVÁ?

 1. Masívne zníženie používania HFC chladív v rámci phase down v roku 2018 až o 37 % voči roku 2015 a limit GWP<2500 od roku 2020 Vám už nedáva na výber.
 2. Ak chcete pokračovať vo Vašom podnikaní, musíte prestať používať R404A/R507A už teraz!

Od roku 2018 Nariadenie 517/2014/EU výrazne znižuje dovolené množstvá HFCs...

Zväz sa sťahoval z Rovinky do Šamorína

1/2/2018, PT, SZ CHKT

Zväz sa sťahoval

Z Rovinky do Šamorína

V Rovinke sme boli 25 rokov

Štátni zamestnanci sa vracajú do Rovinky do svojej budovy. Oznámenie prišlo 2 dni pred vianočnými sviatkami. Vyberali sme z troch možností. V Bratislave na ZSVTS, kde náš Zväz je členskou organizáciou, STU, SjF, kde sa vyučuje chladiaca technika, alebo mimo Bratislavy v Šamoríne, kde organizujeme konferencie, predstavenstvá a podobne. V diskusii predstavenstva Zväzu prevládol názor riešiť sídlo mimo...

Už je to tu! Nie je dosť chladiva! Ceny prudko rastú!

30/11/2017, PT, SZ CHKT

Už je to tu! Nie je dosť chladiva! Ceny prudko rastú!

Diskutovali sme ku chladivám a k normám

Rajecké Teplice 30. novembra 2017

Napriek snehovej nádielke predovšetkým v Bratislave, sa na seminári zúčastnilo 41 odborníkov, ktorí si vypočuli informácie o dynamických zmenách a vývoji v dostupnosti chladív a rastu ich cien.

 

Čo sa deje na trhu?

 • Výrobcovia i predajcovia rešpektujú kvóty.
 • Chladív najmä R404A je menej na trhu a ceny prudko...

Nebezpečné chladničky - Známe nešťastia s horľavými chladivami

1/11/2017, PT, SZ CHKT

Nebezpečné chladničky

Známe nešťastia s horľavými chladivami

V mestečku Dissen v okrese Osnabruck, došlo k explózii propánu. Explodoval kontajner s inštalovaným chladiacim zariadením. Podľa dostupných správ v dôsledku neospravedlniteľnej ignorancie a ľahkomyseľnosti. Z chladiaceho zariadenia bolo vypúšťané chladivo – propán – pravdepodobne v čase, kedy sa vedľa zváralo. Nie sú známe ďalšie podrobnosti. V každom prípade by ale neškodilo si uvedomiť, že časy...

Kontroly klimatizačných zariadení podľa zákona č. 314/2012 Z.z.

19/10/2017, PT, SZ CHKT

Kontroly klimatizačných zariadení

podľa zákona č. 314/2012 Z.z.

15 účastníkov 19.10.2017 v SIEA Bratislava

 

Medzi 15 účastníkmi boli uchádzači z radov najmä servisných organizácii s kategóriou I. Spoločnosti, ktoré vykonávajú komplený servis na klimatizačné zariadenia mali možnosť sa zúčastniť školenia organizovaného Zväzom a skúšok organizovanými SIEA v Bratislave na odbornú spôsobilosť na vykonávanie pravidelných kontrol klimatizačných zariadení podľa...

S CO2 sa chladí komfortne

27/9/2017, PT, SZ CHKT

 S CO2 sa chladí komfortne

27 september v Banskej Bystrici na Tescu a v Kauflande

Strojovne s chladivom CO2 boli nielen čisté, ale aj pomerne tiché, čo je dané najmä menším tlakovým pomerom stláčania a môže z toho vyplynúť aj vyššia tesnosť, menšia poruchovosť, najmä čo sa týka úniku chladiva.

Hranica 40 kW v obchodnom chladení od roku 2022

Chladiace okruhy s CO2 sa presadili najmä v obchodnom chladení od výkonu 40 kW pre ZKJ. 40 kW podľa Nar. 517/2014/EU bodu 13...